Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

1. Przedstawiciela Rady Ministrów na obszarze województwa, tj.:

 • koordynowanie zadań wynikających z dostosowywania do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki Rządu – w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach,
 • zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach,
 • planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • określanie zadań dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa, koordynacja i kontrola ich wykonania a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska kierowanie tym systemem,
 • dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,
 • wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,
 • przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa,
 • wnioskowanie bądź uzgadnianie kandydatów na funkcje organów rządowej administracji niezespolonej.

 

2. Zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym:

 • powoływanie i odwoływanie tych organów, chyba że ustawy stanowią inaczej,
 • nadawanie statutów urzędom obsługującym organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej,
 • zatwierdzanie regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej.

 

3. Jednostki nadrzędnej w stosunku do podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, w tym:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych podporządkowanych nadzorowanych przez Wojewodę,
 • nadawanie statutów tym jednostkom.

 

4. Organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

 • podejmuje rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność uchwał,
 • wskazuje naruszenia prawa,
 • wydaje zarządzenia zastępcze,
 • zaskarża uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

 

5. Bezpośrednio kieruje i nadzoruje realizację zadań przez dyrektorów następujących wydziałów:

 • Biura Wojewody,
 • Wydziału Finansów i Budżetu,
 • Wydziału Infrastruktury,
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 • Kieruje i nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Wojewody do spraw Ochrony Informacji Niejawnych odpowiedzialnego za prace Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

6. Nadzoruje realizację zadań przez dyrektora Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej.

 

7. W ramach wykonywania funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie bezpośrednio nadzoruje wykonywanie jego zadań przez:

 • Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

8. Przewodniczy:

 • Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,
 • Zespołowi do spraw wdrożenia i realizacji w województwie podkarpackim rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołeczenych zachowań „Razem bezpieczniej”.

 

9. Nadzoruje działalność:

 • Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim,
 • Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Podkarpackim.

 

Ewa Leniart urodziła się w 1976 r. w Dylągówce w województwie podkarpackim.

W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszowie), gdzie uzyskała tytuł magistra prawa.

W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a następnie dyrektorem Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych. W latach 2015 – 2019 była Wojewodą Podkarpackim. W ostatnich wyborach parlamentarnych została wybrana na Posła RP IX kadencji. Z dniem 13 stycznia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał ją na stanowisko Wojewody Podkarpackiego.