Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „MALUCH” 2011

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowany w roku 2011:

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2011

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), ogłasza konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 'MALUCH’ realizowanego w roku 2011, zwanego dalej 'Programem’.

W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł.

 

I. Opis rodzaju zadań

W ramach konkursu w 2011 r. będą dofinansowywane działania na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj.:

a) żłobków,

b) klubów dziecięcych,

c) dziennych opiekunów.

Dofinansowanie będzie dotyczyć:

1) wyposażenia oraz prac wykończeniowych w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci,

2) adaptacji istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,

3) budowy lub zakupu nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Informacje uzupełniające dotyczące dofinansowywanych zadań i zasad dofinansowania zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego.

2. Przy kwalifikowaniu beneficjentów Programu będą brane pod uwagę takie kwestie jak:

– niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),

– liczba planowanych w ofercie miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do niezaspokojonego zapotrzebowania,

– liczba istniejących miejsc w gminnych i finansowanych (współfinansowanych) przez gminę instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3 (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),

– dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca,

– wysokość dotacji celowej na 1 nowopowstałe miejsce,

– sposób realizacji przez gminę dotychczasowych dotacji z budżetu państwa (stopień wykorzystania dotacji, terminowość, wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem).

3. Przy kalkulacji wysokości dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład własny w realizację programu podmiotu wnioskującego. Maksymalna kwota dotacji wynosi 50% wartości przedstawionego kosztorysu.

 

III. Zasady składania ofert

1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Ofertę składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

2. Oferty należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie 'Oferta na konkurs Maluch 2011′ do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 20 dni od daty opublikowania w Dzienniku

Ustaw rozporządzenia, o którym mowa w art. 25 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Wydziale Polityki Społecznej właściwego Urzędu

Wojewódzkiego. Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail WPS UW, zaś załącznik do oferty “Syntetyczna informacja o ofercie’ także na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki

Społecznej lech.pawlak@mpips.gov.pl, wpisując w temacie 'Oferta Maluch 2011′ oraz nazwę gminy i województwo, w terminie złożenia oferty w formie papierowej.

3. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, po dokonaniu oceny, przekażą zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ciągu 15 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

5. Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

IV. Wymagana dokumentacja

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z załącznikiem, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania gminy, złożony w formie pisemnej, a także przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail

Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

 

V. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty

-Departament Polityki Rodzinnej MPiPS dokona ostatecznego wyboru, przekazanych przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, ofert gmin zakwalifikowanych do Programu według jednolitych kryteriów w skali kraju, a następnie przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji,

-kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie,

-rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 15 dni od dnia dostarczenia do MPiPS przez Urzędy Wojewódzkie zestawień ofert gmin zakwalifikowanych do Programu,

-wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MPiPS oraz przekazane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich.

 

VI. Kryteria wyboru ofert

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia.

1. Kryteria oceny formalnej:

-oferta musi zostać złożona prawidłowo i w terminie, tj. zgodnie z wymaganiami pkt III ogłoszenia;

-dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania samorządu.

2. Kryteria merytoryczne:

-przedmiot (temat działań) oferty powinien być zgodny z Programem;

-oferta realizacji zadania musi zawierać szczegółowy opis planowanego do realizacji zadania, w tym harmonogram i etapy realizacji zadania;

-kalkulacja kosztów powinna być zgodna z wymogami Programu i ogłoszenia;

-oferta powinna zawierać szczegółowy opis pozycji budżetu na realizację zadania.

W kalkulacji kosztów do każdego zadania należy przypisać odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej.

 

VII. Termin i warunki dofinansowania realizacji zadania

1. Zadania ujęte w ofercie mają być realizowane w 2011 r.

2. W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej MPiPS, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia porozumienia, którego wzór zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia, tj.:

· oświadczenie o przyjęciu dotacji,

· uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do porozumienia (w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż w ofercie, prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą).

3. Podmiot dotowany będzie zobowiązany przedstawić sprawozdanie z realizacji zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia, a także roczne sprawozdania z funkcjonowania placówki powstałej z udziałem Programu, których wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2011– edycja 2”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), ogłasza drugą edycję konkursu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem”.

Na program w 2011 r. przeznaczono ogółem kwotę 40.000.000 zł.

1. Zadania objęte konkursem

1.1. W ramach konkursu „MALUCH 2011 – edycja 2” będą dofinansowywane w formie dotacji celowej z budżetu państwa działania na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj.:

– żłobków,

– klubów dziecięcych,

– dziennych opiekunów.

1.2. Dofinansowanie może dotyczyć:

1.2.1. wyposażenia oraz prac wykończeniowych w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci,

1.2.2. adaptacji istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację

i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,

1.2.3. budowy lub zakupu nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,

1.3. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2011 r., przy czym termin zakończenia projektu dotyczącego tworzenia nowych miejsc (tj. termin udostępnienia nowo utworzonych miejsc dzieciom) w przypadku projektów wieloletnich nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2012 r.

Informacje uzupełniające dotyczące dofinansowywanych zadań zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

2. Podmioty uprawnione i zasady przyznawania dotacji

2.1. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego.

2.2. W konkursie mogą być zgłaszane oferty dotyczące zadań podejmowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (dotyczy to także organizacji pozarządowych i innych podmiotów). Środki partnera oraz środki pozyskane z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi gminy.

2.3. Gminy, które uzyskały dotacje w 1 edycji Programu (edycja marzec 2011 r.), mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu „MALUCH 2011 – edycja 2” w przypadku zadań polegających na utworzeniu nowych – dodatkowych miejsc, nie ujętych w ofertach 1 edycji Programu.

2.4. Udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 50% wartości kosztów realizacji zadania. W przypadku instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 70% wartości kosztów realizacji zadania.

2.6. W przypadku tworzenia nowych miejsc, maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby miejsc w projektowanej instytucji. Limity dofinansowania na poszczególne rodzaje instytucji i rodzaje zadań zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2.7. Dotacje przyznawane są w kolejnych turach konkursu.

2.7.1. Oferty zgłoszone do dnia terminu składania ofert danej tury, rozpatrywane są w ramach jednego postępowania.

2.7.2. W przypadku zakwalifikowanych ofert zgłaszających zapotrzebowanie na kwotę przekraczającą dostępny limit dotacji, wybór ofert i określenie wysokość dotacji nastąpi na podstawie punktowej oceny ofert dokonanej według jednolitych kryteriów w skali kraju.

2.7.3. W przypadku wyczerpania w trakcie jednej z tur konkursu całości środków przeznaczonych na Program, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza zamknięcie konkursu i anuluje kolejne tury i terminy zgłaszania ofert.

2.8. Gminy, które uzyskały dotacje w konkursie na utworzenie nowych miejsc w roku 2011 i będą kontynuować projekt w roku 2012, będą mogły ubiegać się o dotację w kolejnych edycjach Programu.

Informacje uzupełniające dotyczące zasad przyznawania dotacji i zasad dofinansowania zadań zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

3. Zasady składania ofert

3.1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Ofertę składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

3.2. Oferty należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH 2011 – edycja 2” do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście. Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail Urzędu Wojewódzkiego, zaś załącznik do oferty “Syntetyczna informacja o ofercie” także na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Maluch@mpips.gov.pl, wpisując w temacie „Oferta MALUCH 2011 – edycja 2” oraz nazwę gminy, w terminie złożenia oferty w formie papierowej.

3.3. Terminy składania ofert w kolejnych turach są następujące:

tura 1: do 20 czerwca 2011 r.,

tura 2: do 15 lipca 2011 r.,

tura 3: do 5 sierpnia 2011 r.

3.4. W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę stempla pocztowego.

3.5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

 

4. Wymagana dokumentacja

4.1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z załącznikiem „Syntetyczna informacja o ofercie”, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania gminy, złożony w formie pisemnej, a także przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Urzędu Wojewódzkiego.

4.2. Na etapie składania ofert nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja. Dokumenty potwierdzające stan faktyczny i spełnienie warunków otrzymania dotacji mogą być wymagane do okazania przy podpisywaniu porozumienia w sprawie dotacji lub przed przekazaniem dotacji beneficjentowi.

5. Kryteria wyboru ofert

5.1. Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane kryteria formalne. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia. O niespełnieniu kryteriów formalnych Urząd Wojewódzki informuje oferenta.

5.2. Kryteria oceny formalnej:

5.2.1. oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania samorządu,

5.2.2. oferta musi zostać złożona zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 3.1.-3.5.

5.3. Kryteria oceny merytorycznej:

5.3.1. przedmiot (temat działań) oferty powinien być zgodny z Programem;

5.3.2. oferta realizacji zadania musi zawierać szczegółowy opis planowanego do realizacji zadania, w tym harmonogram i etapy realizacji zadania, umożliwiający ocenę przygotowania projektu, jego zgodność z warunkami konkursu i realność wykonania;

5.3.3. kalkulacja kosztów powinna być zgodna z wymogami Programu i ogłoszenia;

5.3.4. oferta powinna zawierać szczegółowy opis pozycji budżetu na realizację zadania. W kalkulacji kosztów do każdego zadania należy przypisać odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej.

5.4. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w ofercie, Urząd Wojewódzki informuje oferenta o błędzie (braku) i wzywa do uzupełnienia bądź poprawienia oferty. Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również określenie rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom, leży w gestii Urzędu Wojewódzkiego dokonującego kwalifikacji ofert.

5.5. Informacja o ofertach niezakwalifikowanych ze względów merytorycznych przez Urząd Wojewódzki do dalszego postępowania konkursowego, zamieszczona zostaje na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

 

6. Tryb stosowany przy wyborze oferty i terminy wyboru oferty

6.1. Urzędy Wojewódzkie, po dokonaniu oceny, przekażą zestawienia ofert zakwalifikowanych do Programu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w terminach:

tura 1: do 4 lipca 2011 r.,

tura 2: do 29 lipca 2011 r.,

tura 3: do 19 sierpnia 2011 r.

6.2. Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokona ostatecznego wyboru, zakwalifikowanych przez Urzędy Wojewódzkie, ofert gmin i przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminach:

tura 1: do 15 lipca 2011 r.,

tura 2: do 10 sierpnia 2011 r.,

tura 3: do 31 sierpnia 2011 r.

6.3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w trakcie rozpatrywania ofert zakwalifikowanych do Programu przez Urzędy Wojewódzkie może zażądać dodatkowych wyjaśnień, a także wyłączyć ofertę z postępowania ze względów merytorycznych, zawiadamiając Urząd Wojewódzki o przyczynie odrzucenia oferty.

6.4. W przypadku, gdy kwota zapotrzebowania na dotację w ofertach zakwalifikowanych przez Urzędy Wojewódzkie przekroczy kwotę dostępnego limitu dotacji:

6.4.1. rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji, nastąpią według jednolitych kryteriów w skali kraju – pod uwagę będą brane takie kwestie jak:

– niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),

– liczba planowanych w ofercie miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do niezaspokojonego zapotrzebowania,

– liczba istniejących miejsc w gminnych i finansowanych (współfinansowanych) przez gminę instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3 (stan na dzień złożenia oferty

do konkursu),

– dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca,

– wysokość dotacji celowej na 1 nowo powstałe miejsce.

6.4.2. Oferty niezakwalifikowane do dotacji umieszczone zostaną na listach rezerwowych.

6.5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie.

6.6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przekazane do Urzędów Wojewódzkich.

6.7. Decyzje dotyczące odrzucenia wniosku w wyniku oceny formalnej lub merytorycznej, a także dotyczące nie przyznania dotacji są ostateczne i nie podlegają procedurom odwoławczym.

 

7. Koszty kwalifikowane i warunki dofinansowania realizacji zadania

7.1. Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty ponoszone od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dnia zakończenia zadania, nie później jednak niż do dnia 31.12.2011 r., z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 7.2.

7.2. Do kosztów kwalifikowanych dla zadań dotyczących tworzenia nowych miejsc nie zalicza się:

7.2.1. wydatków dotyczących prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej, nadzorów autorskich itp.

7.2.2. kosztów przyłączenia do sieci poza granicą działki budowlanej.

7.2.3. kosztów naboru personelu, szkoleń itp.

7.2.4. w przypadku adaptacji i prac wykończeniowych pomieszczeń dziennych opiekunów – kosztów dotyczących lokali innych niż gminne.

7.3. Dotacja udzielana jest na podstawie porozumienia zawartego między Wojewodą a beneficjentem.

7.4. W celu otrzymania dotacji wnioskodawca umieszczony na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dotacji zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostarczyć dokumenty niezbędne do zawarcia porozumienia, tj.:

– oświadczenie o przyjęciu dotacji,

– uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do porozumienia,

a także okazać, na żądanie Wojewody udzielającego dotacji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie.

7.5. Podmiot dotowany będzie zobowiązany przedstawić sprawozdanie z realizacji zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, a także roczne sprawozdania z funkcjonowania placówki powstałej z udziałem Programu, których wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Pliki do pobrania: