Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „MALUCH” 2016

OGŁOSZENIE

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

 

„MALUCH – edycja 2016”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH – edycja 2016”.

 

1. Na Program przeznaczono w 2016 roku kwotę 151 000 000 zł.

 

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.

3.2. Moduł 2:

dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”;

– dla podmiotów niegminnych:zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

Na moduł 2 przeznacza się 80 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3.

3.3. Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) – utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na moduł 3 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

 

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2016 r.

 

5. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.

 

6. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na mkochanska@rzeszow.uw.gov.pl.

 

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

– w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;

dla modułu 2 – do dnia 1 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw;

dla modułu 3 – do dnia 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw.

 

8. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

– przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.,

– przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

9. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.

Załączniki:

  1. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” z załącznikami;
  2. Adresy e-mail urzędów wojewódzkich (do przesyłania ofert drogą elektroniczną).

 

UWAGA:
Zgodnie z pkt. 5.6.4. Programu tj. Wojewoda może ogłosić na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1) oraz konieczność załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie, o którym mowa w punkcie 7.13., przedstawiamy poniżej dodatkowe załączniki:

Moduł 1:
Zał. 1 – oferta konkursowa
Zał. 1P – program inwestycyjny
Zał. 1 K – zestawienie kosztów

 

Moduł 2 dla gmin:
Zał. 2a – oferta konkursowa
Zał. 2a K – zestawienie kosztów

 

Moduł 2 dla podmiotów niegminnych:
Zał. 2b – oferta konkursowa
Zał. 2b K – zestawienie kosztów

 

Moduł 3:
Zał. 3 – oferta konkursowa
Zał. 3 K – zestawienie kosztów

 

Poniżej załączony plik opisujący tryb dokonywania uzupełnień.

 

 

UWAGA!

Informacja dla modułu 2:
Zgodnie z pkt. 6.1. programu rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane kryteria formalne. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia. Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu z informacją o przyczynie odrzucenia oferty, w terminie przekazania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do postępowania konkursowego.

 

W związku z powyższym informujemy, iż w module 2 poniższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych:
1. „Akademia Maluszka Słodki Bobasek”s.c. 35-026 Rzeszów ul. Reformacka 4 (Rzeszów, Boguchwała, Nosówka, Głogów Młp.)
2. Niepubliczny Żłobek „Chatka Puchatka” pt. Centrum Opieki i Edukacji dla Dzieci „Chatka Puchatka” w Jaśle
Przyczyną odrzucenia ofert jest brak zachowania warunków pkt. 5.8 programu tj. podmioty złożyły oferty po terminie – po 12.01.2016r.

 

INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU dla MODUŁU 2:

Zgodnie z pkt. 7.20. Programu Wojewoda udzielający dotacji może wymagać zabezpieczenia w formie weksla własnego lub w innej formie umożliwiającej wykorzystanie dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem i zabezpieczającej roszczenia budżetu państwa z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, w tym w zakresie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji i miejsc opieki dofinansowanych z Programu. Formy stosowanych zabezpieczeń Wojewoda ogłasza na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego nie później niż w terminie, o którym mowa w punkcie 6.3.

W związku z powyższym informujemy, iż powołana przez Wojewodę Komisja Opiniująca Oferty w stosunku do podmiotów niegminnych, które złożyły oferty w ramach modułu 2 podjął decyzję o następujących formach zabezpieczeń:
1. w przypadku sumy ofert złożonych przez jeden podmiot w wysokości do 50 tys. złotych wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel in blanco.
2. w przypadku sumy ofert złożonych przez jeden podmiot w wysokości 50 tys. złotych i więcej wymaganą formą zabezpieczenia jest weksla in blanco z poręczeniem wekslowym.
W stosunku do gmin, które złożyły oferty w ramach modułu 2 odstąpiono od dodatkowych form zabezpieczeń.

 

INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU dla MODUŁU 1 i 3:

Informujemy, iż powołana przez Wojewodę Komisja Opiniująca Oferty w stosunku do podmiotów, które złożyły oferty w ramach modułu 3 podjął decyzję o następujących formach zabezpieczeń:
1. w przypadku sumy ofert złożonych przez jeden podmiot w wysokości do 50 tys. złotych wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel in blanco.
2. w przypadku sumy ofert złożonych przez jeden podmiot w wysokości 50 tys. złotych i więcej wymaganą formą zabezpieczenia jest weksla in blanco z poręczeniem wekslowym.
W stosunku do ofert złożonych w ramach modułu 1 odstąpiono od dodatkowych form zabezpieczeń.

 

 

Zgodnie z pkt. 7.21 programu Wojewoda na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego ogłasza wzory umów o dotację z beneficjentami nie później niż w terminie o którym mowa w pkt. 6.8 programu.

Zgodnie z powyższym dla ofert z modułu 2 umieszczono poniżej wzory umów wraz z załącznikami.

 

WYNIKI KONKURSU „MALUCH – EDYCJA 2016” MODUŁ 2 :
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH”

 

Wyniki konkursu „MALUCH – edycja 2016” moduł 2 – ogłoszone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne są pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/wyniki-konkursu-maluch-2016—modul-/

 

Wyniki konkursu „MALUCH – edycja 2016” moduł 2 – podział środków dla województwa podkarpackiego dla beneficjentów Programu – PODMIOTY NIEGMINNE – w załączniku – „Wyniki Program Maluch 2016 Moduł 2 – podmioty niegminne”

 

Wyniki konkursu „MALUCH – edycja 2016” moduł 2 – podział środków dla województwa podkarpackiego dla beneficjentów Programu – PODMIOTY GMINNE – w załączniku – „Wyniki Program Maluch 2016 Moduł 2 – podmioty gminne”

 

WYNIKI KONKURSU „MALUCH – EDYCJA 2016” MODUŁ 1 i 3 :
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH”

 

Wyniki konkursu „MALUCH – edycja 2016” moduł 1 – w załączniku – „Wyniki Program Maluch 2016 Moduł 1.”

Wyniki konkursu „MALUCH – edycja 2016” moduł 3 – podział środków dla województwa podkarpackiego dla beneficjentów Programu – w załączniku – „Wyniki Program Maluch 2016 Moduł 3.”

Pliki do pobrania: