Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program maluch

Program „Maluch plus” 2017

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem”- konkurs „MALUCH plus” 2017.

 

1. Na Program przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł.

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Program „MALUCH plus” realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;

3.2. Moduł 2:
dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3.3. Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) – utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;
3.4. Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) – utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.

5. Termin składania ofert:

 • moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.
 • moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.
 • moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.
 • moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r.

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu oraz zbiorczym zapotrzebowaniu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.

8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: www.zlobki.mpips.gov.pl
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl
  – w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:
  dla modułu 1 – podział dotacji na gminy,
  dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
  dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
  dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.

9. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący – przy dotacji do tworzenia miejsc – 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017”.

 

UWAGA! Dodatkowe dokumenty:

Zgodnie z pkt. 8.2.5. programu Wojewoda może ogłosić na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1, 3 i 4) oraz poinformować o konieczności załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie, o którym mowa w pkt. 7.2.18.

W związku z powyższym poniżej zamieszczony wzór programu inwestycyjnego dla modułu 1, 3 i 4.

Zgodnie z pkt. 8.2.3 programu: w przypadku oferty w ramach modułu 1, 3 i 4 należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w który będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

Zgodnie z pkt. 8.2.4 programu: w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią (moduł 2 i 3).

 

Biorąc powyższe pod uwagę wymagane dokumenty:

 • moduł 1:
  zał. nr 1 do programu
  tytuł prawny do lokalu
  program inwestycyjny wg załączonego wzoru
 • moduł 2 gminy:
  zał. nr 2a do programu
 • modułu 2 podmiot prywatny:
  zał. nr 2b do programu
  w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią.
 • modułu 3:
  zał. nr 3 do programu
  tytuł prawny do lokalu
  program inwestycyjny wg załączonego wzoru
  w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią.
 • modułu 4:
  zał. nr 4 do programu
  tytuł prawny do lokalu
  program inwestycyjny wg załączonego wzoru

 

Pliki do pobrania:

Wyniki Programu „MALUCH plus” – moduł 1

Poniżej załączone wyniki z programu MALUCH plus 2017 moduł 1.

UWAGA! Wojewodowie w ciągu 4 dni roboczych od ogłoszenia podziału dotacji przez Ministra, ogłaszają w ramach modułu 2, 3 i 4 podział środków w województwie na poszczególnych beneficjentów (tj. do 07.02.2017 r.)

 

Wyniki Programu „MALUCH plus” – moduł 2 i 4

Poniżej załączone wyniki z programu MALUCH plus 2017 moduł 2 i 4.

 

Informacja dot. odrzuconych ofert z modułu 1:

Zgodnie z pkt. 9.4 programu , w przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych w ofercie, wojewoda informuje oferenta o błędzie i wzywa do poprawienia oferty w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty lub odrzuca ofertę.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, iż oferta gminy Sokołów Młp. została odrzucona ze względów merytorycznych.

Przyczyny odrzucenia oferty:

 1. Nieprawidłowo wyliczona kwota dotacji
 2. Na podstawie załączonego do dokumentacji planu budynku stwierdzono, iż nie ma możliwości wejścia z zewnątrz do części planowej na użytkowanie klubu dziecięcego,
 3. Część użytkowana przez klub dziecięcy winna być w sposób fizyczny i nieprzekraczalny odseparowana od innych pomieszczeń użytkowanych na piętrze w innym celu (ŚDS). Z oświadczenia złożonego bowiem wynika, iż piętro tylko częściowo jest przeznaczone pod działalność klubu,
 4. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom niemożliwym jest wspólne korzystanie z jakiekolwiek części (w tym hol) również przez użytkowników ŚDS, którymi są osoby zaburzone psychicznie,
 5. Ponadto plac zabaw, który ma być użytkowany wyłącznie przez dzieci z klubu nie może być dostępny ani bezpośrednio, ani pośrednio przez inne osoby w tym uczestników ŚDS.

 

Informacja dot. odrzuconych ofert z modułu 2:

Zgodnie z pkt. 9.3 programu oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, z zastrzeżeniem pkt. 9.2., pozostaną bez rozpatrzenia. Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia ze względów formalnych urząd wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu z informacją o przyczynie pozostawienia oferty bez rozpatrzenia, w terminie przekazania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do postępowania konkursowego lub zapotrzebowań na środki.

W związku z powyższym informujemy, iż oferta gminy miejskiej Lubaczów została odrzucona ze względów formalnych. Przyczyną odrzucenia oferty jest nie złożenie oferty w terminie tj. do 9.12.2016r. ( zgodnie z pkt. 8.2.8. programu, w przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu).

 

Informacja dot. odrzuconych ofert z modułu 4:

Zgodnie z pkt. 9.3 programu oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, z zastrzeżeniem pkt. 9.2., pozostaną bez rozpatrzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, iż oferta Adjutus Sabina Bęben Krystyna Prajsner spółka cywilna została pozostawiona bez rozpatrzenia tj. oferta nie została właściwie podpisana oraz stwierdzono brak dostarczenia tytułu prawnego do lokalu.

 

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017:

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Termin został przesunięty do 3 lutego br.

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, wynikających z dużej liczby złożonych ofert.

 

Informujemy iż na stronie internetowej mrpips umieszczono pytania i odpowiedzi do programu – poniżej link:

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/pytania-i-odpowiedzi/#akapit6

 

Informacja dla Beneficjentów Programu:

W celu ujednolicenia  terminów składania oświadczeń o przyjęciu dotacji, termin składania oświadczeń we wszystkich modułach został zmieniony na 14 lutego (wtorek). Jednocześnie przypominamy, iż za datę jego złożenia uznaje się datę wpływu do urzędu,  przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie go za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Przypominamy również iż z uwagi na obniżenie dotacji wraz z oświadczeniami  należy przesłać zuaktualizowaną ofertę. (moduł 1 i 4 na tym etapie aktualny program inwestycyjny może być dosłany w późniejszym czasie)

Zgodnie z pkt. 7.2.1 Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017″ Beneficjenci Programu w ramach modułu 2 (podmioty niegminne), 3 i 4 (w przypadku otrzymania części dotacji na funkcjonowanie miejsc opieki) mają obowiązek poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanej dotacji na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę. Powinno to być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi) – informacja podana również w wynikach konkursu.

Zgodnie z pkt 7.2.2. Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  3 „MALUCH plus” 2017 ” Beneficjenci Programu przed podpisaniem umowy z wojewodą mają obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające poinformowanie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o których mowa w pkt.7.2.1 – informacja podana również w wynikach konkursu.

 

Informacja o zabezpieczeniu:

W związku z brzmieniem pkt. 7.2.12 programu  Wojewoda ustalił następujące formy zabeczenia dla modułu 2 dla podmiotów niegminnych oraz dla modułu 3 i 4:

 1. w przypadku, gdy suma ofert złożonych przez jeden podmiot wynosi do 50 tys. zł wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel in blanco lub inna dopuszczalna forma zabezpieczenia,
 2. w przypadku gdy suma ofert złożonych przez jeden podmiot wynosi od 50,01 tys. zł do 100 tys. zł wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel z poręczeniem lub gwarancja bankowa lub ustanowienie hipoteki.
 3. w przypadku gdy suma ofert złożonych przez jeden podmiot wynosi powyżej 100 tys. zł wymaganą formą zabezpieczenia jest gwarancja bankowa lub ustanowienie hipoteki.

W/w zabezpieczenia (prawomocne w dniu złożenia) należy przedstawić w ciągu 15 dni roboczych od daty podpisania umowy w sprawie przekazania dotacji.

 

W stosunku do gmin, które złożyły oferty w ramach modułu 2 oraz dla moduł 1 odstąpiono od dodatkowych form zabezpieczeń.

 

Pliki do pobrania: