Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wydział Polityki Społecznej - S

Irena Marszałek-Czekierda

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-13-21
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

Maria Gnap

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-13-20
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

Małgorzata Guła

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-13-22
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • nadzoru i kontroli nad jakością działań oraz przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym kwalifikacji kadr,
 • prowadzenia rejestrów domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na postawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe, jednostek specjalistycznego poradnictwa, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zatwierdzonych indywidualnych programów integracji, rejestr mieszkań wspomaganych i treningowych oraz lista mieszkań wspomaganych,
 • wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej oraz na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • działającymi w zakresie pomocy społecznej, w tym przyjmowanie wniosków o dotacje w ramach ogłaszanych przez Wojewodę konkursów z obszaru zabezpieczenia społecznego,
 • nadawania i pozbawiania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej oraz nadzoru nad tymi podmiotami,
 • prowadzenia rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz nadzoru nad tymi podmiotami,
 • nadzoru nad powiatowymi i wojewódzkim urzędem pracy w zakresie wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu bezrobocia,
 • planowania i wydatkowania środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działania Wydziału,
 • utrzymania, nadzorowania i obsługi Systemu Informatycznego „Pomost”,
 • sprawowania nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na terenie województwa – w tym prowadzenie spraw związanych z rejestrem podmiotów oraz w zakresie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, a także nad działalnością Naczelnego Lekarza Uzdrowisk,
 • prowadzenie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz pracowników w zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • realizowania programu badań statystycznych statystyki publicznej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie: zachorowań i leczenia na wybrane choroby, hospitalizacji, profilaktyki, kadry medycznej oraz infrastruktury ochrony zdrowia i jej funkcjonowania,
 • obsługi Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • powoływania i koordynowania działań konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny, pielęgniarstwa, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
  dokonywanie naboru wniosków jednostek samorządu terytorialnego na środki z programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego,
 • obsługa programów rządowych z zakresu spraw społecznych, w tym MALUCH+, SENIOR+,
 • obsługa zadania z zakresu administracji rządowej , realizowanego przez powiaty, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej oraz nadzór nad realizacją tych zadań,
 • rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz o  jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, w sprawach w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wymiana informacji  dotyczących świadczeń dla dzieci z instytucjami zagranicznymi za pomocą formularzy w formie elektronicznej systemu EESSI, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowanie decyzji dotyczących ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych oraz egzekwowanie wymaganych należności, ustalanie czy i w jakim okresie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego odnośnie wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy i przesyłanie informacji o sposobie rozpatrzenia tych  wniosków do właściwych instytucji zagranicznych,
 • nadawanie i pozbawienia statusu przedsiębiorstwa społecznego, nadzoru nad tymi podmiotami oraz prowadzenie sprawozdawczości.

 

 • Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej – (S-I)
 • Oddział Zdrowia Publicznego – (S-II)
 • Oddział Planowania i Analiz – (S-III)
 • Oddział Rynku Pracy – (S-V)
 • Oddział Koordynacji Świadczeń – (S-VIII)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw programów rządowych, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz windykacji należności – (S-IX)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych – (S-X)

 

 • sekretariat wydziału – piętro III, pok. 320,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej – piętro III, pok. 315 i 324,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w ramach działalności gospodarczej oraz w ramach działalności statutowej – piętro III, pok. 315 i 324,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – piętro III, pok. 314, 315 i 325,
 • sprawy związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom, dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej – piętro VII, pok. 715,
 • sprawy związane z programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”– piętro VII, pok. 715,
 • sprawy związane z realizacją Wieloletniego Programu Senior+- piętro III, pok. 325, 312,
 • sprawy związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , w tym prowadzenie nadzoru i kontroli – piętro III, pok. 319,
 • sprawy związane z realizacją zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 314, 315 i 325,
 • sprawy związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 313,
 • sprawy związane z nadzorem i kontrolą nad ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie pomocy społecznej – piętro III, pok. 316, 318, 323,
 • sprawy związane z nadzorem i kontrolą nad domami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy, dziennymi domami pomocy, placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – piętro III, pok. 315, 324,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności na rzecz osób bezdomnych, oraz prowadzenie kontroli organizacji pozarządowych – piętro III, pok. 317,
 • koordynowanie działań na rzecz zapobiegania handlowi oraz wsparcie ofiar handlu ludźmi – piętro III, pok. 316 i 317,
 • prowadzenie spraw z obszaru zatrudnienia socjalnego, w tym w szczególności dokonywanie oceny wniosków o nadanie, przedłużenie i utratę statusu centrum integracji społecznej – piętro III, pok. 313,
 • prowadzenie spraw z obszaru ekonomii społecznej, w tym w szczególności: dokonywanie oceny wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie nadania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, nadzór, prowadzenie sprawozdawczości – piętro III, pok. 319,
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem/dofinansowaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego, w tym sporządzanie sprawozdawczości, w zakresie:
  • oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz zapewnienia realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody – piętro III, pok. 311,
  • dofinansowania kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. – piętro III, pok. 312,
  • funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – piętro III, pok. 312,
  • przeciwdziałania przemocy domowej – piętro III, pok. 312,
  • zasiłków okresowych oraz stałych z pomocy społecznej i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – piętro III, pok. 312,
  • wypłacania wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – piętro III, pok. 303,
  • dofinansowania kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej – piętro III, pok. 312,
  • wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – piętro III, pok. 312,
  • świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – piętro III, pok. 303,
  • Karty Dużej Rodziny – piętro III, pok. 302,
  • finansowania kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej – piętro III, pok. 302,
  • programu resortowego „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – piętro III, pok. 302,
  • programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie Modułu 1 i 2 – piętro III, pok.303,
  • finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – piętro III, pok. 303,
  • dofinansowanie programu „Opieka 75+” – piętro III, pok. 312,
  • funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego – piętro III, pok. 302,
  • wypłaty świadczeń cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP – piętro III, pok. 303,
  • wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – piętro III, pok. 302,
  • kosztów obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – piętro III, pok. 302,
  • finansowanie kosztów utrzymania systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej- III piętro, pok. 303,
 • wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – piętro II, pok. 220,
 • sprawy związane z prowadzeniem nadzoru i kontroli nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – piętro II, pok. 217,
 • postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów – piętro II, pok. 224,
 • wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia – piętro II, pok. 220,
 • koordynowanie działań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia – piętro II, pok. 217,
 • statystyka sprawozdawcza w ochronie zdrowia – piętro II, pok. 220a,
 • Komisja Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych – piętro II, pok. 221,
 • przyznawanie statusu zakładu aktywności zawodowej – piętro V, pok. 507, 507a,502
 • przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej – piętro V, pok. 507, 507a, 502,
 • wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – piętro V, pok. 507, 507a, 502,
 • wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – piętro V, pok. 507, 507a, 502,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu bezrobocia – piętro V, pok. 507, 507a, 502,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, starostów, powiatowe i wojewódzki urząd pracy oraz inne podmioty zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, prawidłowości zlecania zadań i usług rynku pracy oraz zlecania działań aktywizacyjnych, sposobów prowadzenia usług rynku pracy, organizowania i finansowania instrumentów rynku pracy – piętro V, pok. 507, 507a, 513, 502,
 • realizacja zadań należących do kompetencji Wojewody określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym pok. 513, 502,
 • opiniowanie wniosków o umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu otrzymanych środków w ramach określonej formy wsparcia udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej piętro V, pok. 513, 502, 507, 507a,
 • sprawy związane z koordynacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych:
  • punkt informacyjny – piętro VII, pok. 714, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, nr telefonu 17 867-18-15.