Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Komitety, komisje i zespoły

Komitety, komisje i zespoły to zakładka, w którym został zamieszczony wykaz komitetów, komisji i zespołów działających przy wojewodzie podkarpackim. W informacjach zostały ujęte m.in: skład, zakres działalności.

 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 poz. 1166).

Wojewoda jako przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapewnienia sprawny system zarządzania bezpieczeństwem na poziomie wojewódzkim w tym kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa.

 

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego;
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego.

 

Czym jest zarządzanie kryzysowe?

Zarządzenie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

 

Jaką sytuację należy określić mianem kryzysowej?

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowisko, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

 

Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli powołuje Wojewoda Podkarpacki na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741).

Komisja orzeka w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli szkół i placówek z terenu województwa podkarpackiego. Siedzibą Komisji jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

 

 • Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
 • Zespół ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
 • Wojewódzka Komisja do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i innym zdarzeniami losowymi w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
 • Zespół ds. podziału dotacji dla spółek wodnych melioracyjnych działających na terenie województwa podkarpackiego
 • Wojewódzka komisja ds. weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego spowodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie województwa podkarpackiego
 • Wojewódzki Zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków
 • Komisja Egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji instruktorów i kandydatów na instruktorów prowadzących szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów silnikowych
 • Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
 • Zespół doradczy w sprawach zabezpieczenia sprawnego utrzymania i funkcjonowania przejść granicznych
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie
 • Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych