Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Aktualności

Braki formalne wniosków o legalizację pobytu złożonych za pośrednictwem poczty lub w kancelarii Urzędu – są uzupełniane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Формальні недоліки у заявах про легалізацію перебування, поданих поштою або в офісі Управління, виправляються не раніше ніж через 6 місяців з дня подання заяви.

 

Applications for stay submitted by post or at the Secretary Office are processed no earlier than 6 months from the date of application.

OPŁATY:

 • za wydanie zezwolenia na pobyt / za wydanie zaświadczenia / za wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń / za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego / za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa / za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów – są uiszczane na konto Urzędu Miasta Rzeszowa, Rzeszów ul. Rynek,  nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
 • za wydanie dokumentów pobytowych (w tym karty pobytu) są uiszczane na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, nr 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000.

W tytule przelewu należy określić przedmiot uiszczenia opłaty oraz wskazać imię i nazwisko cudzoziemca, którego sprawa dotyczy. Przykład: „za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla Ivan Novak”.
Opłaty uiszczone wcześniej niż przed złożeniem wniosku mogą nie być uwzględnione.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujmy, że od dnia 1 lipca 2024 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie składanie następujących dokumentów, tj.:

 • wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (w tym zezwolenia na pobyt czasowy i pracę),
 • wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • o Kartę Polaka (przyznanie, przedłużenie ważności, wydanie duplikatu, zmiana danych posiadacza)

odbywać się będzie tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez złożenie dokumentów osobiście lub przez pośrednika (np. usługi kurierskie) w kancelarii urzędu w pokoju nr 27, mieszczącym się na parterze budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.  

 

Dane adresowe urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Po złożeniu wniosku – prosimy oczekiwać na kontakt z urzędu (sms lub wiadomość e-mail lub list przesłany na wskazany adres).

 

Повідомляємо, що з 01.07.2024 р. у Підкарпатському воєводському управлінні в Жешуві, подавши такі документи, а саме:

 • заяви про видачу посвідки на тимчасове проживання (в тому числі посвідки на тимчасове проживання і робота),
 • заяви про дозвіл на постійне проживання,
 • заявки на отримання дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС,
 • для Карти поляка (видача, продовження терміну дії, видача дубліката, зміна даних власника)

відбуватиметься лише через Poczta Polska або шляхом подачі документів особисто чи через посередника (наприклад, кур’єрські служби) в офісі офісу в кімнаті № 27, що знаходиться на першому поверсі будівлі Підкарпатського воєводського управління в Жешуві за адресою: вул. Грюнвальдська 15.

 

Адреса офісу:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Після подання заявки дочекайтеся зв’язку з офісом (смс, e-mail або лист на вказану адресу).

 

We kindly inform that from July 1, 2024, in the Subcarpatian Voivodeship Office in Rzeszów, submitting the following documents, i.e.:

 • applications for a temporary residence permit (including a temporary residence permit and work),
 • applications for permanent residence permit,
 • applications for residence permit for a long-term EU resident,
 • for the Karta Polaka (granting, extending validity, issuing a duplicate, changing holder’s data)

will take place only via Poczta Polska or by submitting documents in person or through a proxy at the office in room no. 27, located on the ground floor of the building of the Subcarpatian Voivodeship Office in Rzeszów at Grunwaldzka 15.

 

Office address details:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

After submitting the application, please wait for the contact from the office (text message, e-mail or letter sent to the indicated address).

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wprowadzone w lutym 2022 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie rozwiązania organizacyjne dotyczące priorytetowego przyjmowania i procedowania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pochodzących od obywateli Ukrainy będących kierowcami w transporcie międzynarodowym – zostają zniesione z dniem 18.06.2024 r.

Szanowni Klienci.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie został wdrożony system do obsługi spraw realizowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców o nazwie CUDZOZIEMIEC.

Funkcjonalność systemu obejmuje bieżące informowanie klienta m.in. o statusie sprawy, terminach jej załatwienia, brakujących dokumentach, wydanym rozstrzygnięciu oraz o spersonalizowanym dokumencie.

Początkowy etap działania systemu obejmuje przekazywanie informacji o gotowym dokumencie do odebrania oraz umawianie wizyt na uzupełnienie braków formalnych złożonego wniosku. Poszerzenie funkcjonalności systemu będzie przebiegało stopniowo. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie tutejszego urzędu (Aktualności – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie).

Dla każdej sprawy tworzone jest konto na portalu https://cudzoziemcy.rzeszow.uw.gov.pl/, do którego login i hasło klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz SMS (wiadomości przesyłane są na dane podane we wniosku; prosimy o ich aktualizowanie na etapie trwania sprawy).

Dodatkowo utworzono generator wniosków, który stanowi praktyczną pomoc przy uzupełnianiu wniosków o legalizację pobytu, wymiany dokumentów oraz o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Narzędzie dostępne jest pod adresem:  https://generator.rzeszow.uw.gov.pl/.

Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z platformy Moduł Obsługi Spraw – MOS dostępnej pod adresem: MOS – Moduł Obsługi Spraw (cudzoziemcy.gov.pl).

Moduł Obsługi Spraw to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych. Więcej na temat MOS pod linkiem: Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl – uzyskaj informacje, przygotuj wniosek lub pismo, uniknij błędów – Urząd do Spraw Cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

У Підкарпатському воєводському управлінні в Жешуві була впроваджена система під назвою CUDZOZIEMIEC для вирішення справ, якими займається Департамент у справах громадян та іноземців.

Функціональність системи включає поточну інформацію про клієнта, серед іншого: про стан справи, строки її розгляду, відсутні документи, постановлену постанову та про персоніфікований документ.

Початковий етап роботи системи включає надання інформації про готовий документ, що збирається, та організацію виїздів для усунення формальних недоліків у поданій заявці. Функціонал системи буде розширюватися поступово. Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями на веб-сторінці місцевого офісу (Aktualności – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie).

Для кожного випадку на веб-сайті https://cudzoziemcy.rzeszow.uw.gov.pl/ створюється обліковий запис, до якого клієнт отримує логін і пароль електронною поштою та SMS (повідомлення надсилаються на вказані дані у заявці; просимо надати їх оновлення в ході розгляду справи).

Додатково створено генератор заявок, який надає практичну допомогу в оформленні заяв на легалізацію перебування, обміні документів та внесенні запрошення до реєстру запрошень.

Інструмент доступний за адресою: https://generator.rzeszow.uw.gov.pl/.

Водночас нагадуємо про можливість використання платформи Case Service Module – MOS, доступної за адресою: MOS – Moduł Obsługi Spraw (cudzoziemcy.gov.pl).

Модуль обробки справ – це новий веб-сайт, запущений Управлінням у справах іноземців. Портал дозволяє, серед іншого: подати заяву на отримання посвідки на проживання, заповнити форми в інтуїтивно зрозумілому майстрі, правильно оформити документи та отримати інформацію про міграційні процедури. Веб-сайт доступний сімома мовами. Більше про MOS за посиланням: Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl – uzyskaj informacje, przygotuj wniosek lub pismo, uniknij błędów – Urząd do Spraw Cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

Subcarpatian Voivodeship Office in Rzeszów implemented new digital tool for supporting foreigners affairs, and the new system is called CUDZOZIEMIEC.

The system’s functionality includes providing information about: the status of the case, the dates of its the resolving, required documents and information about issued documents.

The initial stage of the system’s operation includes providing informations about issued documents and arranging visits in the Office. The system’s functionality will be expanded gradually. Please follow the upcoming announcements (Aktualności – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie).

For each individual case, an account is created and client will receive the login and password via e-mail and text message (message will be sent to the data provided in the application; please remember to update them during the procedure).

Link to the system: https://cudzoziemcy.rzeszow.uw.gov.pl/

Additionally, an application generator was created, which provides practical assistance in completing applications for legalization of stay. The tool is available at: https://generator.rzeszow.uw.gov.pl/.

We would like to remind you about the possibility of using the MOS (Cases Handling Module), available at: MOS – Moduł Obsługi Spraw (cudzoziemcy.gov.pl).

The MOS portal was created with a view to preparing the possibility of filling in and submitting applications for residence on-line by foreigners and providing them with the necessary knowledge in the field of migration procedures. See more: Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl – uzyskaj informacje, przygotuj wniosek lub pismo, uniknij błędów – Urząd do Spraw Cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będący beneficjentami Umowy Wystąpienia mogą nadal składać wnioski o wydanie dokumentu pobytowego zawierającego adnotację odnoszącą się do Umowy Wystąpienia (jeśli jeszcze tego nie zrobili). Posiadanie takiego dokument jest korzystne ponieważ będzie on zwalniał z przyszłej rejestracji w systemie Entry/Exit (EES) przy przekraczaniu granic zewnętrznych oraz z konieczności uzyskania zezwolenia podróżnego ETIAS w związku z podróżami krótkoterminowymi do państw UE/Schengen.

W Polsce w zakresie statusu pobytowego obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin stosowany jest system deklaratoryjny. Nie ma obowiązku uzyskania dokumentu pobytowego jako warunku legalnego pobytu w kraju. Biorąc jednak pod uwagę praktyczne względy, zaleca się aby wszyscy beneficjenci Umowy Wystąpienia uzyskali nowe dokumenty pobytowe zawierające adnotację odnoszącą się do Umowy Wystąpienia.

Ich posiadanie ułatwi korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia i będzie zwalniało z przyszłej rejestracji w unijnym systemie Entry/Exit (EES) przy przekraczaniu granic zewnętrznych oraz z konieczności uzyskania zezwolenia podróżnego ETIAS w związku z podróżami krótkoterminowymi do państw UE/Schengen. Uruchomienie tych systemów ma nastąpić w 2024 r.

O wydanie dokumentów pobytowych mogą ubiegać się beneficjenci Umowy Wystąpienia czyli obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin, którzy korzystali z prawa pobytu zgodnie z prawem UE przed końcem 2020 r. i w dalszym ciągu mieszkają w Polsce. Wniosek dotyczący wydania dokumentu pobytowego należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć TUTAJ.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2024 r. w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Przemyślu nie będą już przyjmowane wnioski:

 • o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
 • od obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Wnioski w sprawach wymienionych powyżej, będą przyjmowane tylko w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Rzeszowie.

W Oddziale Zamiejscowym w Przemyślu będą przyjmowane tylko i wyłączenie wnioski o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy (w tym zezwoleń na pobyt czasowy i pracę).

W przypadku złożenia wniosku w Oddziale Zamiejscowym w Przemyślu, istnieje możliwość odbioru karty pobytu w siedzibie Wydziału w Rzeszowie, po uprzednim wyrażeniu takiej woli w momencie przyjęcia wniosku lub w toku sprawy.

Przypominamy, że pracownicy Oddziału nie wykonują kserokopii dołączanych do wniosków dokumentów. Klient obowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu i jednocześnie posiadać jego kopię. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów (w tym dokumentów podróży) z wyłączeniem samych formularzy wniosków. Przypominamy, że pozostawione w aktach sprawy oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Sekretariat Oddziału Obsługi Cudzoziemców w Rzeszowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, zaś połączenie telefoniczne przyjmowane są od 9:00 do 12:00.

Odbiór karty pobytu następuję po rezerwacji wizyty poprzez stronę internetową Podkarpackiego Urzędu  Wojewódzkiego (https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow2) i wybór operacji:  Odbiory: kart pobytu i innych dokumentów dla cudzoziemców, dokumentów dla  ob.  UE i ZK, zaproszeń.

Klient, który zamierza odebrać kartę pobytu, a nie zarezerwował wizyty, pobiera bilet z  biletomatu. Obsługa klientów nieumówionych odbywa się od poniedziałku do piątku rozpoczyna się od godziny 14:20 i kończy się do godziny 15:00. Przed wyznaczonymi godzinami nie ma możliwości pobrania biletu, zaś liczba dzienna biletów ograniczona.

Szanowni klienci, informujemy że od dnia 1 października 2023 r. w ramach postępowań na Kartę Polaka – zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez zagraniczne zasoby archiwalne (w tym dołączane do takich zaświadczeń uwierzytelnione kopie dokumentów historycznych) obligatoryjne mają być opatrzone klauzulą apostille. W przypadku braku spełnienia tego wymogu, dokument taki nie będzie wystarczający do uznania faktów w nim zawartych.

Przypominam, że umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 96 poz. 465), na podstawie której ukraińskie oraz polskie dokumentu urzędowe są uznawane zarówno w Polsce jak i na Ukrainie bez potrzeby ich legalizacji – nie dotyczy procedury administracyjnej.

Ponadto tutejszy organ zastrzega, że w toku sprawy może wystąpić konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów stanu cywilnego, tj. pełnego wyciągu z państwowego rejestru / zasobu aktów stanu cywilnego – w przypadku dołączenia do sprawy wtórnika / duplikatu stanu cywilnego zawierającego wpis o polskiej narodowości wnioskodawcy bądź jego wstępnych.

 

Z dniem 31 lipca 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Jest to konsekwencja odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski.

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 
https://www.gov.pl/web/udsc/odwolanie-stanu-zagrozenia-epidemicznego–skutki-dla-sytuacji-prawnej-cudzoziemcow

 

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w aktualnych przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 27 czerwca br.

Więcej informacji pod adresem:  https://www.gov.pl/web/udsc/wydluzenie-okresu-legalnego-pobytu-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa

Urząd do Spraw Cudzoziemców opracował film instruktażowy jak wypełniać wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy za pomocą formularza elektronicznego w MOS.

Управління у справах іноземців розробило навчальний відеоролик про те, як заповнювати заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання за допомогою електронної форми в МОН.

 

 

 

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które czują się pewnie na polskim rynku pracy i chcą zrezygnować z korzystania z ochrony czasowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/zezwolenia-na-pobyt-dla-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa.

З1 квітня 2023 року громадяни України, які мають номер PESEL зі статусом UKR, зможуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування з метою виконання роботи або ведення господарської діяльності. Рішення є необов’язковим і призначене для людей, які відчувають себе впевнено на польському ринку праці і хочуть відмовитися від користування тимчасовим захистом.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Управління у справах іноземців: https://www.gov.pl/web/udsc/zezwolenia-na-pobyt-dla-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa.

Z dniem 24 sierpnia 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Przepisy uchyliła ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185).

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/uchylenie-przepisow-szczegolnych-wprowadzonych-na-czas-pandemii-covid-19.

W związku z kampanią dezinformacyjną sugerującą rejestrację obywateli Ukrainy według niefunkcjonującego w polskim prawie oświadczenia, Urząd do Spraw Cudzoziemców wyjaśnia, że nie jest autorem ogłoszenia i nie zbiera wspomnianych informacji. Ogólnodostępne logo urzędu zostało wykorzystane w celu uwiarygodnienia informacji. Treść ulotki może sugerować, że jest to próba wyłudzenia danych osobowych – apelujemy o jej zignorowanie.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/komunikat-w-sprawie-prob-wyludzenia-danych

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2023 r. ulega zmianie system rezerwacji wizyt celem złożenia wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiany dotyczą wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę i o Kartę Polaka.

Od dnia 1 lutego 2023 r. zostają uruchomione dwa dodatkowe stanowiska przyjmowania wniosków oraz będzie znacząco zwiększona liczba dzienna obsługiwanych klientów, którzy chcą złożyć wnioski wskazane powyżej. Rejestracji można dokonywać już od dnia
19 stycznia 2023 r.
(co dzień będą pojawiać się nowe terminy).

Zachęcamy do rejestrowania wizyt oraz składania wniosków osobiście, gdyż znacznie przyspiesza to proces załatwienia złożonego podania.

Przypominamy, że nie ulegają zmianie zasady związane z czasem przeznaczonym na obsługę jednego klienta (30 minut) oraz zasady związane z kopiowaniem dokumentów (pracownicy urzędu kopii takich nie robią).

Ponadto informujemy, że od dnia 1 lutego 2023 r. ulega zmianie również system wydawania dokumentów (w tym kart pobytu). Zmiany polegają na tym, że oprócz rejestracji internetowej wizyty, będzie również możliwość odebrania dokumentu bez uprzedniej rezerwacji. Zaznaczamy jednak, że liczba biletów bez rezerwacji posiada dzienny limit związany
z możliwościami obsługi przez pracowników Urzędu. W pierwszej kolejności następuje obsługa klientów umówionych, zaś klienci którzy nie zarezerwowali wizyty od poniedziałku do piątku bilety mogą pobierać od 14:10, zaś we wtorki od 15:15.

Zaznaczamy, że dokonanie rezerwacji wizyty za pośrednictwem systemu rejestracji internetowej jest bezpłatne.

 

UA

Повідомляємо, що з 1 лютого 2023 року змінюється система бронювання візитів з метою подачі заяви про легалізацію перебування іноземця на території Республіки Польща. Зміни стосуються заяв про дозвіл на тимчасове проживання та роботу та Карту поляка.

З 1 лютого 2023 року буде запущено дві додаткові стійки прийому заявок, а щоденна кількість клієнтів, які бажають подати зазначені вище заявки, значно збільшиться. Ви можете зареєструватися з першого дня

19 січня 2023 року (щодня додаватимуться нові дати).

Ми рекомендуємо вам реєструвати візити та подавати заявки особисто, оскільки це значно пришвидшує процес розгляду вашої заявки.

Нагадуємо, що норми щодо часу, витраченого на обслуговування одного клієнта (30 хвилин) та норми щодо копіювання документів (офісні працівники такі копії не роблять) залишаються без змін.

Крім того, повідомляємо, що з 1 лютого 2023 року також змінюється система видачі документів (у тому числі посвідки на проживання). Зміни полягають у тому, що окрім онлайн-реєстрації візиту, можна буде також забрати документ без попереднього запису. Однак хочемо звернути увагу, що кількість квитків без бронювання має добовий ліміт

в розпорядженні співробітників Управління. Клієнти, які записалися на прийом, обслуговуються в першу чергу, а клієнти, які не замовили візит з понеділка по п’ятницю, можуть отримати квитки з 14:10, а у вівторок – з 15:15.

Звертаємо вашу увагу, що бронювання візиту через систему онлайн-реєстрації безкоштовне.

 

EN

We would like to inform You that from February 1, 2023, the system for booking visits in order to submit an application for legalization of a foreigner’s stay on the territory of the Republic of Poland will be changed. The changes concern applications for a temporary residence and work permit and for the Pole’s Card.

From February 1, 2023, two additional service lines will be launched and the daily number of customers who want to submit the applications indicated above will be significantly increased. You can register from January 19, 2023 (new dates will be added daily).

We encourage You to register visits and submit applications in person, as this significantly speeds up the process of processing your application.

We would like to remind You that the rules related to the time spent on servicing one customer (30 minutes) and the rules related to copying documents (office employees do not make such copies) remain unchanged.

In addition, we would like to inform you that from February 1, 2023, the system of issuing documents (including residence cards) will also change. In addition to online registration of the visit, it will also be possible to collect the document without prior reservation. However, we would like to point out that the number of tickets without a reservation has a daily limit. Customers who have an appointment are serviced first, and customers who have not booked a visit from Monday to Friday can collect tickets from 14:10, and on Tuesdays from 15:15.

Please note that booking a visit via the online registration system is free of charge.

 

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach będą mogli uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-prawie—wiecej-cudzoziemcow-uprawnionych-do-uzyskania-polskiego-dokumentu-podrozy-dla-cudzoziemca

Informujemy, że w dniu 12.12.2022 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy dla cudzoziemców – Moduł Obsługi Spraw (w skrócie MOS). Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych.

Szczegółowe informacje dotyczące samego programu oraz jego obsługi znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/portal-moscudzoziemcygovpl—uzyskaj-informacje-przygotuj-wniosek-lub-pismo-uniknij-bledow.

Dostęp do portalu możliwy jest pod adresem: https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/.

Informujemy, że trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian, jaką przewiduje ten projekt, jest uchylenie przepisu art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Rekomendujemy powstrzymanie się od składania wniosków w tej sprawie.

 

Z dniem 30 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określające, w szczególności cele wydania wiz oraz państwa, których obywatele będą uprawnieni do składania tych wniosków w Polsce.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-dla-obywateli-ukrainy-i-republiki-bialorusi-na-temat-skladania-wnioskow-o-wydanie-wiz-krajowych oraz  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-wizowych-w-polsce-przez-obywateli-ukrainy-i-bialorusi.

Od 18 sierpnia 2022 r. obowiązują szczególne regulacje zapewniające przedłużenie uprawnień pobytowych oraz określonych dokumentów obywateli Białorusi, którzy wykonują transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźników drogowych lub przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/szczegolne-regulacje-dotyczace-pobytu-obywateli-bialorusi-bedacych-kierowcami-w-transporcie-drogowym.

Od 01 sierpnia 2022 r. obywatele Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej oraz osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca mogą składać wnioski o przyznanie Karty Polaka w każdym urzędzie wojewódzkim w Polsce. Zakres spraw realizowanych przez wojewodów obejmuje: przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności; przyznanie Karty Polaka małoletniemu, wydanie duplikatu Karty Polaka w przypadku jej zniszczenia / zgubienia / zmiany danych posiadacza.


Osoby chcące wystąpić do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka powinny dokonać internetowej rejestracji wizyty. Formularz zapisu dostępny jest na stronie (kolejka nr 7: Przyznanie Karty Polaka):
https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow2

 

Informujemy, że wnioski z rejestracji internetowej będą przyjmowane od dnia 16 sierpnia
2022 r. od poniedziałku do środy. Zalecamy składanie wniosków osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Przesyłanie wniosków pocztą może znacznie wydłużyć czas oczekiwania na rozstrzygnięcie.

 

Zaznaczamy, że procedura tocząca się przed Wojewodą Podkarpackim jest związana z co najmniej dwukrotną koniecznością stawienia się osobistego w siedzibie urzędu. Osoby zamieszkałe poza terenem województwa podkarpackiego winny mieć to na względzie.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków i wymaganych dokumentów znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/przyznanie-karty-polaka.

 

Od 29 lipca 2022 r. obowiązują nowe wysokości opłat za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”. 

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/nowe-stawki-oplat-za-dokumenty-wydawane-cudzoziemcom

Zachęcamy do zapoznania  się z komunikatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiającego podróżowanie w ramach Unii Europejskiej.

https://www.gov.pl/web/mswia/diiapl–elektroniczny-dokument-dla-uchodzcow-wojennych-z-ukrainy

Informujemy, że zostało opracowana broszura informacyjna nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. W pracach związanych z jej tworzeniem brała udział m.in. Agencja UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Elektroniczna wersja broszury jest dostępna pod linkiem https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine, pod którym znajdują się również broszury informacyjne innych państw członkowskich UE+, które mogą być pomocne w przypadku pojawiania się pytań o warunki przyjmowania w innych krajach. Założeniem jest, by broszura była aktualizowana w związku z ewentualnymi zmianami oraz była dostępna w wielu językach.

 

Od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. zawieszony został bieg terminów dotyczących niektórych spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Skutkiem tego rozwiązania nie jest wstrzymanie prowadzenia postępowań. Nadal będą one procedowane, a nowe wnioski będą przyjmowane.

Zawieszenie biegu terminów wprowadzono w związku ze znaczącym dodatkowym obciążeniem urzędów wojewódzkich w kontekście obecnego masowego napływu cudzoziemców z terytorium Ukrainy i zjawisk temu towarzyszących. Celem regulacji jest umożliwienie dostosowania procedur i funkcjonowania administracji do zaistniałej wyjątkowej sytuacji migracyjnej. Postępowania w urzędach wojewódzkich będą dalej prowadzone
w sposób możliwie najbardziej sprawny.

 

Przepisy dotyczące zawieszenia biegu terminów wprowadziła ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

 

Ustawa wprowadza podstawę prawną (art. 100c) dla zawieszenia w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. biegu terminów załatwiania następujących spraw administracyjnych
w postępowaniach prowadzonych przez urzędy wojewódzkie:

 • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokości kwalifikacji,
 • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt stały,
 • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

 

Zgodnie z powyższym przepisem, wojewoda nie ma obowiązku informowania strony
o niezałatwieniu sprawy w terminie, a także nie będzie przekazywał do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ponagleń składanych na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowań w ww. sprawach przez organy I instancji.

 

Wprowadzone rozwiązanie dotyczy wszystkich cudzoziemców, niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

 

Informujemy, że od dnia 23 maja 2022 r. ulegają zmianie zasady obsługi klienta w Oddziale Obsługi Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Pracownicy Oddziału nie będą wykonywać kserokopii dołączanych do wniosków dokumentów. Klient obowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu i jednocześnie posiadać jego kopię. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów (w tym dokumentów podróży) z wyłączeniem samych formularzy wniosków. Przypominamy, że pozostawione w aktach sprawy oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Czas przewidziany na obsługę klienta składającego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (w tym pobyt czasowy i pracę), zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także klientów uzupełniających braki formalne złożonych wniosków – wynosi 30 minut. Ze względu na duże zainteresowanie klientów legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czas ten będzie ściśle przestrzegany. Uprzejmie prosimy o rzetelne przygotowanie się do złożenia wniosku, tj. prawidłowe i kompletne jego uzupełnienie, zrobienie wymaganej ilości fotografii, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uczynienie z nich kopii. Na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce Dla Klienta w podzakładce Cudzoziemcy mogą się Państwo zapoznać z przygotowanymi kartami informacyjnymi, które obejmują wszystkie okoliczności legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewidziane zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wraz ze wskazaniem wymaganych dokumentów.

 

Link: https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/cudzoziemcy/karty-informacyjne-o-uslugach/

 

Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy daje podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży ukraińskich kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy, których wizy krajowe uległy przedłużeniu z mocy prawa.

Z rozwiązania polegającego na umieszczeniu w dokumencie podróży naklejki wizowej skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy będący kierowcami w transporcie międzynarodowym, którzy w wizach krajowych podlegających przedłużeniu z mocy prawa, będą mieli okres pobytu wynoszący krócej niż 1 rok. Jeżeli liczba dni pobytu wskazana w posiadanej naklejce wizy krajowej wynosić będzie 365 dni (1 rok), jej posiadacz nie będzie mógł uzyskać naklejki dokumentującej przedłużenie z mocy prawa.

Umieszczenie naklejki wizowej przez wojewodę nie odbywa się w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie przedłużenia wizy krajowej, o którym mowa w przepisach Rozdziału 2 Działu IV ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.). Obywatel Ukrainy nie składa zatem do wojewody wniosku o przedłużenie wizy krajowej. Za umieszczenie naklejki wizowej nie wymaga się uiszczenia opłaty skarbowej ani żadnej innej opłaty.

Obywatel Ukrainy zainteresowany skorzystaniem z przepisu art. 42 ust. 4a ww. ustawy, tj. umieszczeniem w dokumencie podróży naklejki wizowej, proszony jest o kontakt pod nr tel. 17 867 10 51w celu umówienia się na wizytę w urzędzie.

 

​Uwaga: W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie sprawy umieszczenia w dokumencie podróży naklejki wizowej załatwiają tylko ci obywatele Ukrainy, którzy na terenie Województwa Podkarpackiego mają miejsce pobytu i mogą to udokumentować.

 

 Do uzyskania w dokumencie podróży naklejki wizowej konieczne będzie:

 1. osobiste stawiennictwo obywatela Ukrainy w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na jego miejsce pobytu, w czasie którego obywatel Ukrainy ma zadeklarować wobec pracownika urzędu wojewódzkiego chęć uzyskania naklejki wizowej w dokumencie podróży;
 2. posiadanie przy sobie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim dokumentu podróży, który jest ważny i zawiera naklejkę wizy krajowej („D”), która to wiza spełnia następujące wymagania (muszą być spełnione wszystkie jednocześnie):
  a)wiza została wydana w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 lub pkt 6 ustawy o cudzoziemcach (oznaczenie celu wydania wizy krajowej  w naklejce – odpowiednio „05a” albo „06”);
  b) wiza uprawnia do pobytu w okresie krótszym niż 1 rok;
  c) wiza uprawnia do pobytu w okresie, który skończył się najwcześniej w dniu 24 lutego 2022 r. lub skończy się w najbliższej przyszłości, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. (dla usprawnienia obsługi obywatel Ukrainy powinien wskazać, kiedy w jego ocenie upływa wynikający z naklejki wizowej okres pobytu na podstawie wizy krajowej);
 3. dostarczenie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim fotografii, która:
  – jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
  – ma wymiary 35 mm x 45 mm;
  – została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem, w którym jest przedkładana;
  – przedstawia wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;
  – przedstawia wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 4. okazanie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego  do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy, wskazującego na to, że wiza krajowa została wydana w związku wykonywaniem przez niego pracy w jednym z następujących zawodów (oznaczonych przy użyciu następujących kodów):
  – 833101 Kierowca autobusu;
  – 833201 Kierowca autocysterny;
  – 833202 Kierowca ciągnika siodłowego;
  – 833203 Kierowca samochodu ciężarowego;
  – 833290 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych;
  – 832202 Kierowca samochodu dostawczego;
 5. okazanie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim:
  – wydanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego świadectwa kierowcy, o którym mowa w art. 32a i n. ustawy o transporcie drogowym – jeżeli wykonuje międzynarodowy transport drogowy rzeczy, albo
   umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, z której wynikać będzie rodzaj pracy, wskazujący na to, że w zakresie czynności składających się na to wykonywanie pracy mieści się dokonywanie przewozów osób lub rzeczy z przekroczeniem granicy, a jeżeli w takiej umowie nie zostałyby takie treści zawarte, innych dokumentów pochodzących od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, z których będzie to jednoznacznie wynikać (np. zakres czynności, zaświadczenie pracodawcy) – w pozostałych przypadkach.

 

W związku z tym, że nie wszyscy obywatele Ukrainy będący kierowcami  w transporcie międzynarodowym będą mogli uzyskać naklejki wizowe, przypominamy o możliwości składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Wniosek o udzielenie tego zezwolenia należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

Informacje dostępne są także na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

https://www.gov.pl/web/udsc/informacja-ws-wiz-krajowych-ukrainskich-kierowcow-transportu-miedzynarodowego

Informujemy, że na podstawie art. 100c ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących udzielenia albo cofnięcia cudzoziemcowi: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

– w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W okresie, o którym mowa przepisów o bezczynności organu oraz o obowiązku organu prowadzącego postępowanie do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się. Organowi prowadzącemu postępowanie nie wymierza się grzywny ani nie zasądza się od niego sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie lub ich dokonywanie z opóźnieniem, w ww. okresie, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

Te same regulacje dotyczą spraw związanych ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zmianę zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony formularz on-line dedykowany osobom, które są uprawnione do uzyskania zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o korzystaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1108 z późn. zm.),  w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz. Urz. UE L 71 z 4.3.2022, s. 1).

 

Aplikacja jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/ochrona/jak-skorzystac

 

Formularz został opracowany w 4 wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Proces wypełnienia formularza rozpoczyna się serią pytań, które pozwalają ocenić czy ww. osoba kwalifikuje się do uzyskania zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców czy też podlega przepisom ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) lub też nie kwalifikuje się na żadne z tych rozwiązań. W przypadku stwierdzenia, że cudzoziemcowi należy wydać zaświadczenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, formularz wymusi podanie danych: imienia, nazwiska, płci, daty i miejsca urodzenia, numeru telefonu i preferowanego języka wiadomości SMS (z informacją o miejscu i czasie zgłoszenia się po odbiór zaświadczenia).

 

Do otrzymania zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, co do zasady, pod warunkiem ziszczenia się warunków określonych w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r., są uprawnione osoby, do których nie będą miały zastosowania wspomniane wyżej przepisy krajowe, tj.:

 • obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, wysiedlonych w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali w Ukrainie ze statusu uchodźcy lub równoważnej ochrony,
 • bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, którzy mogą dowieść, że przebywali legalnie w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r. na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim, i którzy nie są w stanie powrócić w bezpiecznych i trwałych warunkach do swojego kraju lub regionu pochodzenia.

 

Ww. osoby powinny być w stanie dowieść, że spełniają te kryteria kwalifikowalności, przedstawiając odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/ochrona

 

Uprzejmie informuję, że Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy www.psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

 

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

 • rynek pracy w Polsce,
 • pomoc w innych obszarach,
 • rynek pracy w Unii Europejskiej.

 

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

 

Komunikat dotyczący obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w których określono m.in. konkretny podmiot powierzający wykonywanie pracy oraz warunki wykonywania pracy (brak obowiązku zmiany zezwolenia).

 

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

Art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewiduje uprawnienie dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wykonywania pracy pod warunkiem powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia (w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy; za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl).

W konsekwencji wszyscy obywatele Ukrainy przebywający legalnie na tym terytorium są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Powyższe oznacza, że nawet gdy w wydanym obywatelowi Ukrainy zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę określony został konkretny podmiot powierzający wykonywanie pracy, obywatel Ukrainy może podjąć pracę u innego podmiotu. Zmiana takiego zezwolenia jest możliwa, ale nie jest konieczna. Warunkiem skorzystania z uprawnienia  do wykonywania pracy jest jedynie dopełnienie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy powyższego obowiązku informacyjnego.  Nie ma ponadto obowiązku zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku pracy na innych warunkach niż określone w posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę.

Analogiczne zasady (brak konieczności zmiany zezwolenia) dotyczą zezwoleń na pobyt czasowy z powodu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
gdy w wydanej obywatelowi Ukrainy decyzji określony został konkretny podmiot powierzający wykonywanie pracy.

 

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewiduje uprawnienie dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wykonywania pracy pod warunkiem powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia (w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy; za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl). W konsekwencji wszyscy obywatele Ukrainy przebywający legalnie na tym terytorium są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Przewiduje ona m. in. szczególny tryb zakończenia postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. (szczegółowy opis tego trybu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-prawie-dotyczacym-cudzoziemcow).

W związku z tym, że wejście w życie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem również tych, którzy uzyskają w szczególnym trybie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, osoby te nie obowiązane do złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ponadto, wykonywanie przez te osoby pracy nie będzie podlegać ograniczeniom określonym w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, tj. ograniczeniom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia za pracę bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, jak też dotyczącym tego, że praca powinna być wykonywana w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia. W przypadkach zaś, w których oświadczenia dotyczące obywateli Ukrainy zostały już złożone, zdarzenia te uznane zostaną za niebyłe. Obywatel Ukrainy posiadający takie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mógł wykonywać pracę nie będąc ograniczonym warunkami określonymi w złożonym już oświadczeniu.

 

Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców

W dniu 29 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Dokonuje ona szeregu istotnych zmian w zasadach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących pracę.

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), które regulują udzielanie i zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Z dniem jej wejścia w życie wymogami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przestaną być:

 • posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (obecny art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o cudzoziemcach);
 • posiadanie przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obecny art. 114 ust. pkt 2 ustawy o cudzoziemcach).

Jednocześnie zmianie ulegnie dotychczasowy wymóg związany z tym, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach). W wyniku tej zmiany wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z tą zmianą wiązać się będzie również dodanie nowego przepisu art. 114 ust. 4b ustawy o cudzoziemcach, który uwzględni sytuację, w której cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Wówczas wymóg udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie uważany za spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oprócz tego zostanie wprowadzony nowy przepis art. 114 ust. 4a ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) będzie uważany za spełniony również wówczas, gdy cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej podstawę ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Tym samym przepis umożliwi uwzględnienie sytuacji, w których cudzoziemcowi ma zostać powierzona praca, z której będzie wynikał obligatoryjny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W art. 119 ustawy o cudzoziemcach wprowadzona zostanie zmiana w postaci dwóch nowych okoliczności, z których zaistnieniem nie będzie się wiązała konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub jego zmiany. Mianowicie będzie to zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków oraz zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Ustawa nowelizująca wprowadza również, na skutek postulatów praktyki, istotne zmiany w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W obecnym stanie prawnym zmiana tego zezwolenia może obejmować zmianę pracodawcy użytkownika lub zmianę warunków wykonywania pracy określonych w zezwoleniu na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy o cudzoziemcach. Nadchodząca zmiana polegać będzie na tym, że zakresem dopuszczalnej w tym trybie zmiany objęta zostanie również zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jak również to, że cudzoziemiec uzyska zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określone odrębnymi przepisami. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie składany na formularzu według wzoru, który zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawanym na podstawie wprowadzanego art. 120b ustawy o cudzoziemcach. Do wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie należało załączyć załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 779) oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie wiązał się obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w nowej stawce wynoszącej 220 zł (połowa wysokości stawki opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

Ustawa nowelizująca wprowadzi również w nowym przepisie art. 117b ustawy o cudzoziemcach podstawę prawną do tego, aby wojewoda w pierwszej kolejności załatwiał sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w których podmiotem powierzającym wykonywanie pracy będzie przedsiębiorca prowadzący działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, który zostanie objęty wykazem ustalanym w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie Minister Rozwoju i Technologii) na podstawie art. 88cb ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.). Stosowanie art. 117b ustawy o cudzoziemcach uzależnione będzie od tego, czy zostanie wydane stosowne rozporządzenie (jego wydanie jest fakultatywne). 

Inne najważniejsze zmiany dotyczące przepisów regulujących udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy

Ustawa nowelizująca dokona również zmian w przepisach dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną. Zmiany te mają na celu dostosowane prawa polskiego do przepisów dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. U. UE L.2003.251.12 z dnia 3 października 2003 r.) w wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawach: C-133/19 B.M.M. i B.S. przeciwko państwu belgijskiemu, C-136/19 B.M.M i B.M. przeciwko państwu belgijskiemu oraz C-137/19 B.M.O. przeciwko państwu belgijskiemu, jak również w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt C-550/16, A et S przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Jedna ze zmian polegać będzie na tym, że ocena, czy członek rodziny mający dołączyć do cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest małoletni (art. 159 ust. 3 pkt 2 – 4 ustawy o cudzoziemcach) będzie oceniana według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a nie – jak dotąd – według stanu z dnia wydania decyzji w sprawie (nowy przepis art. 159 ust. 3a ustawy o cudzoziemcach). Druga zmiana będzie zaś polegać na tym, że członkiem rodziny uprawnionym do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy będzie nie tylko wstępny w linii prostej lub osoba pełnoletnia odpowiedzialna za małoletniego zgodnie z obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy aktualnie uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej (do którego członek rodziny ma dołączyć) jest małoletni, ale także taka osoba, gdy uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej w dniu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej był osobą małoletnią bez opieki albo następnie został pozostawiony bez opieki, zaś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej (nowe brzmienie art. 159 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach).

Ustawa nowelizująca dokona zmiany brzmienia art. 127 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, który reguluje jeden z wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dotyczący wysokości wynagrodzenia, jakie cudzoziemiec powinien otrzymywać. Obecnie nie może być ono niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy pomiędzy cudzoziemcem a podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.). Na skutek zmiany wysokość wynagrodzenia będzie odnoszona do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia.

Ustanowienie nowych terminów załatwiania spraw uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach.

Ustawa nowelizująca dokona również istotnych zmian w zakresie uregulowania terminów załatwiania spraw:

 • udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy (oraz zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę);
 • udzielenia zezwolenia na pobyt stały;
 • udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

W przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy (oraz postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) termin dla wojewody na załatwienie sprawy będzie wynosił 60 dni (nowy przepis art. 112a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) i będzie liczony od momentu, w którym nastąpi ostatnie z następujących zdarzeń (nowy przepis art. 112a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach):

 • złożenie wniosku osobiście lub następcze osobiste stawiennictwo cudzoziemca w urzędzie wojewódzkim (za wyjątkiem przypadków, w których cudzoziemiec nie jest obowiązany do osobistego stawiennictwa);
 • złożenie wniosku, który nie jest obarczony brakami formalnymi lub ich uzupełnienie;
 • przedłożenie przez cudzoziemca dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub bezskuteczny upływ terminu na ich złożenie, wyznaczonego przez wojewodę.

W przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej termin na załatwienie sprawy przez wojewodę wynosić będzie 6 miesięcy (art. 210 ust. 1 oraz art. 223 ustawy o cudzoziemcach). Jego bieg będzie uzależniony od wystąpienia takich samych zdarzeń jak w przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy (nowy przepis art. 210 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach).

Termin na załatwienia każdej z powyższych spraw przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w postępowaniu odwoławczym będzie wynosił 90 dni licząc od dnia przekazania odwołania, a w przypadku gdy odwołanie nie będzie spełniać wymogów określonych przepisami prawa (wymogów formalnych) – od dnia uzupełnienia braków (nowy przepis art. 112a ust. 4 i 5, art. 210 ust. 4 i 5 oraz art. 223 ustawy o cudzoziemcach).

Art. 13 ustawy nowelizującej przewiduje, że nowe terminy załatwiania spraw będą miały zastosowanie w postępowaniach już trwających i będą one biec na nowo najwcześniej od dnia jej wejścia w życie.

Inne zmiany proceduralne dotyczące postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach

Ustawa nowelizująca przewiduje zmianę w art. 7 ustawy o cudzoziemcach, która pozwoli na to, żeby pouczenie w języku zrozumiałym dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach było do niego kierowane również w postaci elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez wskazanie mu adresu strony internetowej, na której takie pouczenie w postaci elektronicznej będzie się znajdować. Aby pouczyć cudzoziemca w takiej formie organ będzie musiał wpierw uzyskać zgodę cudzoziemca w tym przedmiocie. Tę nową formę kierowania pouczeń do cudzoziemców będzie również można stosować w postępowaniach, które będą pozostawać w toku w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Ustawa nowelizująca wprowadzi również do przepisów ustawy o cudzoziemcach wyraźną podstawę do tego, aby wymiana informacji pomiędzy wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a organami, do których te organy zwróciły się o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (komendant wojewódzki Policji, komendant oddziału Straży Granicznej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), mogła odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ułatwiając tym samym obieg dokumentów między nimi i przyczyniając się tym samym do usprawnienia prowadzenia postępowań.

Zasady prowadzenia postępowań trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej

Art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej ustanawia ogólną zasadę, że do postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach, które nie zostaną zakończone do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Tym samym co do zasady omówione powyżej zmiany w przepisach prawa będą miały zastosowanie do postępowań, które zostaną wszczęte najwcześniej w dniu 29 stycznia 2022 r. Wyjątki od tej zasady dotyczyć będą omówionej nowej formy kierowania pouczeń do cudzoziemców (nowy przepis art. 7 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach) oraz nowych terminów załatwiania spraw i kierowania przez wojewodów wezwań do cudzoziemców o przedłożenie dowodów (nowe przepisy wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Oprócz tego wyjątek od zasady stosowania przepisów dotychczasowych do postępowań pozostających w toku ustanawia art. 8 ustawy nowelizującej, który przewiduje szczególny tryb zakończenia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Szczególny tryb zakończenia postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Wprowadzany w ustawie nowelizującej (art. 8) szczególny tryb zakończenia postępowań polega na tym, że jeżeli w dniu jej wejścia w życie będzie pozostawać w toku postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 114 lub art. 126 ustawy o cudzoziemcach), to postępowanie to powinno zakończyć się udzieleniem zezwolenia na okres 2 lat licząc od dnia wydania decyzji poza przypadkami, w których:

 • obowiązywał będzie wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 • dane cudzoziemca będą znajdować się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
 • udzieleniu zezwolenia sprzeciwiać się będą względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską.

Aby podlegać tej szczególnej regulacji trwające postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie musiało spełniać kilka warunków (art. 8 ust. 3 – 5 ustawy nowelizującej). Oprócz tego, że wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony do wojewody w terminie przed dniem 1 stycznia 2021 r.:

 • sam termin na złożenie wniosku, określony w art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (termin określony przez długość legalnego pobytu) musiał zostać zachowany;
 • wniosek nie powinien być obarczony brakami formalnymi lub też braki te zostały uzupełnione w terminie;
 • cudzoziemiec zadeklarował we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, że celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, lub też taką deklarację złożył wobec organu prowadzącego postępowanie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r.;
 • postępowanie nie powinno być prowadzone w warunkach istnienia podstaw do odmowy jego wszczęcia określonych w art. 99 ust. 1 lub ust. 1a, lub art. 116 ustawy o cudzoziemcach;
 • postępowanie – w przypadku, gdyby w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej pozostawało zawieszone – powinno zostać podjęte w terminie 3 miesięcy od tej daty.

W przypadku, gdyby do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej wojewoda nie wezwał cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, już tego nie uczyni, a odciski linii papilarnych dla potrzeb umieszczenia ich w karcie pobytu zostaną pobrane później.

Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, postępowanie będzie prowadzone dalej (lub stosownych przypadkach zakończone) na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o cudzoziemcach zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w tym szczególnym trybie udzielić będzie mógł albo wojewoda albo Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w II instancji – w zależności od tego, na jakim etapie będzie pozostawać dane postępowanie w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Uprawnienia i obowiązki stanowiące skutek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w szczególnym trybie

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w tym szczególnym trybie nie będzie określać podmiotu powierzającego wykonywanie pracy ani pracodawcy użytkownika (w przypadku pracy tymczasowej) ani też warunków wykonywania pracy jak w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielanego w zwykłych uwarunkowaniach. To, na rzecz jakiego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (lub podmiotów powierzających wykonywanie pracy) cudzoziemiec będzie wykonywał pracę oraz na jakich warunkach będzie się to odbywało, zostanie uzupełnione poprzez oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy nowelizującej).

Takie oświadczenie będzie należało złożyć na urzędowym formularzu według wzoru, jaki zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawanym na podstawie art. 9 ust. 23 ustawy nowelizującej.

Termin na złożenie tego oświadczenia będzie wynosił 60 dni licząc od dnia doręczenia decyzji wojewody lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oświadczenie będzie należało złożyć do wojewody, który udzieli zezwolenia. W przypadku, gdy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzieli Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w II instancji, będzie należało takie oświadczenie złożyć do wojewody, który orzekał w sprawie w I instancji (art. 9 ust. 4 ustawy nowelizującej). Oświadczenia nie będzie należało składać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Termin na złożenie oświadczenia nie będzie podlegał przywróceniu, dlatego też bezwzględnie będzie należało go zachować. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności będzie przypadać na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływać będzie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Termin będzie uważać się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie m.in. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jeżeli oświadczenie dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi będzie podpisywała osoba działająca w imieniu i na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, będzie obowiązana załączyć do oświadczenia dokumenty, z których będzie wynikać umocowanie do podpisania oświadczenia (art. 9 ust. 3 ustawy nowelizującej).

Możliwe będzie tylko jednokrotne złożenie oświadczenia lub złożenie jednoczesne kilku oświadczeń, jeżeli cudzoziemiec ma zamiar wykonywać pracę na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (art. 9 ust. 9 oraz ust. 15 zdanie 1 ustawy nowelizującej).

Oświadczenie powinno określać warunki wykonywania pracy na poziomie nie odbiegającym od warunków minimalnych, jakimi są:

 • otrzymywanie przez cudzoziemca minimalnego wynagrodzenia za pracę bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca (art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej);
 • wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy nowelizującej).

Warunek minimalny dotyczący minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie spełniony także wówczas, gdy cudzoziemiec będzie zamierzał wykonywać pracę na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a suma wynagrodzeń otrzymywanych od wszystkich podmiotów nie będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 9 ust. 15 ustawy nowelizującej).

Niezłożenie oświadczenia w terminie 60 dni spowoduje, że zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wygaśnie z dniem następującym po dniu upływu terminu do jego złożenia (art. 9 ust. 10 pkt 1 i ust. 12 ustawy nowelizującej).

Jeżeli określone w oświadczeniu warunki nie będą zgodne z warunkami minimalnymi zezwolenie na pobyt czasowy i pracę również wygaśnie, z tym że w tym przypadku wojewoda będzie obowiązany wydać decyzję stwierdzającą wygaśnięcie tego zezwolenia. W takim przypadku wojewoda określi również termin wygaśnięcia zezwolenia (art. 9 ust. 10 pkt 2, ust. 11 i ust. 12). Od decyzji wojewody o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie przysługiwać odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (art. 9 ust. 11 ustawy nowelizującej).

W przypadku wygaśnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z dniem następującym po wygaśnięciu rozpocznie bieg termin 30-dniowy na opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej (termin określony w art. 299 ust. 6 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach), chyba, że cudzoziemiec będzie posiadał ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z ustawy będzie wynikać, że jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny (art. 9 ust. 13 ustawy nowelizującej).

Karta pobytu zostanie cudzoziemcowi wydana z urzędu dopiero po złożeniu oświadczenia oraz po wykluczeniu tego, że zezwolenie wygasa, a w przypadku, gdyby jeszcze nie pobrano od niego odcisków linii papilarnych, po takim pobraniu (art. 9 ust. 14 i art. 8 ust. 15 ustawy nowelizującej). 

Informacje zawarte w oświadczeniu wojewoda właściwy do jego przyjęcia umieści je w rejestrze spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy, który stanowi część krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców prowadzonego w systemie teleinformatycznym.

Cudzoziemiec już w okresie poprzedzającym złożenie oświadczenia będzie mógł wykonywać pracę, jeżeli będzie ona wykonywana na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i na warunkach wskazanych w później złożonym oświadczeniu (art. 9 ust. 19 ustawy nowelizującej).

Jeżeli cudzoziemiec będzie chciał zmienić podmiot powierzający wykonywanie pracy lub warunki wykonywania pracy będzie mógł skorzystać z nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 9 ust. 18 ustawy nowelizującej).

Cudzoziemiec, któremu zostanie udzielone zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w tym szczególnym trybie, będzie obowiązany przez cały okres ważności tego zezwolenia zawiadamiać wojewodę, który udzielił zezwolenia, a w przypadku, gdyby zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w II instancji – wojewodę, który orzekał w sprawie w I instancji, o każdej zmianie miejsca pobytu. Cudzoziemiec będzie miał na to 15 dni roboczych (art. 9 ust. 21 ustawy nowelizującej). Niedopełnienie tego obowiązku ze strony cudzoziemca będzie mogło skutkować negatywnymi konsekwencjami dla niego, albowiem doręczenie mu pisma w toku kontroli lub w toku następczego postępowania (np. w sprawie cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) na dotychczasowy adres będzie skuteczne (art. 9 ust. 22 ustawy nowelizującej).

Jeżeli cudzoziemiec będzie spełniał warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę wówczas w rejestrze spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy wojewoda umieści informacje, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na warunkach określonych w przepisie będącym podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (art. 9 ust. 24 i ust. 25 ustawy nowelizującej).

Podstawy cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego w szczególnym trybie

W art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej zostaną określone szczególne podstawy cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego w tym szczególnym trybie. Będą one następujące:

 • ustanie celu pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 101 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej);
 • obowiązywanie wpisu danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej);
 • względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską będą wymagać cofnięcia zezwolenia (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej);
 • nie zostaną spełnione warunki minimalne określone w art. 9 ust. 1 pkt 1 (w zakresie wysokości wynagrodzenia) lub pkt 2 (w zakresie stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy)(art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy nowelizującej);
 • praca nie będzie wykonywana na warunkach określonych w rejestrze spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o cudzoziemcach (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej);
 • cudzoziemiec nie będzie posiadał ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej).

Kontrola sposobu korzystania przez cudzoziemca z zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej wojewoda, a w przypadku, gdyby zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – również ten organ, będą mogli przeprowadzić kontrolę sposobu korzystania przez cudzoziemca z zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w zakresie okoliczności stanowiących podstawę do cofnięcia. Kontrola taka będzie przeprowadzana w siedzibie właściwego urzędu przez upoważnionego pracownika. Cudzoziemiec będzie obowiązany stawić się w miejscu i czasie wskazanym w wezwaniu pod rygorem uznania, że ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Przebieg i wyniki kontroli będą utrwalane w formie protokołu. Dokonanie określonych ustaleń w toku kontroli wskazujących na to, że zachodzi którakolwiek z podstaw cofnięcia zezwolenia, skutkować będzie wszczęciem postępowania w tym przedmiocie.

Wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń (zmiana w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Ustawa nowelizująca dokona również szeregu zmian w innych ustawach niż ustawa o cudzoziemcach. Przykładem zmiany o bardzo dużej doniosłości jest zmiana brzmienia art. 87 ust. 3 oraz art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która dotyczy okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy. W obecnym stanie prawnym okres wykonywania pracy w oparciu o takie oświadczenie nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zmiana, jakiej dokona ustawa nowelizująca będzie polegała na tym, że okres dopuszczalnej pracy na podstawie jednego oświadczenia wydłuży się do 24 miesięcy.

Skutkiem takiej zmiany będzie przykładowo to, że wizy wydawane w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach, a zatem w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia, będą mogły być wydawane z okresem dopuszczalnego pobytu dłuższym niż 6 miesięcy, albowiem uchylony zostanie regulujący dotąd to zagadnienie art. 64 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach. Oświadczenia wpisane do ewidencji oświadczeń na podstawie przepisów dotychczasowych będą mogły być przedkładane w postępowaniu w sprawie o wydanie wizy jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej). W takim przypadku możliwe będzie uzyskanie wizy na okres pobytu dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli zostanie dołączone do wniosku wizowego dodatkowe oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o wydłużeniu okresu powierzenia wykonywania pracy względem wpisanego do ewidencji oświadczeń oświadczenia (art. 14 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Objęcie posiadaczy wiz humanitarnych zakresem stosowania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa nowelizująca dokona również zmiany w art. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy celem m.in. objęcia cudzoziemców posiadających wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach, tj. wizy w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, zakresem stosowania przepisów tej ustawy (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Osoby takie będą mogły korzystać z usług rynku pracy na zasadach określonych w ustawie  i w granicach określonych przez art. 1 ust. 6 i art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. szkoleń dla osób poszukujących pracy (art. 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi -> wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy z 6 do 24 miesięcy.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę -> wynagrodzenie wskazane przez pracodawcę w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę -> możliwość posiadania ubezpieczenia zdrowotnego także w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej podstawę ubiegania się o udzielenie zezwolenia.

Brak konieczności uzyskania nowego lub zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku:

 • zmiany nazwy stanowiska przy zachowaniu zakresu obowiązków
 • zwiększenia wymiaru czasu pracy przy proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia

Rozszerzony zakres dopuszczalnych zmian w posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę

 • ograniczenie konieczności składania nowych wniosków

Uproszczony tryb zakończenia postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które zostały wszczęte przed 1 stycznia 2021 r. i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy.

Możliwość przekazywania pouczeń dla cudzoziemca w postaci elektronicznej na adres e-mail lub poprzez wskazanie adresu strony internetowej zawierającej pouczenie.

 

Informujemy, że w Oddziale Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Rzeszów) obowiązek internetowej rejestracji wizyty obejmie:

 • złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy / zezwolenia na pobyt czasowy i pracę / zezwolenia na pobyt stały / zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wpis zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń,
 • przedłużenie wizy,
 • wydanie: polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 • wymianę karty pobytu,
 • zalegalizowanie pobytu / wymianę dokumentu pobytowego dla obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (beneficjantów Umowy Wystąpienia) i członków ich rodzin,
 • o uznanie za obywatela polskiego, albo o nadanie obywatelstwa polskiego,

a także odbiór: karty pobytu i innych dokumentów pobytowych oraz zaproszeń.

Rezerwacji dokonuje się stronie internetowej: https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow2

Karty pobytu oraz inne dokumenty pobytowe i zaproszenia wydawane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wtorków) od godziny 13:40 do końca pracy Urzędu, zaś we wtorki od godziny 14:10 do końca pracy Urzędu. 

Nie ma możliwości odbioru dokumentu poza wyznaczonymi godzinami oraz bez rezerwacji wizyty w internetowym systemie kolejkowym. Prosimy o nierezerwowanie terminu wizyty bez uprzedniego upewnienia się, że dokument jest gotowy do odbioru.                    

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  17 867-12-65, 17 867-12-75, 17 867-12-76, 17 867-12-77, 17 867-12-78, 17 867-12-79, 532-519-762 lub kierując zapytanie na adres e-mail: infocudzoziemcy@rzeszow.uw.gov.pl.

 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1392) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1391).

W związku z wprowadzonymi zmianami dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i członkom ich rodzin będą miały nowy format, który analogiczny jest do karty pobytu. Dokumenty takie dzięki temu będą lepiej zabezpieczone, ujednolicone i bardziej trwałe. Obowiązują także nowe wzory wniosków.

Szczegółowe informacje dotycząc nowych wzorów wniosków i dokumentów zjadą Państwo na stronie https://udsc.gov.pl/nowe-wzory-dokumentow-i-wnioskow/

W Dzienniku Ustaw poz. 1264  zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy). Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy mają zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań.

 

Pliki do pobrania:

W ramach realizacji projektu nr 1/8-2017/OG-FAMI pn. „Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego” przewidziano:

 • utworzenie punktów informacyjno-doradczych obsługi cudzoziemców z państw trzecich w Rzeszowie i Przemyślu, które zapewnią doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim,
 • zwiększenie kompetencji językowych cudzoziemców z krajów trzecich poprzez uczestnictwo w kursach języka polskiego na co najmniej dwóch poziomach, pozwalających osobom osiągającym najlepsze wyniki na przystąpienie do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego,
 • organizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, pozwalających wyposażyć ich w wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz wartości i praw obowiązujących w Polsce,
 • wsparcie dla szkół i przedszkoli w postaci organizacji warsztatów integracyjnych dla dzieci cudzoziemskich,
 • organizacja kursów specjalistycznych w zakresie specyfiki pracy z dzieckiem cudzoziemskim dla nauczycieli przedszkoli i szkół,
 • utworzenie punktów doradztwa zawodowego przy biurach karier akademickich dla cudzoziemców – studentów, absolwentów wyższych uczelni oraz pracowników szukających zatrudnienia – w Rzeszowie i Przemyślu,
 • organizacja cyklicznych spotkań, z udziałem pracowników WSOiC zajmujących się legalizacją pobytu ze względu na pracę, wydawaniem pozwoleń na pracę cudzoziemcom, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny i Powiatowych Urzędów Pracy, Straży Granicznej, Kuratorium oraz innych instytucji,
 • stworzenie strategii regionalnej dotyczącej integracji cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego.

 

Informacje o realizacji poszczególnych działań i naborze uczestników będą umieszczane na bieżąco.