Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „MALUCH” 2013

OGŁOSZENIE – OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2013 – edycja 1” Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1”

 1. Program MALUCH realizowany będzie w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 1. edycję programu.
 2. W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie:
 3. Utworzenie miejsc opieki (budowa, adaptacja, wyposażenie lokali i budynków),
 4. Organizacja miejsc opieki u dziennego opiekuna,
 5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 6. Na Program przeznaczono w 2013 roku kwotę 90 000 000 zł. Na dotacje w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1” przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 40 000 000 zł.
 7. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w Programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju i funkcjonowania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 8. Termin składania ofert: do dnia 18 marca 2013 r.
 9. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2013 r. Do konkursu można zgłaszać zadania dwuletnie, realizowane w latach 2012-2013 lub 2013-2014.
 10. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ 2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ – w terminie: do dnia 29 kwietnia 2013r. Gminy zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres trwałości projektu, który wynosi:

 • W przypadku utworzenia miejsc opieki z udziałem Programu – od 2 do 5 lat (w zależności od wysokości dofinansowania uzyskanego z Programu),
 • W przypadku zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki, a także organizacji miejsc opieki u dziennego opiekuna – 1 rok.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 –edycja 1”. INFORMACJA O KWALIFIKACJI OFERT PRZEZ WOJEWODĘ W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyło się w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie posiedzenie zespołu opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację programów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 1” realizowanego w roku 2013. Zespół opiniujący ocenił 19 ofert złożonych przez 13 gmin, ubiegających się o dotację na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 1” realizowanego w roku 2013. Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne. Osiemnaście ofert spełniło ponadto kryteria oceny merytorycznej i w związku z powyższym zostały rozpatrzone pozytywnie. Jedna oferta, tj. złożona przez gminę Świlcza została odrzucona ze względów merytorycznych. UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY GMINY ŚWILCZA Gmina Świlcza rozpoczęła realizację w roku 2012 – 2-letniego zadania pod nazwą „Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na żłobek” w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2012”. W ofercie złożonej w ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1” została zawarta informacja w części II Opis zadania pkt 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania o następującej treści „Na poddaszu zaplanowane są pomieszczenia dla 2-oddziałowego przedszkola dla dzieci w wieku 4-5 lat, dyr. Żłobka, księgowej, personelu przedszkola oraz pielęgniarki” W związku z powyższym Gmina została wezwana telefonicznie do weryfikacji i uszczegółowienia złożonej oferty w zakresie określenia kosztów związanych z inwestycją odrębnie w żłobku i w przedszkolu. Ponadto w ramach trzykrotnych spotkań w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (w dniach 5, 8 i 9 kwietnia 2013 r.) z przedstawicielami Gminy Świlcza, w tym dwukrotnie z Wójtem, poszczególni pracownicy: Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie udzielali ustnych wyjaśnień dot. propozycji sposobu dokonania korekty złożonej pierwotnie oferty, w tym kosztorysu realizacji zadań. Zaproponowano także klucz podziałowy przy kosztach wspólnych przy dwóch instytucjach poprzez przedstawienie zestawienia powierzchni pomieszczeń (oddzielnie dla żłobka, przedszkola oraz pomieszczeń wspólnych dla obu instytucji) – w układzie procentowym lub proporcjonalnie do liczby dzieci uczęszczających do tych instytucji. W złożonej korekcie do oferty podano koszt realizacji inwestycji określony jako remont i adaptacja istniejącego budynku dla potrzeb funkcjonowania żłobka w ramach Programu „MALUCH 2013 – edycja 1” osiągnięty w drodze przetargu na kwotę – 2 386 980 zł. Jako koszt adaptacji niezagospodarowanych pomieszczeń na poddaszu budynku dla funkcjonowania przedszkola podano kwotę osiągniętą w kolejnym przetargu w wysokości – 49 051,48 zł W trakcie posiedzenia komisji konkursowej poszczególni członkowie ocenili, że oferta Gminy Świlcza, po dokonanej korekcie, złożonej ostatecznie w dniu 11.04.2013 r. w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1”, gdzie wskazano kryteria oceny merytorycznej, to jest: Oferta Gminy Świlcza nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 5.3.2 oraz 5.3.3 ww. Regulaminu: 1. Nie zawiera szczegółowego opisu planowanego do realizacji zadania, umożliwiającego ocenę przygotowania projektu, jego zgodność z warunkami konkursu i realność wykonania. Kalkulacja kosztów nie jest zgodna z wymogami Regulaminu. 2. Brak rzetelnego przedstawienia struktury udziału kosztów przedszkola w kosztach ogólnych budowy obiektu przeznaczonego na żłobek. 3. Brak zestawienia pomieszczeń typowych dla żłobka, przedszkola i wspólnych, a ty samym proporcjonalnego podziału kosztów związanych z przebudową budynku przynależnych oddzielnie dla żłobka i przedszkola. 4. Gmina w przedstawionej korekcie oferty wskazała, iż powierzchnia przedszkola stanowi 23,26% do ogólnych powierzchni budynku, niemniej jednak nie przedstawiła szczegółowego zestawienia powierzchni pomieszczeń dla żłobka, przedszkola i pomieszczeń wspólnych. Brak powyższego zestawienia skutkował tym, że komisja nie mogła samodzielnie przeprowadzić określenia kosztów inwestycji przypadających na realizację pomieszczeń związanych i finansowanych z programu Maluch (wg. procedury określonej w piśmie MPiPS z dnia 8 kwietnia 2013 r., znak DSR-III-074-2-12-LP/12/13). Komisja uznała, iż powyższe braki w oczywisty sposób powodują niemożność dokonania oceny podziału przedstawionych kosztów zadania. W związku z powyższym oferta Gminy Świlcza została jednogłośnie odrzucona ze względów merytorycznych. Niemniej, biorąc pod uwagę możliwości działania wskazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przedstawione w cytowanym powyżej piśmie z dnia 8 kwietnia 2013 r., znak DSR-III-074-2-12-LP/12/13, z uwzględnieniem celu Programu „MALUCH”, ostateczną decyzję, co do zakwalifikowania, bądź odrzucenia ofert, Komisja pozostawia Departamentowi Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. W tym zakresie zostanie przedstawiona do MPiPS informacja, z zastrzeżeniem, iż zarówno przed jak i po przedstawieniu przez gminę wyjaśnień i uzupełnień niemożliwym było zastosowanie procedury określonej w punkcie 5.B. cyt. Pisma, tj. wskazanie kwoty dotacji właściwej w opinii Urzędu Wojewódzkiego. W związku z pismem Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-III-074-2-13-LP/13/13 z dnia 16.04.2013 r. zespół opiniujący ponownie ocenił kolejną korektę oferty Gminy Świlcza ubiegającej się o dotację na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 1” realizowanego w roku 2013. Biorąc pod uwagę cel Programu, Zespół Opiniujący zakwalifikował ofertę Gmina Świlcza pozytywnie pod względem merytorycznym przyjmując jednocześnie kwotę dotacji wskazaną przez gminę jako prawidłową. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013 – edycja 1″ Minister Pracy i Polityki Społecznej, po zapoznaniu się z rekomendacjami Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS co do wyboru ofert do dofinansowania z programu MALUCH: 1. Podwyższył kwotę dofinansowania przeznaczoną na konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1” do 51 498 102 zł. 2. Zatwierdził „Listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie MALUCH 2013 – edycja 1” – załącznik poniżej 3. Zatwierdził „Rezerwową listę ofert w konkursie MALUCH 2013 – edycja 1” – załącznik poniżej. Z województwa podkarpackiego poniższe gminy otrzymają dofinansowanie:

 1. Świlcza (oferta nr 01) – kwota dotacji 1 033 059 zł
 2. Miasto Dębica (oferta nr 01) – kwota dotacji 115 100 zł
 3. Brzozów (oferta nr 02) – kwota dotacji 122 500 zł
 4. Miasto Rzeszów (oferta nr 01) – kwota dotacji 1 300 000 zł
 5. Miasto Mielec (oferta nr 01) – kwota dotacji 240 000 zł
 6. Miasto Mielec (oferta nr 02) – kwota dotacji 157 000 zł
 7. Miasto Jasło (oferta nr 01) – kwota dotacji 10 000 zł
 8. Miasto Przemyśl (oferta nr 01) – kwota dotacji 31 000 zł
 9. Miasto Przemyśl (oferta nr 03) – kwota dotacji 33 200 zł
 10. Brzozów (oferta nr 01) – kwota dotacji 9 000 zł
 11. Miasto Przemyśl (oferta nr 02) – kwota dotacji 31 200 zł
 12. Miasto Dębica (oferta nr 02) – kwota dotacji 385 927 zł
 13. Krosno (oferta nr 01) – kwota dotacji 525 000 zł
 14. Miasto Lubaczów (oferta nr 01) – kwota dotacji 166 228 zł
 15. Gmina i Miasto Nisko (oferta nr 01) – kwota dotacji 44 554 zł
 16. Tarnobrzeg (oferta nr 01) – kwota dotacji 803 320 zł
 17. Głogów Małopolski (oferta nr 02) – kwota dotacji 86 400 zł

Łączna kwota dotacji 5 093 488 zł Z województwa podkarpackiego na liście rezerwowej znalazły się:

 1. Gmina Boguchwała (oferta nr 01) – kwota dotacji 67 200 zł
 2. Gmina Głogów Małopolski (oferta nr 01) – kwota dotacji 100 800 zł