Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „Maluch +” 2020

Program MALUCH+2020 wraz z załącznikami w brzmieniu ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 02.10.2019 r. oraz Modułem 4 Programu ogłoszonym w dniu 06.12.2019 r.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza w dniu 02.10.2019 r. – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2020.

 1. Na Program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł.
 2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
 3. Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
  • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
  • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
   • funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,
   • nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;
  • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu,
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

 1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
 2. Termin składania ofert: do 13 listopada 2019 r.  Za datę wpływu oferty uznaje się datę wpływu dokumentów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!
 3. Oferty można składać w formie pisemnej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, (będącego właściwym ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Urzędu.
 4. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
 5. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.
 6. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.
 7. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020”

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w Programie.

 

Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Kancelaria Ogólna (pok. 27) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane.

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 333, 320) lub pod numerami telefonów 17-867-13-33, 17-867-13-00.

Pliki do pobrania:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

 1. O dofinansowywanie w ramach modułu 4, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
 2. W ramach modułu 4 dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
 3. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
 4. Termin składania ofert: do 10 stycznia 2020 r.
 5. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 6. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 14 lutego 2020 r. dla modułu 4.
 7. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w Programie.

Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Kancelaria Ogólna (pok. 27) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane.

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 320) lub pod numerami telefonów

17-17-867-13-00 oraz 17 867-13-67 (do 13.12.2019 r.) oraz 17-867-15-02 (od 16.12.2019 r.).

 

Informacja dotycząca wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.5 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020, Wojewoda Podkarpacki w ramach umów zawartych w module 1a i 1b oraz w module 2, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.5 i kolejnych Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020, Wojewoda Podkarpacki do umów zawartych w module 3 ustanawia następujące formy zabezpieczeń:
  • dla kwoty dofinansowania niższej lub równej 100 000 zł, jako zabezpieczenie realizacji umowy, beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 7 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta.
  • dla kwoty dofinansowania wyższej niż 100 000 zł i niższej lub równej 500 000 zł jako zabezpieczenie realizacji umowy beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 30 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta wraz z poręczeniem wekslowym przez inną osobę, niepozostającą z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym. Od poręczyciela pobiera się oświadczenie o niepozostawaniu z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • dla kwoty dofinansowania przekraczającej 500 000 zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się w dniu podpisania umowy lub do 30 dni kalendarzowych od daty jej podpisania, jedną z form zabezpieczenia według wyboru beneficjenta:
   • gwarancję bankową, ustanowioną na okres co najmniej do końca okresu trwałości zadania w przypadku modułu 3 lub do 31 grudnia 2021 r. w przypadku modułu 4, na kwotę stanowiącą 110% wartości przyznanego dofinansowania ( z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność krócej niż jeden rok i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
   • dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości, o wartości co najmniej 110% kwoty otrzymanej dotacji, na rzecz Wojewody Podkarpackiego.

 

 1. Do weksli wskazanych w pkt 2 ppkt 1 i 2, może być sporządzona deklaracja wekslowa.

 

 1. Wystawca weksla oraz poręczyciel weksla, pozostający w związku małżeńskim, zobowiązani są do przedłożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie weksla in blanco lub poręczenia takiego weksla.

 

 1. Wojewoda zastrzega sobie prawo do:
  • żądania poręczenia do weksla również w przypadkach wskazanych w pkt 2 ppkt 1;
  • do żądania od wystawcy i/lub poręczyciela weksla złożenia oświadczenia majątkowego;
  • do niewyrażenia zgody na poręczenie weksla przez osobę wskazaną przez wystawcę i żądania ustanowienia innego poręczyciela.

 

 1. Na umotywowany wniosek beneficjenta, termin wskazany w pkt 2 ppkt 2 i 3, może być wydłużony przez Wojewodę maksymalnie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

 

 1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest warunkiem koniecznym do wypłaty środków pochodzących z dotacji. Niedostarczenie dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie do Urzędu we wskazanym terminie (za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Urzędu), może spowodować rozwiązanie umowy na udzielenie dotacji ze skutkiem natychmiastowym.

 

Informacja dotycząca wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020 – Moduł 4

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.8 i kolejnych Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020 – Moduł 4, Wojewoda Podkarpacki do umów zawartych w module 4 ustanawia następujące formy zabezpieczeń:
  • dla kwoty dofinansowania niższej lub równej 100 000 zł, jako zabezpieczenie realizacji umowy, beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 7 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta.
  • dla kwoty dofinansowania wyższej niż 100 000 zł jako zabezpieczenie realizacji umowy beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 30 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta wraz z poręczeniem wekslowym przez inną osobę, niepozostającą z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym. Od poręczyciela pobiera się oświadczenie o niepozostawaniu z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 1. Do weksli wskazanych w pkt 2 ppkt 1 i 2, może być sporządzona deklaracja wekslowa.

 

 1. Wystawca weksla oraz poręczyciel weksla, pozostający w związku małżeńskim, zobowiązani są do przedłożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie weksla in blanco lub poręczenia takiego weksla.

 

 1. Wojewoda zastrzega sobie prawo do:
  • żądania poręczenia do weksla również w przypadkach wskazanych w pkt 2 ppkt 1;
  • do żądania od wystawcy i/lub poręczyciela weksla złożenia oświadczenia majątkowego;
  • do niewyrażenia zgody na poręczenie weksla przez osobę wskazaną przez wystawcę i żądania ustanowienia innego poręczyciela.

 

 1. Na umotywowany wniosek beneficjenta, termin wskazany w pkt 2 ppkt 2, może być wydłużony przez Wojewodę maksymalnie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

 

 1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest warunkiem koniecznym do wypłaty środków pochodzących z dotacji. Niedostarczenie dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie do Urzędu we wskazanym terminie (za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Urzędu), może spowodować rozwiązanie umowy na udzielenie dotacji ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

Pliki do pobrania:

Informacja o ogłoszeniu wyników konkursu MALUCH+ 2020

W dniu 23.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w modułach 1a, 1b i 3. Wyniki dla modułu 2 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – Moduł 4 zostaną podane w późniejszym terminie.

Moduł 1a

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 1a (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty ze 110 gmin dotyczące utworzenia 2 761 miejsc opieki, na kwotę 84 739 644,69 zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 84 974 844,69 zł, z tego 84 739 644,69 zł na tworzenie miejsc opieki i 235 200 zł na ich funkcjonowanie.

Moduł 1b

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 1b (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty z 85 gmin dotyczące utworzenia 3 745 miejsc opieki, na kwotę 79 648 500,70 zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1b Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 80 154 800,70 zł, z tego 79 648 500,70 zł na tworzenie miejsc opieki i 506 300,00 zł na ich funkcjonowanie.

Moduł 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 3 (utworzenie w 2020 r. przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów), wpłynęły oferty od 611 podmiotów dotyczące utworzenia 18 329 miejsc opieki, na kwotę 171 517 388,20 zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

 

Szczegółowe wyniki, wraz ze źródłem finansowania, publikowane są poniżej. Zgodnie z punktem 6.1.1.Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy. Nieprzekraczalny termin na dostarczenie oświadczenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu) upływa zatem 03.02.2020 r. Niedostarczenie dokumentu do tej daty jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w konkursie. Podmioty, które podejmą jednak ewentualną decyzję o rezygnacji, są proszone o dostarczenie co najmniej drogą mailową (na adres s@rzeszow.uw.gov.pl oraz abozek@rzeszow.uw.gov.pl) lub poprzez system EPUAP informacji o rezygnacji.

Wzory oświadczenia o przyjęciu dotacji stanowią odpowiednio załączniki 11 – 18 do Programu. Beneficjenci proszeni są o wnikliwe zapoznanie się z listą wyników i wypełnienie dla każdej złożonej oferty tylko jednego druku oświadczenia, adekwatnego do przyznanego dofinansowania ze środków rezerwy celowej lub Funduszu Pracy.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o ogłoszeniu wyników konkursu MALUCH+ 2020

(Moduł 2) oraz MALUCH+ 2020 Moduł 4

(dotyczące funkcjonowania miejsc)

 

W dniu 28.02.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w module 2 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – Moduł 4.

 

W przypadku modułów 2 i 4, które zostały skierowane do jst oraz podmiotów niepublicznych przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc, podmioty nie zgłaszały zapotrzebowania na środki finansowe, gdyż kwota dofinansowania miała zostać określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, a jedynie przekazywały informacje o liczbie miejsc w instytucjach i okresie w jakim będą funkcjonowały, jak również miesięcznym koszcie funkcjonowania miejsca. W ramach modułów dotyczących funkcjonowania podmioty z terenu całego kraju zgłosiły potrzebę dofinansowania:

 1. moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 25 358 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 369 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,
 2. moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 63 791 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 466 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Jakie środki przeznaczono na poszczególne moduły?

 

Na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc w ramach Programu MALUCH+” 2020 przeznacza się w skali kraju 142 093 910 zł, z tego na:

 1. moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 42 407 465,00 zł,
 2. moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 99 686 445,00 zł.

W województwie podkarpackim przeznacza się na moduł 2 na funkcjonowanie 2 189 miejsc oraz 36 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych kwotę 3 527 820 zł ze środków rezerwy celowej, natomiast na moduł 4  na funkcjonowanie 2 829 miejsc, w tym 2 dla dzieci niepełnosprawnych, środki w wysokości 4 311 615 łącznie, ze środków rezerwy celowej oraz Funduszu Pracy.

Kwota dofinansowania na jedno miejsce miesięcznie zarówno w podmiotach prowadzonych przez jst, jak i jednostkach niepublicznych wyniesie 135 zł, przy czym na pokrycie uzasadnionych, zwiększonych kosztów funkcjonowania miejsc dla dzieci wymagających szczególnej opieki, przeznacza się dodatkowo 500 zł miesięcznie na jedno miejsce.

 

Szczegółowe wyniki, wraz ze źródłem finansowania, publikowane są poniżej. Zgodnie z punktem 6.1.1.Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra –  dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy. Nieprzekraczalny termin na dostarczenie oświadczenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu) upływa zatem 10.03.2020 r.  Niedostarczenie dokumentu do tej daty jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w konkursie. Podmioty, które podejmą jednak ewentualną decyzję o rezygnacji, są proszone o dostarczenie co najmniej drogą mailową (na adres s@rzeszow.uw.gov.pl oraz abozek@rzeszow.uw.gov.pl) lub poprzez system EPUAP informacji o rezygnacji.

 

Wzory oświadczenia o przyjęciu dotacji stanowią:

 • dla modułu 2, który w województwie podkarpackim finansowany będzie w całości ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – załącznik nr 15 do Programu (należy wypełnić wyłącznie ten załącznik, oświadczenia wypełnione na załączniku 16 nie będą uwzględniane;
 • dla modułu 4, odpowiednio załączniki 4 lub 5 do Programu MALUCH+ Moduł 4. Beneficjenci proszeni są o wnikliwe zapoznanie się z listą wyników i wypełnienie dla każdej złożonej oferty tylko jednego druku oświadczenia, adekwatnego do przyznanego dofinansowania ze środków rezerwy celowej (oświadczenie o przyjęciu dotacji – zał. 4) lub Funduszu Pracy (oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Pracy – zał. 5). Jedno oświadczenie przedkłada się niezależnie od liczby instytucji, które obejmuje oferta, w związku z czym beneficjent może przedłożyć więcej niż jedno oświadczenie wyłącznie wtedy, gdy wcześniej złożył więcej niż jedną ofertę (prowadzone przez niego placówki położone są w więcej niż jednej gminie).

Wypełniając oświadczenie, należy zwrócić uwagę na:

 • nazwa beneficjenta – ma być zgodna z nazwą z oferty – pełna nazwa gminy wraz z adresem, lub nazwa prowadzonej działalności gospodarczej zgodna z brzmieniem wpisu do CEiDG, nazwa spółki cywilnej zgodna z umową, lub nazwa firmy, fundacji, stowarzyszenia – zgodna z brzmieniem wpisu do KRS – wraz z adresem;
 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – wypełniając dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, należy zwrócić uwagę na listę dopuszczalnych wartości, wskazaną na dole druku – oświadczenia wypełnione wg. klasyfikacji wydatków beneficjenta nie będą akceptowane;
 • nazwa instytucji – nazwa żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna zgodna z brzmieniem wpisu do właściwego rejestru – jeśli w ramach oferty była zgłoszona więcej niż jedna placówka, można dodawać kolejne wiersze w druku;
 • podpis i pieczęć
  • w przypadku jst podpisuje prezydent/burmistrz/wójt lub osoba upoważniona (jeśli upoważnienie dołączone na etapie oferty uwzględniało prawo do podpisywania dokumentu, natomiast jeśli wystawiono nowe upoważnienie – kopię dokumentu należy dołączyć do oświadczenia) oraz konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki;
  • w przypadku modułu 4 – wymagane są podpisy osób prowadzących działalność (działalność gospodarcza – właściciel lub osoba /-y upoważniona /-e do reprezentacji podmiotu – jednoosobowo lub w przypadku spółki cywilnej – zgodnie z brzmieniem umowy spółki; w przypadku podmiotów posiadających wpis do KRS – osoby wskazane jako uprawnione do reprezentacji w sposób zgodny z treścią wpisu).

W wypadku braku pieczęci jednostki lub osoby podpisującej, stosowne informacje należy wpisać ręcznie.

 

Pliki do pobrania:

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 oraz Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – Moduł 4 wskazują, że warunkiem zawarcia umowy z beneficjentem jest zapewnienie przez niego kompletności, poprawności i aktualności danych zawartych w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy lub Wykazie Dziennych Opiekunów, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy. Powyższe potwierdzone zostaje stosownym oświadczeniem, które Wojewoda Podkarpacki musi otrzymać przed zawarciem umowy z beneficjentem.

 

Stosownie do zapisów pkt. 6.1.4 odpowiednio Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – Moduł 4, Wojewoda Podkarpacki publikuje wzory oświadczeń o Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy lub Wykazie Dziennych Opiekunów, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy, adresowane do gmin lub podmiotów prywatnych.

 

Oświadczenie wypełnia się wyłącznie w jednym egzemplarzu, jedno do każdej złożonej oferty.

 1. Gmina, która bierze udział w module 1a, 1b i 2, zapewnia kompletność, poprawność i aktualność danych zawartych w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy oraz danych zawartych w Wykazie Dziennych Opiekunów, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy, odnoszących się do wszystkich żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów znajdujących się na terenie tej gminy, również tworzonych od podstaw, o ile utworzono je przed podpisaniem umowy.
 2. Podmiot inny niż jst, który bierze udział w module 3, zapewnia kompletność, poprawność i aktualność ww. danych odnoszących się do instytucji opieki, w której będzie zwiększana liczba miejsc  – nie dotyczy instytucji tworzonych od podstaw, chyba że powstały przed podpisaniem umowy.
 3. Podmiot inny niż jst, który bierze udział w module 4, składa oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych odnośnie wszystkich instytucji opieki ujętych w ofercie.
 4. Podmioty tworzące nowe instytucje opieki, wpisywane w 2020 r. po raz pierwszy do odpowiedniego rejestru, najpóźniej do miesiąca od daty dokonania wpisu przedkładają Wojewodzie Podkarpackiemu elektroniczną lub papierową kopię dokumentu poświadczającego uzyskanie wpisu (zawiadomienie o wpisie wystawione przez odpowiednie organ gminny).

 

Wzory oświadczeń publikowane są poniżej. Uprasza się wszystkich beneficjentów o zapoznanie się z nimi i zweryfikowanie brzmienia odpowiednich rejestrów wraz z zapewnieniem ich aktualizacji, jeśli istnieje taka potrzeba. Oświadczenia należy wypełnić nie wcześniej niż 10 dni roboczych przed planowanym podpisaniem umowy i przekazać niezwłocznie do tut. Urzędu za pośrednictwem systemu ePUAP lub korespondencyjnie.

 

O terminach i sposobie zawarcia umów na realizację zadań z Programu każdy z beneficjentów zostanie poinformowany indywidualnie w momencie przygotowania projektu porozumienia przez Wojewodę Podkarpackiego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, w zależności od jej dalszego rozwoju, proces podpisywania umów zostanie dostosowany do bieżącej organizacji pracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zaleceń służb sanitarnych.

 

Inne dokumenty związane z uczestnictwem w Programie MALUCH+ 2020