Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „MALUCH” 2015

OGŁOSZENIE
OTWARTY KONKURS OFERT
NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
„MALUCH – edycja 2015”

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH – edycja 2015”.
1. Na Program przeznaczono w 2015 roku kwotę 151 000 000 zł.
2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2015 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
3.1. Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”.
Na moduł 2 przeznacza się 30 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
3.3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Na moduł 3 przeznacza się 50 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
3.4. Moduł 4 – „MALUCH na uczelni” (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów): utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.
Na moduł 4 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach.
4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2015 r.
5. Termin składania ofert:
moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.
moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.
moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.
moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.
6. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego tj. mkochanska@rzeszow.uw.gov.pl
7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/
w terminie:
dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
dla modułu 2 – do dnia 18 marca 2015 r.
dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
8. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:
• dla modułu 1 i 4
– przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
– przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.
• dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
9. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

Szczegółowe informacje również na stronie internetowej MPiPS:

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

http://www.mpips.gov.pl/

 

UWAGA:

Zgodnie z pkt. 5.7.4. programu MALUCH 2015 Wojewoda może ogłosić na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1) oraz obowiązek załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie, o którym mowa w punkcie 7.6.

Wymagane załączniki dla poszczególnych modułów:

dla modułu 1:

załącznik nr 1, załącznik nr 1W, załącznik nr 2W

dla modułu 2:

załącznik nr 2, załącznik nr 3W,

dla modułu 3:

załącznik nr 3, załącznik nr 4W

dla modułu 4:

załącznik nr 4, załącznik nr 5W

Poniżej wzory dodatkowo wymaganych dokumentów.

 

Informacja dla modułu 2:

Zgodnie z pkt. 6.2.3. programu wykaz ofert odrzuconych ze względów merytorycznych Wojewoda zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego z informacją o przyczynie odrzucenia oferty w terminie przekazania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do postępowania konkursowego.

W związku z powyższym informujemy, iż w module 2 oferta złożona przez Gminę Sanok została odrzucona ze względów merytorycznych. Przyczyną odrzucenia oferty jest brak zachowania warunków pkt. 4.2.2 programu tj. gmina złożyła ofertę na dofinasowanie miejsc opieki powstałych bez udziału programu MALUCH.

 

WYNIKI dla modułu 2

Z województwa podkarpackiego wszystkie gminy które startowały w programie MALUCH moduł 2 otrzymały dotację jednak w pomniejszonej niż wnioskowały wysokości.
1. NOWA DĘBA – 187 777 zł
2. KROSNO – 489 010
3. ROPCZYCE – 121 271 zł
4. KAŃCZUGA – 93 886 zł
5. LUBACZÓW GMINA – 62 589 zł
6. JAWORNIK POLSKI – 31 292 zł
7. TARNOBRZEG – 312 965 zł
8. BRZOZÓW – 97 798 zł
9. LUBACZÓW MIASTO – 93 886 zł
10. MIELEC – 156 480 zł
11. GŁOGÓW MŁP. – 46 940 zł
12. DĘBICA MIASTO – 226 898 zł
13. RZESZÓW – 668 968 zł
14. ŚWILCZA – 215 162 zł
15. GAĆ – 31 292 zł

Poniżej pełna lista gmin które otrzymały dofinansowanie w ramach modułu 2

 

 

INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH z MODUŁU 3:

 

Zgodnie z pkt. 6.1 programu przekazujemy informację o ofertach odrzuconych z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych:

 

1. LINGPERFEKT, UL. POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH 20/3,35-606 RZESZÓW

przyczyna odzucenia oferty: oferta złożona na nieprawidłowym formularzu, co stanowi naruszenie pkt. 5.1 programu.

 

2. NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „WESOŁY LUDEK” PODSTAWSKA JOANNA UL. KOŚCIUSZKI 10, 38-600 LESKO

przyczyna odzucenia oferty: brak spełnienia warunków pkt. 5.2 programu. W ofercie w jednym wierszu jest miejsce na jedną instytucję i nie można wpisywać danych dotyczących jednej instytucji w kilku wierszach.

 

Zgodnie z pkt. 6.2.3 programu przekazujemy informację o ofertach odrzuconych z uwagi na niespełnienie wymogów merytorycznych:

 

1. Żłobek Maluszek, ul. Piastowska 3, 38-500 Sanok

przyczyna odzucenia oferty: wskazane przez beneficjenta koszty nie dotyczą zapewnienia finkcjonowania, lecz tworzenia nowych miejsc, co stanowi naruszenie pkt. 7.9 programu.

 

2. Zespół Żłobkowo-Przedszkolny PICCOLO w Trzebownisku, Trzebownisko 995, 36-001 Trzebownisko

przyczyna odzucenia oferty: złożenie oferty w module 4 i w module 3, co stanowi naruszenie pkt. 5.5 programu

 

INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU:

Zgodnie z pkt. 7.13. Programu Wojewoda udzielający dotacji może wymagać zabezpieczenia w formie weksla własnego lub w innej formie umożliwiającej wykorzystanie dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem i zabezpieczającej roszczenia budżetu państwa z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, w tym w zakresie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji i miejsc opieki dofinansowanych z Programu. Formy stosowanych zabezpieczeń Wojewoda ogłasza na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego nie później niż w terminie, o którym mowa w punkcie 6.3.

 

W związku z powyższym informujemy, iż Wojewoda w stosunku do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w ramach modułu 3 oraz w ramach moduł 4 podjął decyzję o następujących formach zabezpieczeń:

1. w przypadku sumy ofert złożonych przez jeden podmiot w wysokości do 50 tys. złotych wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel in blanco.

2. w przypadku sumy ofert złożonych przez jeden podmiot w wysokości 50 tys. złotych i więcej wymaganą formą zabezpieczenia jest weksla in blanco z poręczeniem wekslowym.

 

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu MALUCH 2015 dla modułów 1, 3 i 4

Informujemy, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmieniło termin ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” w zakresie modułów 1, 3 i 4. Termin został przesunięty do dnia 24 kwietnia 2015 r.

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia przez MPiPS dodatkowych analiz, wynikających z dużej liczby złożonych ofert.

 

WYNIKI KONKURSU Maluch 2015 – informacja dla województwa podkarpackiego

W ramach modułu 1 (tworzenie w 2015r. i funkcjonowanie nowych miejsc – gminy), dofinansowanie otrzymało łącznie 7 gmin na ogólną kwotę dotacji 4 534 263 zł., dofinansowanie dotyczy 141 nowotworzonych miejsc.

 

Gmina Głogów Młp. znalazła się na liście ofert zakwalifikowanych warunkowo do dofinansowania – może dostać dofinansowanie pod warunkiem niewykorzystania dotacji przez beneficjentów zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

W ramach Modułu 3 (podmioty niepubliczne – na obniżenie opłat rodziców), dofinansowanie otrzymało łącznie 33 podmioty na ogólną kwotę dotacji 1 806 464 zł
Dofinansowanie dotyczy 681 miejsc, w tym 588 miejsc w żłobkach oraz 93 w klubach dziecięcych

 

Uwaga! Wysokość dotacji, która przeznaczona jest na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców za 1 dziecko objęte opieką, wynosi maksymalnie 244 zł.

 

w ramach Modułu 4 (maluch na uczelni) dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone w tym module oferty, na łączną kwotę 479 900zł., dofinansowanie dotyczy 66 miejsc.

 

Poniżej listy ofert zakwalifikowanych wg modułów 1,3,4 dla województwa podkarpackiego. Pełna lista na stronie MPiPS

 

Zgodnie z pkt. 7.1. programu w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w module 1, 3 oraz 4, zobowiązany jest – w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oświadczenie o przyjęciu dotacji (wg wzoru zamieszczonego poniżej), a także okazać, na żądanie Wojewody udzielającego dotacji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program.

 

Zgodnie z pkt. 7.2. programu Uczelnia (lub podmiot współpracujący) składając ofertę w module 4 zobowiązana jest do dostarczenia do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu regulaminu instytucji opieki nad małymi dziećmi zawierającego postanowienie o przeznaczeniu miejsc opieki dla dzieci osób, o których mowa w punkcie 4.5.

 

W przypadku instytucji niewpisanych jeszcze do właściwego rejestru lub wykazu, uczelnia lub podmiot współpracujący składa zobowiązanie o dostarczeniu regulaminu z takim postanowieniem w terminie 10 dni od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru lub wykazu.

Pliki do pobrania: