Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „Maluch +” 2019

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 w skali całego kraju przeznaczono 450 mln zł.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w dniu 28.11.2018 r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

 

1. Na Program w 2019 r. w skali kraju przeznaczono 450 mln zł.

2. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).

3. Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

Moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji).

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki, niezależnie od daty ich powstania i źródeł finansowania.
W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

5. Termin składania ofert:

– dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę wpływu oferty przyjmuje się datę wpływu do tut. Urzędu!

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.

9. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane gminy do składania ofert w Programie.

Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 320) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty przyjmuje się jej datę wpływu do Urzędu.

 

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 333, 320) lub pod numerami telefonów 17-867-13-33, 17-867-13-00.

 

Pliki do pobrania:

Ofertę konkursową należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowią załączniki do Programu:

 

 • moduł 1a – załącznik 1a,
 • moduł 1b – załącznik 1b,
 • moduł 2 – załącznik 2,
 • moduł 3 – załącznik 3,
 • moduł 4 – załącznik 4.

 

Ofertę oraz pozostałe wymagane dokumenty należy wypełnić czytelnie, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności nazwy podmiotu składającego wniosek ze stanem faktycznym (pełna nazwa i adres gminy lub pełna nazwa osoby fizycznej wraz z adresem lub pełna nazwa przedsiębiorcy, zgodna z danymi w CEIDG, KRS lub pełna nazwa innej osoby prawnej z adresem), jak również zgodności nazwy instytucji z brzmieniem wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
W przypadku ofert dotyczących tworzenia nowych placówek, nazwa instytucji opieki nad dziećmi wskazana w ofercie i innych dokumentach musi być zgodna z uzyskanym w wyniku realizacji zadania wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

 

1)    moduł 1a i 1b:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (zgodnie z wzorem określonym w Programie);
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu);
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Podkarpackiego);
 • wyłącznie dla modułu 1a – oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie gminy na dzień składania oferty konkursowej (wzór w Programie);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie);
 • wyłącznie dla modułu 1b – dokument potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2019 r. na terenie gminy powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
  • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub,
  • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki),

  Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia takiego systemu, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.

2)    moduł 2:

 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Podkarpackiego);
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r. (wzór w Programie).
  Gminy, które nie dotują miejsc, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie).

4)    moduł 3:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór w Programie);
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią;
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Podkarpackiego);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie).

5)    moduł 4:

 • kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez Wojewodę Podkarpackiego;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie).

 

Dodatkowe informacje i wymogi odnośnie składania ofert:

 1. Oferty składane przez osobę fizyczną muszą zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie MALUCH+ (wzór określony przez Wojewodę Podkarpackiego).
 2. Bez względu na rodzaj składnej oferty, należy do niej dołączyć oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w konkursie w oparciu o zapisu pkt 6.1.6
  tiret 2 – 7
  Programu.
 3. Stosownie do pkt 2.3 i 6.2.4 oraz 7.2.2 ppkt 1) tiret 2 i ppkt) 3 tiret 2 Programu, Wojewoda Podkarpacki stwierdza, że tytuł własności do lokalu należy przedłożyć wraz z ofertą. W uzasadnionych sytuacjach, po rozpoznaniu indywidualnego umotywowanego wniosku strony, na etapie składania oferty należy przedłożyć dokument potwierdzający powstanie tytułu prawnego w okresie umożliwiającym realizację zadania (np. przedwstępna umowa sprzedaży lub najmu, uchwała jednostki samorządu terytorialnego o sprzedaży lub najmie nieruchomości, informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż lub najem). W takiej sytuacji tytuł własności beneficjent musi posiadać i przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zadania.
 4. Wojewoda Podkarpacki nie wymaga dokumentów opisujących realizację zadania innych niż kalkulacja kosztów i program inwestycji oraz nie wymaga przedstawiania kosztów realizacji zadania w układzie paragrafowym lub pozycji kalkulacyjnych.
 5. Stosownie do pkt 5.3.4 Programu Wojewoda Podkarpacki w każdym wypadku indywidualnie oceni zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i 5.3.3 lit.g w zakresie ich udziału w kosztach całkowitych realizacji zadania. Co do zasady koszty pośrednie nie powinny przekraczać 10% wartości zadania polegającego na tworzeniu miejsc i 5% wartości zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania miejsc.

 

Informacja MRPiPS z dnia 30.11.2018 r.

W przypadku oferty konkursowej modułu 1a i 1b (tabela 1) dane dotyczące liczby dzieci w rocznikach 1-2 w gminie wg GUS (stan na dzień 30.06.2018 r.) podaje się na podstawie tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. (stan w dniu 30 VI)”.

 

Informacja z 03.12.2018 r.  dla składających oferty we wszystkich modułach odnośnie sposobu wypełnienia kalkulacji kosztów w części dotyczącej funkcjonowania miejsc.

 • Rodzaje wydatków związanych z kosztem funkcjonowania miejsc zostały określone w pkt. 5.3.3. Programu, przy czym jest to katalog otwarty.
 • Jednostki samorządu terytorialnego w złożonej ofercie powinny zdefiniować wszystkie rodzaje kwalifikowalnych, planowanych nakładów na funkcjonowanie instytucji opieki. Iloraz łącznej kwoty wszystkich kosztów i liczby miejsc oraz miesięcy funkcjonowania placówki, powinien korespondować z wielkością kwoty określonej w ofercie jako „Miesięczny koszt funkcjonowania jednego miejsca w 2019 r.
 • Podmioty niepubliczne w złożonej ofercie powinny zdefiniować wszystkie rodzaje kwalifikowalnych, planowanych nakładów na funkcjonowanie instytucji opieki – w tym również koszty wyżywienia (chyba, że jest płatne na podstawie odrębnego dokumentu do innego podmiotu niż składający ofertę) oraz zysk (jeśli jest planowane jego osiągnięcie). Iloraz łącznej kwoty wszystkich kosztów i liczby miejsc oraz miesięcy funkcjonowania placówki wskazuje na wielkość kwoty określonej w ofercie jako „Miesięczny koszt funkcjonowania jednego miejsca w 2019 r.”. W sytuacji, gdy w kalkulacji kosztów nie wskazano kwoty planowanego zysku lub miesięczna opłata rodziców bez ulg jest niższa od miesięcznego kosztu funkcjonowania miejsca, do oferty należy dołączyć pisemne oświadczenie o przyczynie rezygnacji z zysku lub przyjmowania od rodziców opłaty poniżej rzeczywistych kosztów funkcjonowania miejsca opieki.
 • Kwota wskazana w ofercie jako miesięczna opłata rodzica lub opiekuna prawnego bez uwzględnienia ulg, zostanie wpisana do umowy na udzielenie dofinansowania – jej zmniejszenie w ciągu okresu obowiązywania umowy wymaga poinformowania o tym fakcie Wojewody Podkarpackiego, natomiast zwiększenie – uzyskania zgody Wojewody przed wejściem podwyżki w życie, przy czym uzyskanie zgody będzie możliwe tylko pod warunkiem umotywowania wniosku ważnymi przesłankami i okolicznościami, nie znanymi składającemu ofertę w momencie jej przedłożenia.

 

Informacja dotycząca wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2019

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.9 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2019, Wojewoda Podkarpacki w ramach umów zawartych w module 1a i 1b oraz w module 2, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.9 i kolejnych Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2019, Wojewoda Podkarpacki do umów zawartych w modułach 3 i 4 ustanawia następujące formy zabezpieczeń:
  • dla kwoty dofinansowania niższej lub równej 100 000 zł, jako zabezpieczenie realizacji umowy, beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 7 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta.
  • dla kwoty dofinansowania wyższej niż 100 000 zł i niższej lub równej 500 000 zł jako zabezpieczenie realizacji umowy beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 7 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta wraz z poręczeniem wekslowym przez inną osobę, niepozostającą z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym. Od poręczyciela pobiera się oświadczenie o niepozostawaniu z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • dla kwoty dofinansowania przekraczającej 500 000 zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się w dniu podpisania umowy lub do 30 dni kalendarzowych od daty jej podpisania, jedną z form zabezpieczenia według wyboru beneficjenta:
   • gwarancję bankową, ustanowioną na okres co najmniej do końca okresu trwałości zadania w przypadku modułu 3 lub do 31 grudnia 2021 r. w przypadku modułu 4, na kwotę stanowiącą 110% wartości przyznanego dofinansowania ( z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność krócej niż jeden rok i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
   • dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości, o wartości co najmniej 110% kwoty otrzymanej dotacji, na rzecz Wojewody Podkarpackiego.

 

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu zabezpieczania umowy i sposobu postępowania z zabezpieczeniami znajdują się poniżej.

 

Informacja z dnia 25.01.2019 r.

Stosownie do pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.01.2019 r., termin określony na podstawie pkt 8.4 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019,  ustala się na 30.01.2019 r. Ocena ofert zostanie zatem zakończona przez Wojewodę Podkarpackiego najpóźniej w tym dniu.

Stosownie do pkt 8.3 Programu, publikacja listy ofert pozostawionych bez rozpatrzenia planowana jest najpóźniej do dnia 22.02.2019 r.

 

Informacja z dnia 20.02.2019 r.

Stosownie do punktu 8.3 Programu Wojewoda Podkarpacki informuje, że wszystkie oferty złożone w ramach modułów 1a,1b, 2, 3 i 4 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 zostały zakwalifikowane do dalszego udziału w Programie.

Zgodnie z treścią punktu 8.11 Programu, opublikowanie wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spodziewane jest najpóźniej do 06.03.2019 r.

Zgodnie z pkt. 8.11 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina​, przy czym publikacja spodziewana jest najpóźniej do 06.03.2019 r.

Stosownie do pkt. 6.1.1 Programu beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra, dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy (wg wzoru będącego załącznikiem 13-22 do Programu), odpowiednie do modułu i przyznanego źródła dofinansowania.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie go za pośrednictwem platformy ePUAP. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje utratą środków dotacji.

 

INFORMACJA Z DNIA 27.02.2019 R. O OGŁOSZENIU WYNIKÓW KONKURSU „MALUCH+” 2019

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 27.02.2019 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki wszystkich modułów konkursu „MALUCH+” 2019. Skrócone listy wyników, obejmujące Województwo Podkarpackie, publikowane są poniżej.

 

W ramach modułu 1a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez Wojewodę Podkarpackiego. Wysokość dofinansowania, zgodnie z zasadami edycji 2019 odnoszącymi się do modułu 1a, odpowiada wysokości wnioskowanego przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania na utworzenie miejsc. Przeciętne miesięczne dofinansowanie na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł.

Łącznie na moduł 1a przeznaczono 5 387 284 zł, w tym 5 367 284 zł na tworzenie miejsc. Środki pochodzą w całości z Funduszu Pracy.

 

Zakwalifikowanym przez Wojewodę Podkarpackiego podmiotom z modułu 1b przyznano dofinansowanie odpowiadające wysokości wnioskowanego przez nich dofinansowania na tworzenie miejsc. Przeciętne miesięczne dofinansowanie na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł.

Łącznie na moduł 1b przeznaczono 764 794 zł, w tym 752 294 zł na tworzenie miejsc. Środki pochodzą  w całości z Funduszu Pracy.

 

W ramach modułu 2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez Wojewodę Podkarpackiego. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3 402 900 zł. Środki pochodzą z w całości z rezerwy celowej.

 

W ramach modułu 3 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez Wojewodę Podkarpackiego. Dokonano podziału środków z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • liczba miejsc opieki w gminie w stosunku do liczby miejsc dzieci w wieku 1-2 lata (punktacja od 0 do 1, gdzie 0 pkt przypisano największej wartości a 1 pkt najmniejszej wartości);
 • liczba instytucji opieki (punktacja od 0 do 1 pkt, gdzie 0 pkt przypisano największej wartości a 1 najmniejszej wartości);
 • sytuacja na lokalnym rynku pracy – stopa bezrobocia (punktacja od 0 do 1 pkt, gdzie 0 przypisano najmniejszej wartości a 1 największej wartości).

Łącznie instytucja mogła otrzymać do 3 pkt. Instytucje z terenu naszego województwa otrzymały od 1,792 do 2,410  punktów. Przyznano dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na środki instytucjom, które otrzymały punktację w zakresie 1,760-2,842, natomiast instytucjom, które otrzymały punkty w zakresie 0,690-1,745 przyznano 20% wnioskowanego zapotrzebowania do tworzenia miejsc opieki. Oznacza to, że wszyscy beneficjenci z terenu województwa podkarpackiego otrzymają środki na tworzenie miejsc w pełnej wysokości.

Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł.

Łącznie na moduł 3 przeznaczono 3 492 180 zł, środki pochodzą z Funduszu Pracy (900 900 zł) i rezerwy celowej (2 591 280 zł). Instytucjom z terenu gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia powyżej 5,5% przypisano środki z Funduszu Pracy, instytucjom z gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia poniżej 5,5% – rezerwę celową.

 

W ramach modułu 4, tak jak w odniesieniu do pozostałych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez Wojewodę Podkarpackiego. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 100 zł.

Łącznie na moduł 4 przeznaczono 2 746 700 zł. Środki pochodzą w całości z rezerwy celowej.

 

Województwo Podkarpackie otrzyma ze środków Programu łącznie 15 793 858 zł.

 

Wszyscy beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Ministra wyników, oświadczenia o przyjęciu dotacji lub środków z Funduszu Pracy (wg wzoru będącego załącznikiem 13-22 do programu „MALUCH+” 2019), pod rygorem utraty przyznanych środków. Stosowne wzory publikowane są poniżej. Wskazane oświadczenia należy dostarczyć osobiście, pocztą lub poprzez system e-PUAP, wiążąca jest data wpływu do Urzędu. Ostateczny termin składania oświadczeń upływa 08.03.2019 r.

Beneficjenci, którzy zrezygnują z wnioskowania o środki dotacji powinni przedłożyć pisemną rezygnację w tym samym terminie, jaki wskazany został dla składania oświadczeń.

 

Informacja dodatkowa dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Ujęcie środków Funduszu Pracy uzyskanych z programu „MALUCH+” w budżecie jednostki samorządu terytorialnego umożliwia art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Pliki do pobrania: