Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Informator Klienta

1. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Podkarpackiego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowanie władzy publicznej);
 3. dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 4. dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wojewody,
  • stronom i uczestnikom postępowań administracyjnych,
  • podmiotom realizującym na rzecz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją e-Dok,
  • podmiotom zaangażowanym w utrzymanie systemów służących do kontaktu z klientami Urzędu (poczta elektroniczna, serwis ePUAP);
 5. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 6. osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • żądania do sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, po ustaniu okresu ich przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – na podstawie art. 77 RODO.
 7. w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

 

W związku z rejestracją obrazu poprzez system monitoringu wizyjnego zainstalowanego w obiektach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu monitoringu wizyjnego jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. monitoring wizyjny stosowany jest w celu wsparcia działań związanych z:
  • ochroną mienia, zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym obszarze,
  • ochroną informacji przetwarzanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, których ujawnienie mogłoby narazić Wojewodę Podkarpackiego i jego służby na szkodę;
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • art. 184b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
  • art. 8 i 45 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

  w związku z art. 6 ust 1 lit c. RODO (wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa);

 4. zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający 14 dni. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego zawierające zidentyfikowane zdarzenia (wypadki, działania związane z łamaniem przepisów prawa lub wykraczaniem poza ustalone dla danego miejsca procedury i standardy) przechowywane są do czasu przekazania nagrań uprawnionym podmiotom, bądź wykorzystania ich do celów służbowych;
 5. nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione:
  • pracownikom Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub podmiotów mających siedzibę w budynkach Urzędu, oraz pracownikom służby ochrony w ramach wykonywania przez nich czynności służbowych,
  • przedstawicielom uprawnionych podmiotów publicznych (Policja, Prokuratura, sądy), w przypadku ich uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania tych podmiotów;
 6. osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych (nagrań monitoringu) na podstawie art. 15 RODO,
  • żądania usunięcia danych (nagrań z monitoringu) z jej udziałem na zasadach określonych w art. 17 RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – na podstawie art. 77 RODO.
 7. w trakcie przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji rozmów telefonicznych

 

W związku rejestracją rozmów telefonicznych kierowanych do:

 1. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie (CPR) – nr tel. 112,
 2. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie (WCZK) – nr tel. 17 867-12-38, 17 867-18-64,
 3. Oddziału Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Oddział Obsługi Cudzoziemców) – nr tel. 17 867-13-28, 17 867-10-48, 17 867-10-49, 17 867-10-51, 17 867-10-86,

informujemy, że:

 1. administratorem danych zarejestrowanych w systemie archiwizacji rozmów telefonicznych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. rejestracja rozmów telefonicznych prowadzona jest w celu:
  • utrwalania i potwierdzania sytuacji dotyczących obsługi przez służby Wojewody Podkarpackiego zgłoszeń o wystąpieniu zdarzenia lub zagrożenia na podstawie art. 6 i 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego lub art. 16, ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w związku z art. 6 ust 1 lit c. RODO (wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) – kontakt z CPR i WCZK;
  • zapewnienia jakości obsługi klientów oraz zabezpieczenia interesu prawnego administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia materiału dowodowego, na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – kontakt z Oddziałem Obsługi Cudzoziemców;
 3. zarejestrowane nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający:
  • 3 lat od momentu zarejestrowania rozmowy (dotyczy rozmów w CPR i WCZK),
  • 14 dni od momentu zarejestrowania rozmowy (dotyczy rozmów w Oddziale Obsługi Cudzoziemców);
 4. nagrania z systemów archiwizacji nagrań mogą zostać ujawnione podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wojewody Podkarpackiego oraz Policji, Prokuraturze, sądom;
  • osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych (nagrań rozmów telefonicznych) na podstawie art. 15 RODO,
  • żądania usunięcia danych (nagrań rozmów telefonicznych) z jej udziałem na zasadach określonych w art. 17 RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  • cofnięcia wyrażonej zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie, na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – na podstawie art. 77 RODO.
 5. w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych w systemie archiwizacji nagrań rozmów telefonicznych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego

 

Informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego mogą być wykonywane zdjęcia oraz nagrywane filmy, co wiąże się z utrwaleniem wizerunku osób w nich uczestniczących. Wydarzenia te mają charakter ogólnodostępnych imprez publicznych.

Zdjęcia oraz filmy wykonane w trakcie trwania tych wydarzeń mogą zostać wykorzystane do prezentowania i promowania działań Wojewody Podkarpackiego w przestrzeni publicznej (strona internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, profil na portalu społecznościowym Facebook).

Utrwalony materiał będzie miał charakter poglądowy, a wizerunek osób będzie stanowił jedynie element całości (fotografii lub nagrania z wydarzenia) i tylko w takim przypadku będzie rozpowszechniany w przestrzeni publicznej.

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. dane osób (wizerunek) uczestniczących w wydarzeniach o charakterze publicznym przetwarzane są w celu prezentowania działań Wojewody Podkarpackiego w przestrzeni publicznej na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. dane osobowe będą przetwarzane w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (PUW w Rzeszowie) przez okres nieprzekraczający 3 lat od momentu ich publikacji;
 4. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • osoby, które zapoznają się ze zdjęciami i filmami zarejestrowanymi podczas wydarzeń organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego a rozpowszechnianymi w przestrzeni publicznej przy pomocy ogólnodostępnych mediów (strona internetowa PUW w Rzeszowie oraz profil na portalu społecznościowym Facebook),
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych przez PUW w Rzeszowie umów (np. na świadczenie usług serwisu i utrzymania systemów teleinformatycznych, w tym stron internetowych, wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych w PUW w Rzeszowie);
 5. możliwość utrwalenia wizerunku (przetwarzanie danych) podczas wydarzenia jest ściśle powiązana z dobrowolnym udziałem w tym wydarzeniu;
 6. osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • usunięcia danych w odniesieniu do wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz w nagraniach z wydarzenia, publikowanych na stronie internetowej PUW w Rzeszowie i portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – na podstawie art. 77 RODO;
 7. dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 8. dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub jego Zastępcą.

Damian Kołcz – Inspektor Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Magdalena Borowik – Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

 

Kontakt:

 • listowny: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
 • elektroniczny: na adres e-mail rodo@rzeszow.uw.gov.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu:     

/PUWRzeszow/SkrytkaESP

/PUWRzeszow/skrytka

 

6. Punkt kontaktowy RODO

 

 1. „Punkt kontaktowy RODO” zlokalizowany jest w głównej siedzibie Urzędu (Rzeszów, Grunwaldzka 15) i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu.
 2. Do głównych zadań „Punktu kontaktowego RODO” należy:
  • udzielanie ustnych i pisemnych informacji klientom Urzędu w zakresie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
  • koordynacja spraw i udzielanie informacji, na żądanie osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach przetwarzania tych danych, w tym udzielanie dostępu do danych ich dotyczących w myśl art. 15 RODO;
  • koordynacja spraw związanych z załatwianiem wniosków składanych do Urzędu, przez osoby, których dane dotyczą w trybie art. 16-20 RODO;
  • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
  • zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 

Sprawa piętro / numer pokoju
Kasa Urzędu: parter / pok. 28
Kancelaria Urzędu: parter / pok. 27
Paszportyskładanie wniosków: parter / pok. 29-33, 37
Paszportyodbiór: parter / pok. 44-45
Legalizacja pobytu cudzoziemców: parter / pok. 46-47
Karta pobytu (wydanie dokumentu): parter / pok. 46-50
Wpis zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń: parter / pok. 50
Uznanie, nadanie, potwierdzenie obywatelstwa polskiego: piętro III / pok. 367, 366
Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenie na pracę, pobyt czasowy i pracę): parter /pok. 51a-b
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: parter / pok. 24-26
Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów: piętro II, pok. 224
Komisja orzekająca o zdarzeniach medycznych: piętro V / pok. 507a
Wpis podmiotów wykonujących działalność leczniczą do rejestru: piętro VI / pok. 612
Profil zaufany (ePUAP): hol główny / pok. 40
Zgłaszanie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia: piętro II / pok. 256
Rejestracja i analiza oświadczeń majątkowych: piętro II / pok. 257
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego: piętro II / pok. 245
Sprawy socjalne: piętro VI / pok. 615
Udostępnianie dokumentacji pracownicze
Składanie wniosków: parter / pok. 27 (kancelaria ogólna)
Dyżur pracowników archiwum (każdy czwartek) suterena / pok. 17
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze kościelnych osób prawnych: piętro III / pok. 365

 

Wojewoda przyjmuje osobiście osoby w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym umówieniu wizyty).

W przypadku nieobecności Wojewody osoby przyjmowane są przez Wicewojewodę lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

Przyjmowanie osób odbywa się tylko w sprawach należących do kompetencji wojewody.

 

Codziennie w godzinach pracy Urzędu osoby zgłaszające się w sprawach skarg i wniosków przyjmowane są przez:

 • Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Przyjmowania Petycji, Skarg i Wniosków (II piętro, pok. 213),
 • dyrektorów wydziałów i ich zastępców oraz pracowników załatwiających sprawy.

 

Komórką organizacyjną koordynującą przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w PUW jest Oddział Obsługi Klienta w Biurze Wojewody tel. 17 867-12-13 (parter hol budynku lub II piętro pok. 213).

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (nie każde pismo zawierające żądanie jest petycją).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

 

Sposób wniesienia petycji:

 • petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji

 

Jeżeli z treści petycji nie można należycie ustalić jej  przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie 14 dni – do wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycja musi być podpisana:

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.

Termin przekazania petycji do właściwego podmiotu wynosi do 30 dni.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2018r. poz. 870)

 

Wojewoda Podkarpacki przejął z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ponad 17 tysięcy niezałatwionych spraw. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, a często także konieczność prowadzenia korespondencji z instytucjami zagranicznymi, prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na załatwienie spraw.

 

Chcesz dowiedzieć się gdzie załatwić swoje urzędowe sprawy – wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl lub napisz na infolinia.obywatel@mc.gov.pl

 

Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222-500-151 (informacji centralnej w Ministerstwie Cyfryzacji) lub numer 222-500-132 (informacji wojewódzkiej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie).
Tu również możesz zgłosić uwagi i opinie dotyczące najbardziej problematycznych spraw.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

 

Szanowni Państwo,

 

W trosce o podnoszenie jakości pracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania Państwa potrzeb i oczekiwań, uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety w formie:

 1. Elektronicznej: link do formularza ankiety
 2. Pliku do pobrania: link do pliku (wypełnioną ankietę proszę wrzucić do skrzynki, znajdującej się w holu Urzędu)

 

 

Państwa opinie, uwagi i wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane i będą pomocne w usprawnianiu usług świadczonych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. 

 

 

Dyrektor Generalny
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie