Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „Maluch +” 2021

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2021.

 1. Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.
 2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
 3. Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
  • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
  • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;
  • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki.W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.
 1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.
 2. Harmonogram składania ofert:

moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, natomiast oferty złożone przed terminem określonym w Programie – zwracane nadawcom.

 1. Oferty można składać w formie pisemnej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu. Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, pozbawione certyfikowanego podpisu elektronicznego, nie będą przyjmowane.
 2. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
 3. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,

moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

 1. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.
 2. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w Programie.

 

Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Kancelaria Ogólna (pok. 27) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane.

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu pod numerami telefonów 17-867-15-02, 17-867-13-00.

Informacje i wyjaśnienia można również otrzymać w formie mailowej. Dokumenty przyjmowane są przez Kancelarię Ogólną Urzędu. Z uwagi na specyfikę obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 i zwiększone ryzyko transmisji zakażeń, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, do odwołania nie jest przewidziane bezpośrednie załatwianie spraw na stanowisku do spraw obsługi Programu MALUCH+. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osobista obsługa jest możliwa w wyznaczonych punktach obsługi klienta PUW.

 

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zamieścił w dniu 24.11.2020 r. na stronie internetowej resortu wyniki modułów skierowanych do gmin tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konkursu „MALUCH+” 2021.

W konkursie edycji 2021 gminy zgłosiły zapotrzebowanie na dofinansowanie do utworzenia 6 198 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 167 675 038,95 zł, z tego:

 • moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 83 778 932,64 zł,
 • moduł 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 83 896 106,31 zł.

W województwie podkarpackim kwota dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • moduł 1a – 2 504 000 zł, z przeznaczeniem na 3 oferty;
 • moduł 1b – 7 916 304,37 zł, z przeznaczeniem na 11 ofert.

W przypadku środków przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc gminy nie zgłaszały zapotrzebowania, gdyż kwota dofinansowania miała zostać określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

W przypadku modułu 1a, realizując zasadę edycji 2021 odnoszącą się do modułu 1a – wysokość przyznanego dofinansowania na całe zadanie nie może być niższa niż wysokość wnioskowanego dofinansowania, przyznano podmiotom zakwalifikowanym przez wojewodów dofinansowanie w takiej wysokości, o jaką jednostki samorządu terytorialnego wystąpiły na tworzenie miejsc. Jednocześnie kwota dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca zostanie ogłoszona wraz z rozstrzygnięciem pozostałych modułów, tj. do 15 stycznia 2021 r.  Środki na dofinansowanie zadań dot. tworzenia nowych miejsc opieki w ramach modułu 1a pochodzą z rezerwy celowej.

W odniesieniu do modułu 1b przyznano dofinansowania na tworzenie miejsc wszystkim oferentom zakwalifikowanym przez wojewodów w wysokości, o jaką zawnioskowali. Jednocześnie kwota dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca zostanie ogłoszona wraz z rozstrzygnięciem pozostałych modułów, tj. do 15 stycznia 2021 r.  Środki na dofinansowanie zadań dot. tworzenia nowych miejsc opieki w ramach modułu 1b pochodzą z rezerwy celowej.

 

Wszystkie zakwalifikowane podmioty są zobowiązane do dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Ministra wyników (tj. do 3 grudnia 2020 r.) oświadczenia o przyjęciu dotacji. W tym celu, w zależności od modułu, można korzystać wyłącznie z załącznika 13 lub 15 do Programu.

Jednocześnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że rozstrzygnięcie konkursu dla modułów dla gmin i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (moduł 2 i 4 oraz m.1 a i 1 b w zakresie funkcjonowania), ze względu na podobne przeznaczenie środków, a także dla modułu 3 na tworzenie miejsc opieki przez podmioty inne niż jst, zostanie ogłoszone najpóźniej do 15 stycznia 2021 r.

Pliki do pobrania:

15.01.2021

Ogłoszenie wyników konkursu – moduł 1a i 1b w części dotyczącej funkcjonowania oraz moduły 2, 3 i 4

Moduł 1a – funkcjonowanie

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 1a (w zakresie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy, na ternie których na dzień składania oferty nie funkcjonowały samorządowe żłobki i kluby dziecięce) wpłynęły oferty od 34 instytucji samorządowych dotyczące 602 miejsc opieki (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz 1 miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie oferty złożone przez gminy i zweryfikowane przez wojewodów uzyskały dofinansowanie. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł, przy czym kwota przyznanego dofinansowanie nie może być wyższa niż kwota opłat jaką ponoszą rodzice po uwzględnieniu ulg w danej instytucji.

Łącznie na funkcjonowanie w module 1a Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 176 180,00 zł.

Moduł 1b – funkcjonowanie

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 1b (w zakresie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy, na ternie których na dzień składania oferty funkcjonowały samorządowe żłobki i kluby dziecięce) wpłynęły oferty od 37 instytucji samorządowych dotyczące 1 018 miejsc opieki (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz  2 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie oferty złożone przez gminy i zweryfikowane przez wojewodów uzyskały dofinansowanie. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł, przy czym kwota przyznanego dofinansowanie nie może być wyższa niż kwota opłat jaką ponoszą rodzice po uwzględnieniu ulg w danej instytucji.

Łącznie na funkcjonowanie w module 1b Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 357 000,00 zł.

Moduł 2

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”) wpłynęły oferty od 815 instytucji samorządowych dotyczące 29 394 miejsc opieki (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz 391 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie oferty złożone przez gminy i zweryfikowane przez wojewodów uzyskały dofinansowanie. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 2 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 30 072 780,00 zł.

Moduł 3

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 3 (utworzenie przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty z 595 instytucji dotyczące utworzenia 18 825 miejsc opieki, na kwotę 175 918 093,26 zł.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim podmiotom zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania w zakresie tworzenia miejsc opieki odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł, przy czym kwota przyznanego dofinansowanie nie może być wyższa niż kwota opłat jaką ponoszą rodzice po uwzględnieniu ulg w danej instytucji.

Na dofinansowanie do funkcjonowania przyznano 5 271 620 zł.

Łącznie na moduł 3 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 181 189 713,26 zł.

Moduł 4

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 4 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na obniżenie opłat rodziców) wpłynęły oferty od 2 509 instytucji samorządowych dotyczące 69 090 miejsc opieki (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz 662 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie oferty złożone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i zweryfikowane przez wojewodów uzyskały dofinansowanie. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł, przy czym kwota przyznanego dofinansowanie nie może być wyższa niż kwota opłat jaką ponoszą rodzice po uwzględnieniu ulg w danej instytucji.

Łącznie na moduł 4 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 68 173 370,00 zł.

Wykaz ofert, które nie zostały zakwalifikowane przez Wojewodę Podkarpackiego do udziału w Programie MALUCH+ 2021, zatwierdzony w dniu 15.01.2021 r. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, znajduje się w pliku zamieszczonym poniżej.

Stosownie do pkt. 6.1.1.Programu, w celu otrzymania środków przyznanych na tworzenie lub funkcjonowanie miejsc, podmiot ujęty na ogłoszonej przez MRiPS liście wyników, zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, to jest do 26.01.2021 r. dostarczyć do tut. Urzędu oświadczenie o przyjęciu środków dotacji. Dokument ten będzie podstawą do sporządzenia przez Wojewodę Podkarpackiego zapotrzebowania na środki rezerwy celowej budżetu państwa lub środki Funduszu Pracy. Podmioty, które nie złożą w terminie oświadczenia (decyduje data wpływu do tut. Urzędu), nie zostaną zatem dopuszczone do dalszego udziału w konkursie.

Wzory druków oświadczenia dostępne są jako załączniki do Programu, publikowane na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jak i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • Dla modułów 1a i 1b prosimy o wypełnienie załącznika 13 lub 15, przy czym aktualnie odnosimy się wyłącznie do środków przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc. Podmioty, które w 2021 roku wnioskowały wyłącznie o środki na tworzenie miejsc i złożyły wcześniej stosowne oświadczenia, nie przesyłają teraz żadnych dodatkowych dokumentów.
 • Dla modułu 2 prosimy o wypełnienie wyłącznie załącznika nr 17.
 • Dla modułu 3 prosimy o wypełnienie wyłącznie załącznika nr 20.
 • Dla modułu 4 prosimy o wypełnienie wyłącznie załącznika nr 21.

Przypominamy, że pojęcia użyte w drukach:

Dla jednej oferty wypełniamy zawsze wyłącznie jedno oświadczenie.

W module 4, jeśli złożona oferta dotyczyła więcej niż jednej placówki w danej gminie, w miejscu przeznaczonym w druku na wpisanie nazwy instytucji dokonujemy wyliczenia – od dowolnych punktorów w kolejnych wierszach wskazujemy pełną nazwę każdej z instytucji wraz z adresem, natomiast poniżej wpisujemy jedynie łączną kwotę dla wszystkich placówek zgodnie z ogłoszonymi wynikami. Podmioty, które złożyły więcej niż jedną ofertę (działają w różnych gminach), aktualnie przedkładają adekwatną do złożonych ofert liczbę druków oświadczenia.

Oświadczenia należy:

 • wypełnić czytelnie pismem komputerowym lub odręcznie pismem drukowanym;
 • czytelnie podpisać oraz użyć pieczęci nagłówkowych oraz pieczęci z pełnioną funkcją przy podpisie, jeśli podmiot takie posiada lub czytelnie wpisać niezbędne dane;
 • przy składaniu podpisu przez osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego – oświadczenie podpisuje wójt/ burmistrz/ prezydent oraz skarbnik gminy – należy dołączyć ewentualne pełnomocnictwa osób upoważnionych działających w zastępstwie wyżej wymienionych;
 • w przypadku podmiotów niepublicznych – oświadczenie należy podpisać zgodnie z prawem do reprezentacji podmiotu (proszę o szczególne zwrócenie uwagi w przypadku spółek, gdzie umowa spółki lub dane KRS wskazują często na konieczność działania łącznie więcej niż jednej osoby – zwłaszcza w odniesieniu do dofinansowania tworzenia miejsc przyjęcie środków o znacznej wartości przekracza działania rozumiane jako „zwykły zarząd”); jeśli ofertę złożyła osoba fizyczna – podpisuje druk wyłącznie osobiście.

Z uwagi na panujący obecnie stan epidemii oświadczenia prosimy przesyłać przez system EPUAP lub za pośrednictwem maila (w przypadku wiadomości elektronicznej korespondencję należy kierować na adres s@rzeszow.uw.gov.pl, konieczne jest natomiast podpisanie takiego maila certyfikowanym podpisem elektronicznym). Korzystając z EPUAP, prosimy o wydrukowanie, podpisanie i zeskanowanie oświadczenia (z uwagi na wagę i czytelność załącznika najlepiej do formatu *.pdf, opcjonalnie jako zdjęcie *.jpeg), następnie skorzystanie z opcji „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, jako adresata wskazując Podkarpacki Urząd Wojewódzki, w treści pisma EPUAP opisując zaś krótko, iż dotyczy przekazania oświadczenia MALUCH+ 2021, z dołączeniem załącznika graficznego wskazanego wyżej.

Ci z Państwa, którzy nie dysponują możliwością skierowania korespondencji elektronicznej, proszeni są o nadesłanie oświadczenia w wersji papierowej na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Polityki Społecznej, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. W razie absolutnej konieczności, oświadczenie można dostarczyć także osobiście do siedziby Urzędu – Kancelaria Ogólna pok. 27 – w trakcie wizyty w Urzędzie należy bezwzględnie korzystać z przewidzianych prawem środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, części odzieży zakrywające usta i nos).

Przypominamy, że o spełnieniu obowiązku dostarczenia oświadczenia, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu – nie należy zatem zwlekać z jego przekazaniem, a w przypadku przesyłek nadawanych tradycyjnie 21 stycznia i później, należy skorzystać co najmniej z listu poleconego priorytetowego lub przesyłki kurierskiej z opcją gwarantowanego dostarczenia w następnym dniu roboczym.

Przypominamy również, że z uwagi na panujące obostrzenia oraz funkcjonujący system pracy zdalnej, jak również troskę o ochronę przed ewentualną migracją COVID-19 pomiędzy instytucjami żłobkowymi za pośrednictwem osób pracujących w tut. Urzędzie, osobisty kontakt z pracownikami obsługującymi Program MALUCH+ jest ograniczony do niezbędnego minimum oraz możliwy po wcześniejszym umówieniu. W przypadku wątpliwości i pytań, prosimy zatem o zadawanie ich pocztą elektroniczną na adres abozek@rzeszow.uw.gov.pl . Również za pośrednictwem tego adresu proszę o zgłaszanie potrzeby kontaktu telefonicznego lub
osobistego – w treści wiadomości wpisując krótką informację o zgłaszającym i numerze telefonu do oddzwonienia (w takiej sytuacji proszę o przyjmowanie połączeń z numerów prywatnych, zastrzeżonych lub niezidentyfikowanych – w zależności od ustawień operatora). Oddzwonienie do zgłaszającego realizowane jest jak najszybciej, zazwyczaj w tym samym dniu roboczym, możliwe jest również po godzinach pracy Urzędu. W przypadkach bardzo pilnych, wymagających natychmiastowego kontaktu, prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem Wydziału Polityki Społecznej, tel. 17-867-13-00.

04.02.2021

Ogłoszenie korekty wyników konkursu – dla województwa podkarpackiego zmiany w module 2

Moduł 2 – korekta

M.in. na wniosek Wojewody Podkarpackiego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał z dniem 04.02.2021 r. korekty w rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”). Po zmianach należy wskazać, że wpłynęły oferty od 819 instytucji samorządowych dotyczące 29 477 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz  391 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie oferty złożone przez gminy i zweryfikowane przez wojewodów uzyskały dofinansowanie. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 2 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza 30 152 460,00 zł.

W województwie podkarpackim, w stosunku do pierwotnych wyników konkursu z dnia 15.01.2021 r., dofinansowanie zostało dodatkowo przyznane dla Gminy Miejsce Piastowe, na łącznie 63 miejsca w 3 instytucjach.

Pliki do pobrania:

W związku z wprowadzeniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 35a-35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dodanych ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych), na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, ogłoszona została zmiana Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Powyższe korekty skutkują istotnymi modyfikacjami publikowanych przez Wojewodę Podkarpackiego, proponowanych wzorów umów z beneficjentami.

Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o finansach publicznych

Realizacja obowiązku informacyjnego będzie się odbywała na podstawie
art. 35a-35d ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia wykonawczego, wydanego na podstawie art. 35d ww. ustawy. Wykreślony został z Programu zapis dotyczący obowiązku Ministra w zakresie określenia wzoru tabliczek/naklejek informujących o dofinansowaniu z Programu, a także przekazania wojewodom do rozdysponowania beneficjentom tabliczek/naklejek informujących o dofinansowaniu z Programu. Beneficjenci, w ramach wkładu własnego, będą realizowali obowiązek informacyjny w sposób określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35d ww. ustawy, przy czym obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich beneficjentów, niezależnie od wysokości otrzymanego dofinansowania.

Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, mają zastosowanie wytyczne opublikowane na następującej stronie internetowej: www.gov.pl/web/premier/promocja.

W przypadku tworzenia miejsc opieki (moduły 1a, 1b i 3) beneficjent będzie musiał umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną, natomiast w przypadku modułów 2 i 4 – plakat informacyjny. W przypadku uzyskania w module 1a, 1b i 3 również dofinansowania do funkcjonowania utworzonych miejsc opieki, beneficjent nie będzie musiał umieszczać dodatkowo plakatu informacyjnego.

Dla zachowania jednolitości informacji, w polu „nazwa Programu” beneficjenci wpisać powinni „Program MALUCH+ 2021”, a w polu „nazwa zadania” treść wynikającą z zawartej umowy, określoną w § 1 ust. 1. Jako źródło finansowania należy wskazać odpowiednio środki budżetu państwa (moduły 1, 2, 4)  lub środki państwowego funduszu celowego – Funduszu Pracy (moduł 3).

Na tablicach informacyjnych nie jest konieczne umieszczanie kwoty dofinansowania.

Obowiązki beneficjentów oraz wojewodów w zakresie promocji Programu „MALUCH+” oraz utworzonych miejsc opieki

Zmiana Programu wprowadza obowiązek przekazywania do Wojewody Podkarpackiego – i za jego pośrednictwem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – zdjęć oraz określonych informacji na temat utworzonych miejsc opieki (takich jak wypłacone dofinansowanie oraz ewentualne zagrożenia związane z rozliczeniem dofinansowania).

W przypadku zdjęć, bardzo proszę o nadawanie im nazw umożliwiających jednoznaczną identyfikację, której instytucji opieki dotyczą (np. nazwa beneficjenta_xx.jpeg, gdzie xx to numer kolejny zdjęcia). Przekazywane pliki nie powinny mieć rozmiaru większego niż 3MB w przypadku pojedynczego obrazu – należy je przesłać w jednej wiadomości na adres  abozek@rzeszow.uw.gov.pl.  W przypadku dalszych pytań, można kontaktować się  bezpośrednio ze stanowiskiem obsługującym Program MALUCH+ – tel. 17-867-17-15 lub osobiście – pokój 715 (VII piętro).

Zmiana Programu nakłada również na Beneficjentów obowiązek umieszczania informacji o otrzymanym dofinansowaniu w ramach Programu „MALUCH+” 2021 we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach itp., dotyczących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, a także, w przypadku posiadania, na stronie internetowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 lub na jej profilu w mediach społecznościowych, z możliwością wykorzystania logo Programu, zgodnie z załącznikiem nr 30 do Programu oraz logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 31.

Informacje o zmianie Programu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2024.

Poniżej publikuje się wzór oświadczenia o realizacji obowiązku informacyjnego, które należy przedstawić (najlepiej w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu EPUAP lub w formie papierowej) Wojewodzie Podkarpackiemu zgodnie z zapisami zawartej umowy.

 

Pliki do pobrania:

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 wskazuje, że warunkiem zawarcia umowy z beneficjentem jest zapewnienie przez niego kompletności, poprawności i aktualności danych zawartych w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy lub Wykazie Dziennych Opiekunów, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy. Powyższe potwierdzone zostaje stosownym oświadczeniem, które Wojewoda Podkarpacki musi otrzymać przed zawarciem umowy z beneficjentem.

 

Stosownie do zapisów pkt. 6.1.4 oraz 6.1.5 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021, Wojewoda Podkarpacki publikuje wzory oświadczeń o Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy lub Wykazie Dziennych Opiekunów, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy, adresowane do gmin lub podmiotów prywatnych.

 

Oświadczenie wypełnia się wyłącznie w jednym egzemplarzu, jedno do każdej złożonej oferty.

 1. Gmina, która bierze udział w module 1a, 1b i 2, zapewnia kompletność, poprawność i aktualność danych zawartych w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy oraz danych zawartych w Wykazie Dziennych Opiekunów, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy, odnoszących się do wszystkich żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów znajdujących się na terenie tej gminy, również tworzonych od podstaw, o ile utworzono je przed podpisaniem umowy.
 2. Podmiot inny niż jst, który bierze udział w module 3, zapewnia kompletność, poprawność i aktualność ww. danych odnoszących się do instytucji opieki, w której będzie zwiększana liczba miejsc  – nie dotyczy instytucji tworzonych od podstaw, chyba że powstały przed podpisaniem umowy.
 3. Podmiot inny niż jst, który bierze udział w module 4, składa oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych odnośnie wszystkich instytucji opieki ujętych w ofercie.
 4. Podmioty tworzące nowe instytucje opieki, wpisywane w 2021 r. po raz pierwszy do odpowiedniego rejestru, najpóźniej do miesiąca od daty dokonania wpisu przedkładają Wojewodzie Podkarpackiemu elektroniczną lub papierową kopię dokumentu poświadczającego uzyskanie wpisu (zawiadomienie o wpisie wystawione przez odpowiednie organ gminny).

 

Wzory oświadczeń publikowane są poniżej. Uprasza się wszystkich beneficjentów o zapoznanie się z nimi i zweryfikowanie brzmienia odpowiednich rejestrów wraz z zapewnieniem ich aktualizacji, jeśli istnieje taka potrzeba. Oświadczenia należy wypełnić nie wcześniej niż 10 dni roboczych przed planowanym podpisaniem umowy i przekazać niezwłocznie do tut. Urzędu za pośrednictwem systemu ePUAP lub korespondencyjnie.

 

O terminach i sposobie zawarcia umów na realizację zadań z Programu każdy z beneficjentów zostanie poinformowany indywidualnie w momencie przygotowania projektu porozumienia przez Wojewodę Podkarpackiego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, w zależności od jej dalszego rozwoju, proces podpisywania umów zostanie dostosowany do bieżącej organizacji pracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zaleceń służb sanitarnych.

 

Informacja dla beneficjentów modułu 3 (w części dot. funkcjonowania miejsc) oraz modułu 4 odnośnie obowiązującej formy płatności za opiekę nad dzieckiem do lat 3 (tekst do pobrania w pliku poniżej).

Pliki do pobrania:

Informacja moduł 3 i 4 – formy płatności


Stosownie do wskazań Programu MALUCH+, publikuje się wzory umów dla poszczególnych modułów. Ewentualne wnioski i zapytania dotyczące treści projektów umów i załączników, proszę składać na adres mailowy abozek@rzeszow.uw.gov.pl ​. Wzory dokumentów prezentowanych na niniejszej stronie mogą być modyfikowane – wiążące będzie brzmienie porozumienia podpisane z każdym z beneficjentów.

Pliki do pobrania:

Umowy 2021 Moduł 1 – projekty umów

Umowy 2021 Moduł 2 – projekt umowy

Umowy 2021 Moduł 3 – projekty umów

Umowy 2021 Moduł 4 – projekt umowy


Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) w związku z art. 109i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz art. 35a–35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), ogłasza w dniu 26.04.2021 r. zmianę Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„MALUCH+”2021. Szczegółowy zakres zmian do pobrania w pliku poniżej.

Ogłoszenie o zmianie Programu MALUCH+ 2021


Zgodnie z zapisami umów w poszczególnych modułach, gmina lub beneficjent mają obowiązek gromadzić dowody księgowe (faktury, rachunki itp.), potwierdzające wydatkowanie środków Programu MALUCH+. Poniżej zamieszcza się proponowany opis takiego dokumentu, który należy w sposób trwały umieścić na oryginale dowodu księgowego, niezależnie od innych adnotacji własnych podmiotu. W przypadku braku miejsca, na dokumencie winna znaleźć się informacja, że podlega on rozliczeniu w ramach Programu, a opis znajduje się na załączniku, stanowiącym integralną część dokumentu.

Pliki do pobrania:

Opis dowodu księgowego – wzór