Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

1. Zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:

 • nadzorowanie opracowania i realizacji programów i planów pracy Urzędu,
 • zapewnienie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 • zapewnienie przestrzegania przez wydziały Urzędu przepisów prawa materialnego i procedury administracyjnej,
 • nadzorowanie przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu Wojewody w części dotyczącej Urzędu,
 • występowanie z wnioskiem do Wojewody o nadanie Regulaminu Urzędu, a następnie ustalanie Regulaminu pracy,
 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych wydziałów Urzędu,
 • gospodarowanie mieniem Urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Urzędu oraz zapewnianie prowadzenia ewidencji majątku Urzędu,
 • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu,
 • dokonywanie usprawnień w organizacji i technice pracy biurowej w Urzędzie, m.in. w zakresie informatyzacji Urzędu,
 • tworzenie w ramach środków przewidzianych w budżecie Urzędu  materiałowo-technicznych warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
 • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej w Urzędzie,
 • zapewnienie realizacji zadań związanych z dostępem do informacji publicznej,
 • nadzorowanie wykonywania w Urzędzie zadań z zakresu audytu wewnętrznego,
 • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

2. Dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, chyba że przepisy stanowią inaczej, oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, a w szczególności:

 • dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy  z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
 • dysponuje funduszem nagród,
 • administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie.

 

3. Wykonuje zadania określone w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w szczególności:

 • zapewnia podmiotom wykonującym zawodową działalność lobbingową wpisanym do rejestru dostęp do Urzędu w celu umożliwienia właściwego reprezentowania interesów podmiotów, na rzecz których wykonywana jest ta działalność,
 • określa w drodze zarządzenia szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,
 • opracowuje roczną informację o działaniach podejmowanych wobec Wojewody przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

 

4. Wykonuje określone przepisami prawa zadania kierownika Urzędu.

 

5. Wykonuje zadania i kompetencje wynikające z upoważnienia udzielonego przez Wojewodę do załatwiania w jego imieniu określonych spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

 

6. Dyrektor Generalny, w zakresie wynikającym z zadań i kompetencji określonych w ust. 1, bezpośrednio nadzoruje i kieruje pracą dyrektorów następujących wydziałów:

 • Wydziału Prawnego i Nadzoru,
 • Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.

 
Dyrektor Generalny bezpośrednio nadzoruje pracę Zespołu Audytu Wewnętrznego.

 

Tomasz Cyran urodził się w 1964 r. w Rzeszowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie.

Ukończył aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1990 r. w Kancelarii Sejmu, następnie pracował jako inspektor w Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura w Rzeszowie. Był też dyrektorem w spółkach prawa handlowego oraz członkiem rad nadzorczych.

Od 2000 r. w ramach Kancelarii  Prawnej prowadził obsługę podmiotów gospodarczych oraz  jednostek sektora publicznego.

Jest żonaty, ma dwie córki.