Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „MALUCH” 2014

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH – edycja 2014”

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH – edycja 2014”.

 1. Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.
 2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2014 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 40 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 i 3;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”.

Na moduł 2 przeznacza się 40 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na moduł 3 przeznacza się 21 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

 1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.

 

 1. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 2 kwietnia 2014 r.

moduł 2 – do dnia 19 marca 2014 r.

moduł 3 – do dnia 2 kwietnia 2014 r.

 

 1. Ofertę składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2014” do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału, pokój 320.

Ofertę w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: mkochanska@rzeszow.uw.gov.pl wpisując w temacie odpowiednio: „oferta MALUCH 2014-moduł 1”, „oferta MALUCH 2014-moduł 2” „oferta MALUCH 2014-moduł 3” a także dodając nazwę gminy, której oferta dotyczy, a w przypadku modułu 3 także skróconą nazwę podmiotu składającego ofertę. Oferty w formie elektronicznej składa się w terminie złożenia oferty w formie papierowej.
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

 

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ – w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 15 maja 2014 r.

dla modułu 2 – do dnia 11 kwietnia 2014 r.

dla modułu 3 – do dnia 15 maja 2014 r.

 

 1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący: dla modułu 1 – 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

 1. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- edycja 2014”.

 

UWAGA!

Zgodnie z pkt. 5.7.4 programu Wojewoda może ogłosić na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego, w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1) oraz obowiązek załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie, o którym mowa w punkcie 7.3 programu.

W związku z powyższym w celu udziału w programie należy dodatkowo uzupełnić:

GMINY:

dla modułu 1 – załącznik 1W

załącznik 2W

dla modułu 2 – załącznik 3W

 

PODMIOTY NIEGMINNE:

dla modułu 3 – załącznik 4W

 

Należy zaznaczyć, iż w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez gminę więcej niż jednego podmiotu w module 1 lub 2 należy uzupełnić odpowiednio załącznik nr 2W lub załącznik nr 3W odrębnie dla każdego podmiotu.

 

Poniżej treść ogłoszenia konkursu oraz szczegółowa dokumentacja dotycząca programu MALUCH 2014.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU „MALUCH edycja 2014” MODUŁ 2

Informujemy, iż z województwa podkarpackiego wszystkie zgłoszone oferty w ramach modułu 2, zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

 1. Gmina Brzozów- 181 652 zł,
 2. Gmina Miasta Dębica-297 388 zł,
 3. Gmina Miejska Lubaczów-193 638 zł,
 4. Gmina Miejska Mielec – 222 333 zł,
 5. Gmina i Miasto Nisko-46 774 zł,
 6. Miasto i Gmina Kańczuga – 64 941 zł,
 7. Gmina Głogów Młp.-141 821 zł,
 8. Gmina Świlcza – 626 258 zł,
 9. Gmina Miasta Krosno -821 177 zł,
 10. Miasto Tarnobrzeg-710 600 zł,
 11. Miasto Rzeszów-113 397 zł.

Poniżej szczegółowe zestawienie ofert zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zgodnie z pkt. 6.1. Programu Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane kryteria formalne. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia. Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu z informacją o przyczynie odrzucenia oferty w terminie przekazania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do postępowania.

W związku z powyższym Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż oferta złożona przez Grzegorza Zamorskiego dotycząca dofinansowania w ramach programu MALUCH edycja 2014 moduł 3 zadania pt. zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat w Żłobku Krasnale przy ul. Łukasiewicza 27, 38-100 Strzyżów, została odrzucona ze względów formalnych. Przyczyną odrzucenia oferty jest naruszenie pkt. 5.3. Programu tj. ofertę składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W/w oferta nie została złożona w formie elektronicznej na adres emailowy: mkochanska@rzeszow.uw.gov.pl, co skutkuje odrzuceniem oferty pod względem formalnym.

 

Zgodnie z pkt. 7.11. Programu Wojewoda udzielający dotacji może wymagać zabezpieczenia w formie weksla własnego lub w innej formie umożliwiającej wykorzystanie dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem i zabezpieczającej roszczenia budżetu państwa z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, w tym w zakresie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji i miejsc opieki dofinansowanych z Programu. Formy stosowanych zabezpieczeń Wojewoda ogłasza na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego nie później niż w terminie, o którym mowa w punkcie 6.3.

 

W związku z powyższym informujemy, iż Wojewoda w stosunku do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w ramach modułu 3 podjął decyzję o następujących formach zabezpieczeń:

 1. w przypadku sumy ofert złożonych przez jeden podmiot w wysokości do 50 tys. złotych wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel in blanco.
 2. w przypadku sumy ofert złożonych przez jeden podmiot w wysokości 50 tys. złotych i więcej wymaganą formą zabezpieczenia jest weksla in blanco z poręczeniem wekslowym.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU „MALUCH edycja 2014” MODUŁ 1 i MODUŁ 3 poniżej w załącznikach.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie MPiPS w przypadku MODUŁU 3 wysokość dotacji, która przeznaczona jest na obniżkę opłat rodziców za 1 dziecko miesięcznie, wynosi maksymalnie 176 zł.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2014a/wyniki-konkursu-maluch–edycja-2014-modul-3/

 

Pliki do pobrania: