Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

1. Przedstawiciela Rady Ministrów na obszarze województwa, tj.:

 • koordynowanie zadań wynikających z dostosowywania do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki Rządu – w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach,

 • zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach,

 • planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,

 • określanie zadań dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa, koordynacja i kontrola ich wykonania a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska kierowanie tym systemem,

 • dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

 • reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,

 • wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego,

 • współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,

 • przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa,

 • wnioskowanie bądź uzgadnianie kandydatów na funkcje organów rządowej administracji niezespolonej.

 

2. Zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym:

 • powoływanie i odwoływanie tych organów, chyba że ustawy stanowią inaczej,

 • nadawanie statutów urzędom obsługującym organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej,

 • zatwierdzanie regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej.

 

3. Jednostki nadrzędnej w stosunku do podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, w tym:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych podporządkowanych nadzorowanych przez Wojewodę,

 • nadawanie statutów tym jednostkom.

 

4. Organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

 • podejmuje rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność uchwał,

 • wskazuje naruszenia prawa,

 • wydaje zarządzenia zastępcze,

 • zaskarża uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

 

5. Bezpośrednio kieruje i nadzoruje realizację zadań przez dyrektorów następujących wydziałów:

 • Biura Wojewody,

 • Wydziału Finansów i Budżetu,

 • Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
 • Wydziału Infrastruktury,

 • Wydziału Nieruchomości,

 • Wydziału Polityki Społecznej,

 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

  Ponadto, kieruje i nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Wojewody do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierującego Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a także Inspektora Ochrony Danych.

6. Nadzoruje realizację zadań przez dyrektora Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej.

 

7. W ramach wykonywania funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie bezpośrednio nadzoruje wykonywanie jego zadań przez:

 • Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

 • Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

 • Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

 

8. Przewodniczy:

 • Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,

 • Zespołowi do spraw wdrożenia i realizacji w województwie podkarpackim rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołeczenych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Teresa Kubas-Hul ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Następnie w latach 1993-1994, będąc stypendystką Programu USAID organizowanego przez Georgetown University, studiowała bankowość, zarządzanie i marketing na State University of New York w USA.

Przez długi czas zajmowała się pozyskiwaniem środków UE na realizację szeregu projektów z zakresu rozwoju regionalnego. W latach 1995 – 2008 pracowała w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pełniła także funkcje wicedyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2000 – 2002) i wiceprezesa zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2013-2016) . Była członkiem zarządu wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz zarządu Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA, a także doradcą wojewody podkarpackiego ds. funduszy unijnych i wykładowcą WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Od roku 2006 do 2018 była radną sejmiku woj. podkarpackiego, wiceprzewodniczącą sejmiku III kadencji, przewodniczącą sejmiku IV kadencji, wiceprzewodniczącą komisji budżetu mienia i finansów, przewodniczącą klubu radnych V kadencji.

20 grudnia 2023 r. premier Donald Tusk powołał Teresę Kubas-Hul na stanowisko Wojewody Podkarpackiego.