Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wydział Polityki Społecznej - S

Jolanta Tomczyk-Fila

Dyrektor Wydziału

Jolanta Tomczyk-Fila


tel.: 17 867-13-21
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

wakat

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-13-20
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

Małgorzata Guła

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-13-22
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należą w szczególności sprawy z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny, pieczy zastępczej, ochrony zdrowia, niepełnosprawności oraz rynku pracy. 

 

 • Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej – (S-I)
 • Oddział Zdrowia Publicznego – (S-II)
 • Oddział Planowania i Analiz – (S-III)
 • Oddział Obsługi Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim – (S-IV)
 • Oddział Rynku Pracy – (S-V)
 • Oddział Koordynacji Świadczeń – (S-VIII)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw programów rządowych, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz windykacji należności – (S-IX)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych – (S-X)

 

 • sekretariat wydziału – piętro III, pok. 320,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej – piętro III, pok. 315 i 324,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w ramach działalności gospodarczej oraz w ramach działalności statutowej – piętro III, pok. 315 i 324,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – piętro III, pok. 314, 315 i 325,
 • aktualizacja wpisu do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – piętro III, pok. 314,315 i 325,
 • sprawy związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom, dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej – piętro VII, pok. 715,
 • sprawy związane z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”– piętro VII, pok. 715,
 • sprawy związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 317, 316,
 • sprawy związane z realizacją zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 314, 315
  i 325,
 • sprawy związane z realizacją „Programu 500 +” oraz z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 313, 316
 • sprawy związane z nadzorem i kontrolą nad ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie pomocy społecznej – piętro III, pok. 316, 318, 323
 • sprawy związane z nadzorem i kontrolą nad domami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy, dziennymi domami pomocy, placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – piętro III, pok. 315, 324,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności na rzecz osób bezdomnych, oraz prowadzenie kontroli organizacji pozarządowych – piętro III, pok. 315, 316, 317,
 • koordynowanie działań na rzecz zapobiegania handlowi oraz wsparcie ofiar handlu ludźmi – piętro III, pok. 316 i 317,
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem/dofinansowaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego, w tym sporządzanie sprawozdawczości, w zakresie:
  • opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w domach pomocy społecznej
   i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – piętro III, pok. 312,
  • oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz zapewnienia realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody – piętro III, pok. 311,
  • dofinansowania kosztów utrzymania mieszkańców przebywających
   w domach pomocy społecznej na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. – piętro III, pok. 312,
  • funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – piętro III, pok. 312,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie – piętro III, pok. 312,
  • zasiłków okresowych oraz stałych z pomocy społecznej i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – piętro III, pok. 312,
  • wypłacania wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – piętro III, pok. 303,
  • utrzymania ośrodków pomocy społecznej – piętro III, pok. 312,
  • wypłaty zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – piętro III, pok. 312,
  • świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego oaz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus” – piętro III, pok. 303,
  • realizacji programu „Dobry start” – piętro III, pok.303
  • świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – piętro III, pok. 303,
  • Karty Dużej Rodziny – piętro III, pok. 302,
  • finansowania kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej – piętro III, pok. 302,
  • programu resortowego „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – piętro III, pok. 302,
  • programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie Modułu
   1 i 2 – piętro III, pok.303,
  • finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
   z zaburzeniami psychicznymi – piętro III, pok. 303,
  • dofinansowanie programu „Opieka 75+” – piętro III, pok. 312,
  • funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego – piętro III, pok. 302,
  • wypłaty świadczeń cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP – piętro III, pok. 303,
  • wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka
   z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koordynacji przez asystentów rodziny poradnictwa dla rodzin objętych ww. ustawą- piętro III, pok. 302,
  • kosztów obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – piętro III, pok. 302,
  • wypłaty odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego – piętro III, pok.302,
 • wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – piętro II, pok. 220,
 • sprawy związane z prowadzeniem nadzoru i kontroli nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – piętro II, pok. 217,
 • postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów – piętro II, pok. 224,
 • wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia – piętro II, pok. 220,
 • koordynowanie działań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia – piętro II, pok. 217,
 • statystyka sprawozdawcza w ochronie zdrowia – piętro II, pok. 220a,
 • Komisja Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych – piętro II, pok. 221,
 • wpis do rejestru oraz dokonywanie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – parter, pok. 25,
 • przyznawanie statusu zakładu aktywności zawodowej – piętro V, pok. 507, 507a, 513, 502
 • przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej – piętro V, pok. 507, 507a, 513, 502
 • wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – piętro V, pok. 507, 507a, 513, 502
 • wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – piętro V, pok. 507, 507a, 513, 502
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu bezrobocia – piętro V, pok. 507, 507a, 513, 502
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, starostów, powiatowe i wojewódzki urząd pracy oraz inne podmioty zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, prawidłowości zlecania zadań i usług rynku pracy oraz zlecania działań aktywizacyjnych, sposobów prowadzenia usług rynku pracy, organizowania i finansowania instrumentów rynku pracy – piętro V, pok. 507, 507a, 513, 502
 • realizacja zadań należących do kompetencji Wojewody określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym pok. 513, 502
 • opiniowanie wniosków o umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu otrzymanych środków w ramach określonej formy wsparcia udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej piętro V, pok. 507, 507a, 513, 502
 • sprawy związane z koordynacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych:
  • punkt informacyjny – hol główny – 40,
 • nadzór i kontrola nad działalnością powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności działających na terenie województwa podkarpackiego – pok. 26a, 26b i 26f,
 • Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – parter:
  • punkt informacyjny – hol główny – pok. 40
  • posiedzenia składów orzekających – pok. 24, 24a oraz 26c, 26d, 26e