Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program maluch

Program „Maluch +” 2018

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH +” 2018.

 

1. Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1 Moduł 1 (dla jst) – utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

moduł 1a – dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
moduł 1b – dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,
2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

3.4. Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

5. Termin składania ofert:

 • dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.
 • dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.
 • dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.
 • dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

9. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący – przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc – 5 lat.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane gminy do składania ofert w Programie


Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 320) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty przyjmuje się jej datę wpływu do Urzędu.

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 302, 320) lub pod numerami telefonów 17-867-13-02, 17-867-13-00.

 

Ofertę konkursową należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowią załączniki do programu:

 • moduł 1a – załącznik 1a,
 • moduł 1b – załącznik 1b,
 • moduł 2 – załącznik 2,
 • moduł 3 – załącznik 3,
 • moduł 4 – załącznik 4.

 

Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

1) moduł 1a:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór poniżej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu),
 • kalkulację kosztów (wzór poniżej),
 • oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej (wzór poniżej),
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór poniżej).

 

2) moduł 1b:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór poniżej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu),
 • kalkulację kosztów (wzór poniżej),
 • dokument potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018 r. na terenie gminy powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
  • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub,
  • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki),
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór poniżej).

 

3) moduł 2:

 • kalkulację kosztów (wzór poniżej),
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r. (wzór poniżej),
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty),
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór poniżej).

 

4) moduł 3:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór poniżej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna,
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,
 • kalkulację kosztów (wzór poniżej),
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór poniżej).

 

5) moduł 4:

 • kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki (wzór poniżej),
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór poniżej).

 

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień można zasięgnąć:

 • pod nr telefonu 17-867-13-02, 17-867-13-00;
 • osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 302 lub 320 – codziennie w godzinach pracy Urzędu;
 • mailem na adres abozek@rzeszow.uw.gov.pl

 

Informacja w sprawie trybu dokonywania korekt, uzupełnień lub wyjaśnień w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2018” znajduje się poniżej w sekcji plików do pobrania.

 

Informacja dotycząca wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.6 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018, Wojewoda Podkarpacki w ramach umów zawartych w module 1a i 1b oraz w module 2, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. Na podstawie punktu 6.2.6 i 6.2.7 Programu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018, Wojewoda Podkarpacki do umów zawartych w modułach 3 i 4 ustanawia następujące formy zabezpieczeń:
  1) dla kwoty dofinansowania niższej lub równej 100 000 zł, jako zabezpieczenie realizacji umowy, beneficjent wnosi weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta.
  2) dla kwoty dofinansowania wyższej niż 100 000 zł i niższej lub równej 500 000 zł jako zabezpieczenie realizacji umowy beneficjent wnosi weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta wraz z poręczeniem wekslowym przez inną osobę, niepozostającą z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym.
  3) dla kwoty dofinansowania przekraczającej 500 000 zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przyjmuje się jedną z form zabezpieczenia według wyboru beneficjenta:
  • gwarancję bankową, ustanowioną na okres co najmniej do końca okresu trwałości zadania w przypadku modułu 3 lub do 31 grudnia 2020 r. w przypadku modułu 4, na kwotę stanowiącą 110% wartości przyznanego dofinansowania ( z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność krócej niż jeden rok i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
  • gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy, ustanowioną na okres co najmniej do końca okresu trwałości zadania w przypadku modułu 3 lub do 31 grudnia 2020 w przypadku modułu 4, na kwotę stanowiącą 110% wartości przyznanego dofinansowania;
  • dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości, o wartości co najmniej 110% kwoty otrzymanej dotacji, na rzecz Wojewody Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku poniżej.

 

Rzeszów, 2017-12-20

Informacja dotycząca ofert pozostawionych bez rozpatrzenia lub odrzuconych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018

 

Na podstawie punktu 8.3 resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018, po przeprowadzonej analizie i ocenie złożonych wniosków, Wojewoda Podkarpacki publikuje wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia lub odrzuconych.

 

Moduł 1 a

 1. Oferta z dnia 24.11.2017 r. dotycząca instytucji Żłobek dziecięcy, 37-124 Kraczkowa 217, została pozostawiona bez rozpoznania z uwagi na uchybienia merytoryczne oraz fakt, że nie została skorygowana na wezwanie Wojewody Podkarpackiego.

 

Moduł 1 b

 1. Oferta z dnia 24.11.2017 r. dotycząca instytucji Żłobek Miejski w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno, została pozostawiona bez rozpoznania z uwagi na uchybienia formalne i merytoryczne oraz fakt, że nie została skorygowana na wezwanie Wojewody Podkarpackiego.

 

Moduł 2

Nie dotyczy

 

Moduł 3

 1. Oferta z dnia 17.11.2017 r. dotycząca instytucji „Magiczny Domek” Zaczernie 965 C została odrzucona z uwagi na szereg uchybień formalnych, rachunkowych i merytorycznych, które nie zostały skorygowane w ramach uzupełnienia wniosku, dostarczonego do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18.12.2017 r.
 2. Oferta z dnia 17.11.2017 r. dotycząca instytucji Żłobek BYSTRY MIŚ, (brak adresu) została pozostawiona bez rozpoznania z uwagi na szereg uchybień formalnych, rachunkowych i merytorycznych oraz fakt, że nie została skorygowana na wezwanie Wojewody Podkarpackiego.
 3. Oferta z dnia 17.11.2017 r. dotycząca instytucji Czterech opiekunów dziennych – gmina Korczyna została pozostawiona bez rozpoznania z uwagi na fakt, że nie została skorygowana na wezwanie Wojewody Podkarpackiego.

 

Moduł 4

Nie dotyczy

Informacja dotycząca wyników konkursu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018

 

Wojewoda Podkarpacki informuje, iż zgodnie z punktem 8.11 Programu, ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić do dnia 31.01.2018 r., dla wszystkich modułów, z podziałem na beneficjentów.

 

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 01.02.2018 r. i są dostępne pod adresem:

www.mrpips.gov.pl

oraz

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/

 

Skrócona wersja wyników konkursu, obejmująca beneficjentów z terenu województwa podkarpackiego, publikowana jest w załącznikach do tej informacji.

 • W modułach 1a, 1b i 3 na tworzenie miejsc wnioskodawcy otrzymają całkowitą wnioskowaną kwotę;
 • W modułach 1a, 1b i 3 na funkcjonowanie miejsc wnioskodawcy otrzymają 100 zł na jedno obsadzone miejsce miesięcznie;
 • W modułach 2 i 4 na jedno obsadzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym przyznano kwotę 150 zł miesięcznie, natomiast na jedno miejsce u dziennego opiekuna 126 zł miesięcznie.

 

Stosownie do pkt 6.1.1 w celu otrzymania dofinansowania, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do przekazania środków w ramach Programu, zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wypełniony druk „Oświadczenie o przyjęciu dotacji”.

Przy obliczaniu powyższego terminu nie należy uwzględniać daty ogłoszenia wyników oraz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy. Za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę jego wpływu do Urzędu.

 

W związku z powyższym nieprzekraczalny termin złożenia oświadczeń o przyjęciu dotacji upływa z dniem 12.02.2018 r.

Oświadczenia można składać w jednej z poniższych form:

 • w tradycyjnej wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu (parter, pok. 27) lub bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej (III piętro, pok. 320);
 • za pomocą portalu ePUAP lub mailem (na adres s@rzeszow.uw.gov.pl), podpisanym certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenia przesłane na adres mailowy bez podpisu elektronicznego nie będą uwzględniane.

Niezłożenie przez beneficjenta oświadczenia we wskazanym terminie może skutkować utratą przyznanej dotacji.

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Polityki Społecznej, pok. 333 (III piętro, środkowy korytarz) codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 17-867-13-33

 

Dodatkowa informacja dla beneficjentów z modułu 3 i 4

 

Stosownie do pkt 6.2.1 Programu, Beneficjenci w ramach modułu 3 (w przypadku otrzymania części dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki) i 4, mają obowiązek poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanego dofinansowania na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu przez Ministra lub w pierwszym możliwym terminie, jeśli instytucja została utworzona w terminie późniejszym. Powinno to być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi).

 

Stosownie do pkt 6.2.2, Beneficjenci przed podpisaniem umowy z wojewodą mają obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające poinformowanie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o których mowa w pkt. 6.2.1. W przypadku otrzymania części dofinansowania na tworzenie miejsc w module 3, dokumenty potwierdzające poinformowanie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu w zakresie otrzymania dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki, beneficjenci mają obowiązek przedstawić przed wypłatą części dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki.

 

W związku z powyższym oświadczenia rodziców (proponowana forma – informacja zbiorcza wraz z datą, imieniem i nazwiskiem wpisanym czytelnie i podpisami rodziców), należy sporządzić niezwłocznie i przedstawić w tut. Urzędzie osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie w formie czytelnych skanów za pośrednictwem portalu e-PUAP:

 • Dla modułu 4 – wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji lub najpóźniej przy podpisywaniu umowy;
 • Dla modułu 3 – wraz z pierwszym wnioskiem o wypłatę dofinansowania w części na funkcjonowanie.

 

Dodatkowa informacja dla beneficjentów z modułu 3 i 4 – uczelnie lub podmioty współpracujące z uczelniami

 

Stosownie do punktu 6.1.2 Programu Uczelnia (lub podmiot współpracujący) składając ofertę, zobowiązana jest do dostarczenia do tut. Urzędu w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra (czyli do 08.02.2018 r.), regulaminu instytucji opieki nad małymi dziećmi, zawierającego postanowienie o przeznaczeniu miejsc opieki dla dzieci osób, o których mowa w pkt. 5.2.4. Programu. W przypadku instytucji niewpisanych jeszcze do właściwego rejestru lub wykazu, uczelnia lub podmiot współpracujący składa zobowiązanie o dostarczeniu regulaminu z takim postanowieniem w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru lub wykazu.

 

Dodatkowa informacja z dnia 08.02.2018 r., dotycząca wyników konkursu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018, wraz z podziałem na źródła finansowania dotacji

 

Zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 08.02.2018 r. wynikami Programu, uwzględniającymi źródło finansowania dotacji, publikuje się ogólnopolskie zestawienie wyników.

 

W województwie podkarpackim:

 • Wszystkie zadania zgłoszone w ramach modułu 1 a i 1 b oraz modułu 2 finansowane będą z budżetu państwa z rezerwy celowej poz. 58.
 • Wszystkie zadania zgłoszone w ramach modułu 3 finansowane będą w całości ze środków Funduszu Pracy (oznaczenie FP w tabeli wyników).
 • Wszystkie zadania zgłoszone w ramach modułu 4 finansowane będą w całości ze środków Funduszu Pracy (oznaczenie FP w tabeli wyników).

Stosownie do pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.02.2018 r. sygn.DSR.V.843.1.10.2018.KK(2), ustala się nowy termin na składanie oświadczeń, o których mowa w punkcie 6.1.1 Programu, na dzień 19.02.2018 r. Najpóźniej w tym dniu wypełnione oświadczenia muszą zostać doręczone do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokumenty złożone przed 08.02.2018 r., w których niewłaściwie określono źródło finansowania dotacji, winny być skorygowane, poprzez wypełnienie od nowa, wraz z oznaczeniem „Korekta z dnia…” w prawym górnym rogu. Złożenie oświadczenia zawierającego niepoprawnie określone źródło finansowania dotacji będzie traktowane na równi z niewypełnieniem przez beneficjenta obowiązku, o którym mowa w Programie i może skutkować utratą środków dotacji.

 

Pliki do pobrania: