Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Razem bezpieczniej

Aktualności

Informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2024 rok,  przewidzianych do dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, którego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.

 

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

 

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące dwóch celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, np.

 • budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich
 • doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne
 • budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych

 

Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania, np.

 • działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł. 

Wojewodowie mogą wskazać do realizacji 12 propozycji projektów z terenu województwa.

Projekty z województwa podkarpackiego nadesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach przedmiotowego programu zostaną ocenione przez Wojewódzki Zespół ds. Programu, a najlepsze przekazane do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej, wypełnioną dokumentację (w wersji papierowej i elektronicznej), zgodnie z załączoną procedurą należy dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do dnia 5 marca 2024 r.  (decyduje data wpływu).

Informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2023 rok,  przewidzianych do dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, którego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

 

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące dwóch celów szczegółowych:
Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł.  Wojewodowie mogą wskazać do realizacji 12 propozycji projektów z terenu województwa. Projekty z województwa podkarpackiego nadesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach przedmiotowego programu zostaną ocenione przez Wojewódzki Zespół ds. Programu, a najlepsze przekazane do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należy potraktować działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa związane z edukacją i profilaktyką dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

 

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej, wypełnioną dokumentację (w wersji papierowej i elektronicznej), zgodnie z załączoną procedurą należy dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do dnia 24 marca 2023 r. (decyduje data wpływu).

 

Procedura przygotowania i przesłania wniosku

 • Sporządzić wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dofinansowanie (wersja papierowa – 1 egzemplarz).
   Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia wniosku:
   • Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.
   • Maksymalna wnioskowana kwota dotacji to: 100 000,00 zł.
   • Termin realizacji projektu będzie uzależniony od terminu uruchomienia środków – najlepiej założyć około 7 miesięcy (od czerwca do końca grudnia br.).
   • Wszelkie działania w ramach projektu muszą być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2023 r.
   • Adresaci projektu – muszą być określeni liczbą.
   • Wniosek musi być podpisany na ostatniej stronie w miejscu: „Etap I” – podpis składa osoba/osoby upoważniona/e do reprezentacji beneficjenta z jednostki samorządu terytorialnego/organizacji pozarządowej, który odpowiada za realizację projektu.
  • Karta oceny formalnej projektu (wersja papierowa – 1 egzemplarz) podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do podpisania wniosku.
  • Załączniki do wniosku:
   • Płyta CD-R, która zawiera: wersje elektroniczne (edytowalne) wniosku o dofinansowanie oraz karty oceny formalnej,
   • Dodatkowe załączniki (nie są obowiązkowe). Mogą to być wszelkie dokumenty, mające wpływ na ocenę projektu np. deklaracje współpracy, partnerstwa, opinie, stanowiska instytucji działających w danym obszarze bezpieczeństwa, publikacje nt. dotychczasowych bądź bieżących realizacji działań profilaktyczno-prewencyjnych na danym terenie, dokumentacja prasowa, multimedialna itd.
 • Sporządzone dokumenty (wniosek, karta oceny formalnej, płyta CD-R, ewentualne dodatkowe załączniki) umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać poprzez podanie nazwy wnioskodawcy, celu szczegółowego oraz tytułu projektu:
  Razem Bezpieczniej – wnioskodawca – cel szczegółowy – tytuł projektu.
 • Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu.
 • Kopertę ze sporządzoną dokumentacją oraz pismem przewodnim umieścić w nowej kopercie (z dopiskiem „Razem Bezpieczniej”) i dostarczyć na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2020 r., przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz podmioty pozarządowe.

 

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące celu szczegółowego nr 2 Programu: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł.

 

Przygotowanie i przesłanie wniosku:

 • Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej(w wersji edytowalnej, na płycie CD-R),
 • Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać poprzez podanie nazwy wnioskodawcy oraz tytułu projektu (Razem Bezpieczniej – wnioskodawca – nazwa projektu),
 • Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu.
 • Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej koperciei dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (z dopiskiem na kopercie „Razem Bezpieczniej”).

 

Więcej informacji na temat „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” zamieszczono na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

 

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej, wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) należy dostarczyć, zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu), na adres:    

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów

 

Pliki do pobrania:

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r. Tematem konkursu jest: „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Zgodnie z wytycznymi Organizatora, cele realizowanych projektów mogą być różne –mogą dotyczyć zaprzestania nadużywania narkotyków czy też innych środków odurzających przez młodych ludzi, ograniczenia szkodliwych i niepożądanych skutków wywołanych nadużywaniem środków psychoaktywnych, jak również ograniczenia przestępczości, zakłóceń w miejscach publicznych w związku z nadużywaniem narkotyków przez młodych ludzi czy też poprawy poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zwłaszcza w pobliżu miejsc leczenia i obiektów mieszkalnych.

Uczestniczące projekty mogą wykorzystywać różne metody zapobiegania przestępczości. Projekty, które koncentrują się wyłącznie na ograniczaniu i zapobieganiu przestępstwom związanym z nadużywaniem alkoholu oraz szkodom przez alkohol spowodowanym, są wykluczone.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w Finlandii.

Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Równocześnie informuję, że na ocenę projektów w konkursie nie wpływają dołączone materiały promocyjne takie jak: ulotki czy zdjęcia.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poinformowany o konieczności przetłumaczenia projektu na język angielski.

Projekty należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dopiskiem: Konkurs „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi” do dnia 20 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu).

 

Informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2019 r., przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz podmioty pozarządowe.

 

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące celu szczegółowego głównego, projekty w ramach celów priorytetowych oraz mikroprojekty (projekty lokalne o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców).

 

Cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy główny nr 1 – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (2 projekty z województwa),
 • cel priorytetowy 1a – budowa miasteczek ruchu drogowego – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (1 projekt z województwa),
 • mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł (1 projekt z województwa).

 

Cel szczegółowy nr 2: Bezpieczne przejścia dla pieszych

 • cel szczegółowy główny nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (4 projekty z województwa),
 • cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (3 projekty z województwa),
 • cel szczegółowy priorytetowy nr 2b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (3 projekty z województwa),
 • mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł (2 projekty z województwa).

 

Cel szczegółowy nr 3: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

 • cel szczegółowy główny nr 3 – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (2 projekty z województwa),
 • cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (1 projekt z województwa),
 • cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (1 projekt z województwa),
 • mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł (1 projekt z województwa).

 

Cel szczegółowy nr 4: Edukacja dla bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy główny nr 4 – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (2 projekty z województwa),
 • cel priorytetowy 4a – Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (1 projekt z województwa),
 • cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach– maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (1 projekt z województwa),
 • mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł (1 projekt z województwa).

 

Przygotowanie i przesłanie wniosku:

 1. Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (na płycie CD-R),
 2. Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać, poprzez podanie nazwy projektu oraz celu programu „Razem bezpieczniej” w jaki wpisuje się projekt (Razem Bezpieczniej – nazwa projektu – cel szczegółowy główny, priorytetowy, dodatkowy),
 3. Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu,
 4. Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej kopercie i dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (z dopiskiem na kopercie „Razem Bezpieczniej”).

 

Więcej informacji na temat obszarów działania „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w ramach których można realizować projekty, zamieszczono na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ 

 

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej, wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) należy dostarczyć  zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku (decyduje data wpływu) na adres:    

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów.

 

Informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2018r.,  przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz podmioty pozarządowe.

 

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące celu szczegółowego głównego, projekty w ramach celów dodatkowych i priorytetowych oraz mikroprojekty (projekty lokalne o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców).

 

Cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy główny nr 1 – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (3 projekty z województwa),
 • cel priorytetowy 1a – Bezpieczeństwo rowerzystów – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (1 projekt z województwa),
 • mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł (2 projekty z województwa).

 

Cel szczegółowy nr 2: Bezpieczne przejścia dla pieszych

 • cel szczegółowy główny nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (5 projektów z województwa),
 • cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (2 projekty z województwa)
 • mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł (2 projekty z województwa).

 

Cel szczegółowy nr 3: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

 • cel szczegółowy główny nr 3 – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (2 projekty z województwa),
 • cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (1 projekt z województwa),
 • mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł (2 projekty z województwa).

 

Cel szczegółowy nr 4: Edukacja dla bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy główny nr 4 – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł (2 projekty z województwa),
 • cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (1 projekt z województwa),
 • cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł (2 projekty z województwa),
 • mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł (1 projekt z województwa).

 

Przygotowanie i przesłanie wniosku:

 1. Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R),
 2. Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać, poprzez podanie nazwy projektu oraz obszaru działania programu „Razem bezpieczniej” w jaki wpisuje się projekt, (Razem Bezpieczniej – nazwa projektu – obszar …..).
 3. Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu.
 4. Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej kopercie i dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (z dopiskiem na kopercie „Razem Bezpieczniej”).

 

Więcej informacji na temat obszarów działania „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w ramach których można realizować projekty, zamieszczono na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ 

 

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej, wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) należy dostarczyć  zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 roku (decyduje data wpływu) na adres:    

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Pliki do pobrania:

W dniu 28 maja br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.

Tematyką posiedzenia było wybranie projektów nadesłanych z terenu województwa, celem przekazania ich do dalszej weryfikacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Decyzją Zespołu zakwalifikowano następujące projekty:

 

Cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

W ramach celu szczegółowego głównego nr 1:

 1. „Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sanok poprzez montaż monitoringu w miejscach publicznych” – Gmina Sanok,
 2. „Lokalny system bezpieczeństwa w postaci programu publicznego dostępu do defibrylacji oraz edukacja z pierwszej pomocy, szansą na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców północnej części Powiatu Rzeszowskiego” – Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
 3. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka” – Gmina Miasta Sanoka.

W ramach celu priorytetowego 1a – Bezpieczeństwo rowerzystów:

 1. „Utworzenie Centrum Edukacji Komunikacyjnej w Gminie Lubaczów” – Gmina Lubaczów.

Mikroprojekty:

 1. „Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych Tuszowa Narodowego poprzez edukację i monitoring” – Gmina Tuszów Narodowy,
 2. „Bezpieczne Pilzno” – Gmina Pilzno.

 

 

Cel szczegółowy nr 2: Bezpieczne przejścia dla pieszych

W ramach celu szczegółowego głównego nr 2:

 1. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne” – Powiat Rzeszowski,
 2. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie” – Gmina Miasto Krosno,
 3. „Bezpieczny pieszy” – Gmina Ustrzyki Dolne,
 4. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na Al. Armii Krajowej w Rzeszowie” – Miasto Rzeszów,
 5. „Budowa oświetlenia przy czterech przejściach dla pieszych w Strzyżowie” – Gmina Strzyżów.

W ramach celu szczegółowego priorytetowego nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym:

 1. „Kampania edukacyjno-profilaktyczna miasta Rzeszowa – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” – Miasto Rzeszów,
 2. „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” – Fundacja „Tradycyjna Zagroda”.

 

 

Cel szczegółowy nr 3: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

W ramach celu szczegółowego głównego nr 3:

 1. „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli” – Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”,
 2. „Zdrowie zaczyna się w domu – Stop! toksykomanii. Gmina Jasienica Rosielna dobrym przykładem – cz. II” – Gmina Jasienica Rosielna,

Mikroprojekt:

 1. „Dzieci i młodzież z terenu gminy Zarzecze razem przeciwko zjawiskom agresji i patologii” – Gmina Zarzecze

 

 

Cel szczegółowy nr 4: Edukacja dla bezpieczeństwa

W ramach celu szczegółowego głównego nr 4:

 1. „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II” – Powiat Niżański,
 2. „Powiat sanocki, miejscem bezpiecznym” – Powiat Sanocki.

W ramach celu dodatkowego 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów:

 1. „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok” – Gmina Sanok.

W ramach celu priorytetowego 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści:

 1. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Mieście Łańcut” – Miasto Łańcut.

Mikroprojekt:

 1. „Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla gminy Markowa” – Gmina Markowa.

 

W dniu br. 22 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017.

Tematyką posiedzenia było wybranie projektów nadesłanych z terenu województwa, celem przekazania ich do dalszej weryfikacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Decyzją Zespołu zakwalifikowano następujące projekty:

 

I. W ramach celu szczegółowego głównego nr 1:

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa:

 1. „Edukacja + monitoring = BEZPIECZEŃSTWO” – Gmina Rymanów;
 2. „Bezpieczna gmina Tyczyn” – Gmina Tyczyn;

W ramach celu priorytetowego 1a – „Dzielnicowy bliżej nas”:

 1. „Głogów Małopolski bezpieczną gminą” – Gmina Głogów Małopolski;

W ramach celu obligatoryjnego 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

 1. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Głogów Małopolski” – Gmina Głogów Małopolski;
 2. „Znak aktywny D-6 o wym. 900×900 z pulsatorami, podświetleniem przejścia dla pieszych ul. Św. Jana z Dukli w Leżajsku” – Miasto Leżajsk;

 

II. W ramach celu szczegółowego głównego nr 2:

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży:

 1. „Toksykomania, wiem co to jest! Nie dam się wciągnąć w statystykę – Gmina Jasienica Rosielna dobrym przykładem” – Gmina Jasienica Rosielna;
 2. „Młody kibic Podkarpacia – szacunek dla siebie i innych” – Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”;

MIKROPROJEKT:

 1. „Twórczo i sportowo przeciwko nałogom” – Gmina Miejsce Piastowe;

W ramach celu priorytetowego 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży:

 1. „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” – Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców;

W ramach celu priorytetowego 2b – zapobieganie i walka z „dopalaczami”:

 1. „CHROŃMY MŁODOŚĆ – program poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki sięgania po substancje psychoaktywne w szkołach z terenu powiatu rzeszowskiego” – Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”;

 

III. W ramach celu szczegółowego głównego nr 3:

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 1. „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”– Powiat Niżański;
 2. „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego” – Powiat Sanocki;

MIKROPROJEKT:

 1. „Bezpieczna młodość w Gminie Zaleszany” – Gmina Zaleszany;

W ramach celu dodatkowego – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów:

 1. „Bezpieczny i aktywny senior na Podkarpaciu!” – Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem konkursu jest „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”. Główną nagrodę w konkursie stanowi kwota 10 000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5 000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów.

Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Równocześnie informuję, iż na ocenę projektów w konkursie nie wpływają dołączone materiały promocyjne, takie jak ulotki czy zdjęcia.

Projekty należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dopiskiem: Konkurs „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci” do dnia 31 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu).

 

Pliki do pobrania:

O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas tegorocznych wakacji rozmawiano 29 maja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Posiedzeniu przewodniczyła wojewoda Ewa Leniart.

W spotkaniu zorganizowanym w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka uczestniczyli przedstawiciele rządowej administracji zespolonej i jednostek podporządkowanych wojewodzie.  Wojewoda przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku i wydała rekomendacje dla służb.

Doświadczenia minionych lat wskazują na to, że skuteczna profilaktyka jest możliwa dzięki partnerskiemu współdziałaniu i zaangażowaniu instytucji mających w swoich kompetencjach zadania związane z wychowaniem, edukacją i zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszych (…). W województwie podkarpackim realizowanych jest wiele inicjatyw  profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Należy do nich zaliczyć m.in. bezpieczny wypoczynek na wodzie i w górach, program „Razem bezpieczniej”, nowy wojewódzki program profilaktyczny „Cyberbiezpieczni”. Jestem przekonana, że wspomniane wyżej projekty przyniosą wymierne efekty i przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wypoczywających na terenie naszego województwa dzieci i młodzieży – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda podkreśliła podczas posiedzenia, że w tym roku przeznaczy w sumie 100 tys. zł na dotację dla trzech jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na realizację zadań z zakresu organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa podkarpackiego. Zaznaczyła również, że już po raz trzeci na Zalewie Solińskim będzie działać karetka wodna. Wodny zespół ratownictwa medycznego czuwać będzie nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad Zalewem Solińskim już od 1 lipca. Załoga karetki będzie w gotowości przez całą dobę. Głównym zadaniem wodnej karetki jest udzielanie pomocy poszkodowanym i chorym znajdującym się na wodzie lub na brzegu.

 

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

 

Przedsięwzięciem, którego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych jest „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

W ubiegłym roku zrealizowano aż 6 projektów w ramach programu, na łączną kwotę 384 756,00 zł, najwyższą w skali kraju. Tegoroczna edycja programu w województwie podkarpackim wzbudziła jeszcze większe zainteresowanie niż poprzednie edycje. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęły aż 52 wnioski o dofinansowanie, z czego 14 zostało przekazanych do MSWiA. 15 maja Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak zaakceptował dofinansowanie projektów zgłoszonych przez wojewodów, w ramach rezerwy celowej zabezpieczonej w 2017 roku na realizację programu. W bieżącym roku wsparcie finansowe otrzyma 99 lokalnych projektów profilaktycznych na łączną kwotę prawie 5 mln zł. Z naszego województwa dofinansowanie otrzyma aż 9 projektów, na łączną 434 903 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona dla 8 jednostek samorządu terytorialnego i jednego stowarzyszenia.  Co jedenasty projekt w ramach programu będzie realizowany w województwie podkarpackim.

W tym roku w ramach programu Razem bezpieczniej będą realizowane mikroprojekty, które dają możliwość podejmowania działań profilaktycznych małym społecznościom. Mikroprojekty w województwie podkarpackim będą realizowały: Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Zaleszany. Ponadto będzie wspierane bezpieczeństwo pieszych w ramach celu obligatoryjnego 1b: Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach tego działania zostaną zmodernizowane przejścia dla pieszych w Leżajsku oraz w Gminie Głogów Małopolski.

 

Działania Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch przedstawiła kwestie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas różnych form wypoczynku wakacyjnego, a także działanie profilaktyczne podejmowane w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym. Podkreśliła, że zasady organizacji i zgłaszania wypoczynku określone zostały w przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) oraz przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.  Na stronie MEN i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na bieżąco ukazują się  wszystkie ważne informacje dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży dotyczące nowych zasad rejestracji oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

 

Działania realizowane przez podkarpacką Policję

Realizowane przez podkarpacką Policję działania  związane z bezpiecznym wypoczynkiem  polegają m. in. na przedwakacyjnej edukacji dzieci i młodzieży, edukacji małoletnich podczas  kolonii, półkolonii, obozów, przeprowadzaniu wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi kontroli obiektów pod względem ich właściwego zabezpieczenia technicznego, przeciwpożarowego i sanitarnego, informowaniu lokalnych społeczności oraz osób przebywających  w miejscach wypoczynku o potencjalnych zagrożeniach zdrowia, życia i mienia, w szczególności związanych z ruchem turystycznym oraz przekazywanie wiedzy na temat sposobów unikania tych zagrożeń.

W sezonie letnim kierowane są dodatkowe patrole policyjne we wszystkie atrakcyjne turystycznie miejscowości regionów. Najwięcej policjantów wzmacnia te jednostki Policji, które na swoim terenie mają akweny wodne. W zakresie działań profilaktycznych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie garnizonu podkarpackiego realizowane są wojewódzkie konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji  Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  i Kuratorium Oświaty  Rzeszowie.

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom w sieci – program profilaktyczny „Cyberbezpieczni”

Od maja podkarpaccy policjanci ruszyli z wojewódzkim programem informacyjno-edukacyjnym ukierunkowanym na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i zwiększania bezpieczeństwa użytkowników Internetu. Program opracowany został przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji i będzie realizowany na terenie całego województwa podkarpackiego. Celem programu „Cyberbezpieczni” jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu poprzez wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej adresatów programu, uświadamianie specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom specyfiki cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość), upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz mediów. Realizatorzy programu organizują przede wszystkim spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców, opiekunów i nauczycieli uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Podczas posiedzenia omówiono również działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące m. in. bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych i w górach zaprezentowali przedstawiciele Bieszczadzkiego WOPR i Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

Po naradzie wojewoda Ewa Leniart wraz spotkała się z przedstawicielami mediów lokalnych podczas briefingu prasowego. W konferencji wzięli również udział:  inspektor Paweł Filipek – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Małgorzata Rauch – podkarpacki kurator oświaty, st. bryg. Andrzej Babiec – podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Witold Tomaka – prezes Zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR, Artur Szymański – Prezes Bieszczadzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego, Adam Sidor – podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, Jerzy Mika – podkarpacki wojewódzki inspektor transportu drogowego oraz Piotr Skworzec – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW.

 

Pliki do pobrania:

Informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2017r., którego głównym celem jest wspieranie działań na rzeczbezpieczeństwa społeczności lokalnych, przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz podmioty pozarządowe.

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące celu szczegółowego (jak w poprzednich latach), ale także projekty w ramach celów dodatkowych oraz mikroprojekty (projekty lokalne o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców).

 

I. Cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł;

W ramach celu szczegółowego nr 1 można zgłaszać dodatkowe projekty:

Cel priorytetowy 1a – Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 50 000 zł,

Cel obligatoryjny 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych) – maksymalna kwota dofinansowania na województwo: 100 000 zł,

Mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł.

 

II. Cel szczegółowy nr 2: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł;

W ramach celu szczegółowego nr 2 można zgłaszać dodatkowe projekty:

Cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł,

Cel priorytetowy 2b – zapobieganie i walka z „dopalaczami” – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł,

Mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł.

 

III. Cel szczegółowy nr 3: Edukacja dla bezpieczeństwa – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł;

W ramach celu szczegółowego nr 3 można zgłaszać dodatkowe projekty:

Cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 100 000 zł,

Mikroprojekt – maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu: 25 000 zł.

 

Przygotowanie i przesłanie wniosku:

 1. Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R);
 2. Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać, poprzez podanie nazwy projektu oraz obszaru działania programu „Razem bezpieczniej” w jaki wpisuje się projekt, (Razem Bezpieczniej – nazwa projektu – obszar …..);
 3. Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu;
 4. Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej koperciei dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (z dopiskiem na kopercie „Razem Bezpieczniej”).

 

Więcej informacji na temat obszarów działania „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” w ramach których można realizować projekty, zamieszczone jest na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został doręczony zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów