Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Program „MALUCH+” 2022 – 2029

Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zwanego dalej „Programem”.

 1. Na Program przeznaczono kwotę 5 466 776,4 tys. zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Ze środków KPO Program finansowany jest w kwocie w wysokości 1 703 453,8 tys. zł. Uzupełniająco do tej kwoty ostatecznym odbiorcom mogą przysługiwać środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO. Środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO będą pochodzić z budżetu państwa. Natomiast ze środków FERS Program finansowany jest w kwocie 3 763 322,6 tys. zł,
  z uwzględnieniem współfinansowania krajowego.
 2. Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.
 3. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin. Środki na początku okresu programowania w ramach pierwszego naboru będą rozdysponowane wśród gmin według algorytmu. Alokacja przypadająca na daną gminę jest określana odrębnie dla KPO i FERS. Jeżeli pozostaną nierozdysponowane środki, zostaną udostępnione jst i podmiotom innym niż jst, przy czym pierwszeństwo pozyskania środków będą mieć gminy.
 4. Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie
  w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego) oraz zakup nieruchomości i infrastruktury (zakup gruntów i lokalów). Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 5. Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Zarówno w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego środki można przeznaczyć na:
  • utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub
   w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
  • dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.
 6. Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:
  • z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
  • z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
  • z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

  Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

 1. Wniosek można składać do 19 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59. Do tej godziny wniosek musi zostać złożony (a nie rozpoczęty).
 2. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:
  – w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,
  – w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).
 1. Po dokonaniu przez wojewodów oceny i kwalifikacji wniosków, Minister dokonuje podziału środków w trzech etapach, o ile środki nie zostaną rozdysponowane już w pierwszym etapie. Na każdym z trzech etapów przydzielane są środki na tworzenie nowych miejsc opieki i na dofinansowanie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące):
  • w pierwszej kolejności podział środków z KPO i FERS odbywa się wśród gmin według algorytmu,
  • w drugim etapie, o ile będą dostępne środki, podział dotyczy jst i podmiotów innych niż jst tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonują żadne instytucje opieki, a w ramach podziału środków algorytmem gmina nie złożyła wniosku dotyczącego planowanej inwestycji, przy czym pierwszeństwo ma gmina,
  • w ramach trzeciego etapu, o ile będą dostępne środki, podział środków zostanie dokonany wśród jst i podmiotów innych niż jst chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki, przy czym pierwszeństwo ma gmina.
 1. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.
 2. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.
 3. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +2022-2029.

Pliki do pobrania:

Wojewoda Podkarpacki informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także zgodnie z punktem 5.2.7. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029, zwanego dalej „Programem”, ogłosił w dniu 06.07.2023 r. ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki. Będzie on trwał do końca 2025 roku. Szczegółowe zasady naboru i harmonogram publikowane są poniżej.

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania wniosków w Programie MALUCH+ 2022-2029:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego – gminy, ale także zainteresowane powiaty – wnioski składane wyłącznie elektronicznie, odpowiednio za pośrednictwem systemu Rejestr Żłobków (gminy) lub Emp@tia ( powiaty).
 2. Podmioty niepubliczne – składanie wniosków wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu Emp@tia.

Przypominamy, że nieprzekraczalny termin składania wniosków, to 19.02.2023 r. Z uwagi na wieloletni charakter Programu, w zależności od liczby zainteresowanych podmiotów i zaangażowanych środków, może to być jedyny nabór wniosków w perspektywie czasowej Programu.

Beneficjenci jednostek samorządu terytorialnego na etapie składnia wniosku powinni dysponować ogólną koncepcją inwestycji w celu prawidłowego szacowania jej kosztów.

Beneficjenci niepubliczni powinni dysponować ogólną koncepcją inwestycji w celu prawidłowego szacowania jej kosztów, a także dysponować tytułem prawnym do lokalu lub obiektu, w którym powstać ma instytucja opieki.

Prosimy o zapoznawanie się z załącznikami publikowanymi na stronie. Informujemy, że wszelkie dalsze informacje odnośnie Programu ( w tym wzory umów, informacje o wynikach itp.) będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej, którą aktualnie Państwo przeglądają.

Obsługą Programu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się Wydział Polityki Społecznej. W sprawie pytań związanych z Programem należy kontaktować się telefonicznie (17 867-17-15 lub 17 867 13 00), a także mailowo na adres s@rzeszow.uw.gov.pl.

 

 

Pliki do pobrania:

 1. Na podstawie punktu 8.2.3 Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, Wojewoda Podkarpacki od ostatecznego odbiorcy wsparcia będącego jednostką samorządu terytorialnego nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki jako zabezpieczenia środków dofinansowania z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, w tym w zakresie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji opieki i miejsc opieki dofinansowanych z Programu.
 2. Na podstawie punktu 8.2.3 i kolejnych Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, Wojewoda Podkarpacki od ostatecznego odbiorcy wsparcia nie będącego jednostką samorządu terytorialnego, ustanawia następujące formy zabezpieczeń należytego wykonania umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki jako zabezpieczenia środków dofinansowania z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, w tym w zakresie minimalnego okresu funkcjonowania instytucji opieki i miejsc opieki oraz jej okresu trwałości – dofinansowanych z Programu:
  • dla kwoty dofinansowania niższej lub równej 50 000 zł, wyłącznie dla zadań polegających na zakupie wyposażenia, jako zabezpieczenie realizacji umowy, beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 30 dni kalendarzowych od daty jej podpisania, weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta wraz z poręczeniem wekslowym przez inną osobę, niepozostającą z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym. Od poręczyciela pobiera się oświadczenie o niepozostawaniu z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • dla kwoty dofinansowania wyższej niż 50 000 zł w przypadku zakupu wyłącznie wyposażenia oraz niezależnie od kwoty – w przypadku inwestycji obejmującej adaptację obiektu wraz z wyposażeniem lub wyłącznie adaptację obiektu, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się w dniu podpisania umowy lub najpóźniej w dacie złożenia pierwszego wniosku o uruchomienie środków, jedną z form zabezpieczenia według wyboru beneficjenta:
   • gwarancję bankową, ustanowioną na okres co najmniej do końca okresu trwałości zadania na kwotę stanowiącą 110% wartości przyznanego dofinansowania ( z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność krócej niż jeden rok i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
   • dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości, będącej przedmiotem inwestycji, o wartości co najmniej 110% kwoty przyznanej dotacji, na rzecz Wojewody Podkarpackiego;
   • dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki na innej nieruchomości, nie będącej przedmiotem inwestycji, a wartości nie niższej niż będąca przedmiotem inwestycji nieruchomość, o wartości co najmniej 110% kwoty przyznanej dotacji, na rzecz Wojewody Podkarpackiego;
   • zastaw na rzeczy ruchomej o wartości co najmniej 110% kwoty otrzymanej dotacji, na rzecz Wojewody Podkarpackiego.
 3. Do weksli wskazanych w pkt 2 ppkt 1 może być na żądanie Wojewody sporządzona deklaracja wekslowa.
 4. Wystawca weksla oraz poręczyciel weksla, pozostający w związku małżeńskim, zobowiązani są do przedłożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie weksla in blanco lub poręczenia takiego weksla.
 5. Wojewoda zastrzega sobie prawo do:
  • żądania od wystawcy i/lub poręczyciela weksla złożenia oświadczenia majątkowego;
  • niewyrażenia zgody na poręczenie weksla przez osobę wskazaną przez wystawcę i żądania ustanowienia innego poręczyciela;
  • do ustanowienia większej liczby poręczycieli;
  • żądania ustanowienia hipoteki lub gwarancji bankowej lub zastawu, niezależnie od przyznanej kwoty dofinansowania;
  • w przypadkach wskazanych w punkcie 2 ppkt 2 lit. b,c,d – przedstawienia dodatkowo opinii biegłego rzeczoznawcy co do wartości nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka lub przedmiotu zastawu.
  • w przypadkach wskazanych w punkcie 2 ppkt 2 lit. b,c,d – wskazania innej dodatkowej nieruchomości lub rzeczy w sytuacji, w której powstanie uzasadniona wątpliwość co do możliwości zaspokojenia roszczeń, również w trakcie trwania
   umowy – w szczególności, kiedy w okresie trwania umowy wartość nieruchomości objętej hipoteką lub rzeczy, na której ustanowiono zastaw, ulegnie istotnemu obniżeniu.
 6. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla podmiotów nie będących jednostkami samorządu terytorialnego jest warunkiem koniecznym do wypłaty środków pochodzących z dotacji.
 7. Niedostarczenie dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie do Urzędu we wskazanym terminie (za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Urzędu), zarówno na etapie wnoszenia zabezpieczenia, jak również ewentualnej jego zmiany lub podwyższenia wartości zabezpieczenia, może spowodować rozwiązanie umowy na udzielenie dotacji ze skutkiem natychmiastowym, jak również konieczność zwrotu wcześniej pobranych środków.

 

 

 1. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia wniosku – przeznaczone wyłącznie dla podmiotów innych niż jst; należy je złożyć wraz z wnioskiem.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy będącego podmiotem innym niż jednostka samorządu terytorialnego o dysponowaniu prawem do lokalu – wymagane jest złożenie go wraz z wnioskiem.
 3. Wzór Kalkulacji kosztów w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022 -2029. Uwaga – obowiązują odrębne wzory dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla podmiotów nie będących jednostkami samorządu terytorialnego. Konieczne jest wypełnienie osobnej kalkulacji dla każdej instytucji będącej przedmiotem wniosku.
 4. Opis realizacji zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki w Programie MALUCH+ 2022-2029 – dokument wspólny dla beneficjentów każdego typu. Należy wypełnić osobno dla każdej instytucji ujętej we wniosku.

Oświadczenia z punktów 1 i 2 stanowią niezbędne załączniki do wniosku składanego przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, które należy wczytać podczas składania wniosku w portalu emp@tia.

Kalkulacja kosztów… oraz opis realizacji zadania… będą wymagane przed podpisaniem umowy z Wojewodą. Zachęcamy jednak do ich wcześniejszego przygotowania, ponieważ może się to okazać niezwykle pomocne przy prawidłowym szacowaniu kosztów zadania, które ujęte zostaną we wniosku.

Wojewoda Podkarpacki przedstawia również do wglądu ramowe projekty umów, odrębnie na tworzenie miejsc oraz odrębnie na ich funkcjonowanie. Ramowe projekty porozumień zostały przygotowane osobno w wersji dla gmin oraz dla podmiotów nie będących jednostkami samorządu terytorialnego. Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że ramowe projekty umów mogą podlegać modyfikacjom w toku realizacji prac związanych z Programem, a ich zapisy w przypadku poszczególnych ostatecznych odbiorców wsparcia mogą się nieznacznie różnić, co jest spowodowane specyfiką podmiotów danego typu, zakresu rzeczowego realizowanego zadania itp.  – dla ostatecznego odbiorcy wsparcia wiążące będą te zapisy, które znajdą się w jego indywidualnym porozumieniu z Wojewodą Podkarpackim, na mocy którego przyznane zostaną środki z Programu.

Ewentualne uwagi do treści ramowych projektów umów można zgłaszać codziennie w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 17-867-17-15 lub mailowo na adres abozek@rzeszow.uw.gov.pl

 

 

Wojewoda Podkarpacki informuje, że w dniu 27.04.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki kwalifikacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, przeprowadzonego w terminie 19 stycznia – 19 lutego br.

Poniżej zamieszczone zostały skrócone wyniki naboru, odnoszące się do podmiotów z terenu województwa podkarpackiego.

Ogólnopolskie wyniki o przyznanym dofinansowaniu w podziale na ostatecznych odbiorców wsparcia, w brzmieniu ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dostępne są w zakładce MALUCH+ 2022-2029 na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-wynikow-pierwszego-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-maluch-2022-2029 .

W związku z ogłoszeniem wyników naboru wniosków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, tutejszy Urząd przypomina, że zgodnie z pkt 8.1.1. Programu w dniu następującym po ogłoszeniu wyników, tj. od 28 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się bieg terminu na składanie oświadczeń o przyjęciu środków przez podmioty, których wnioski zostały zakwalifikowane w całości lub w części przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Termin ten wynosi 10 dni roboczych i kończy się 15 maja 2023 r.

Oświadczenie o przyjęciu dofinansowania składa się za pomocą odpowiednich systemów teleinformatycznych (gminy – Rejestr Żłobków, podmioty inne niż gmina – PIU Emp@tia) analogicznie jak wnioski o dofinansowanie. Podmioty, które nie zdecydują się na dalszy udział w Programie, proszone są o złożenie wypełnionego oświadczenia o rezygnacji, według wzoru zamieszczonego poniżej.

Przypominamy również, że obsługą Programu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się Wydział Polityki Społecznej. W sprawie pytań związanych z Programem należy kontaktować się telefonicznie (17 867-17-15 lub 17 867 13 00), a także mailowo na adres s@rzeszow.uw.gov.pl.

 

Informacja o procedurze rezygnacji z wykonania zadania w ramach Programu MALUCH+

Stosownie do punktu 8.1.10 Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029, każdy wnioskodawca, który złożył oświadczenie o przyjęciu o przyjęciu środków dofinansowania oraz ostateczny odbiorca wsparcia  jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pisemnej informacji o tym fakcie, według wzoru określonego przez Wojewodę, uwzględniającego przyczyny rezygnacji, m.in.: konieczność zapewnienia trwałości utworzonych miejsc opieki (o ile dotyczy), konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako zabezpieczenia środków dofinansowania z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, za niska kwota przyznanego dofinansowania lub inne, wymienione lub niewymienione w druku.

 

Wnioskodawcy podejmujący decyzję o ewentualnej rezygnacji przed przyjęciem dotacji również proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia.

 

Po przyjęciu dokumentu przez Wojewodę Podkarpackiego (wpływie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego), rezygnacja jest wiążąca i nieodwołalna. W szczególności nie ma możliwości jej wycofania i ponownego ubiegania się o te same środki Programu MALUCH+ w ramach tego samego naboru.

O ile nie zostały naruszone postanowienia Programu oraz nie powstały niespłacone wymagalne należności na rzecz Wojewody Podkarpackiego, rezygnacja nie wyklucza wnioskowania o środki w ewentualnych kolejnych naborach lub dalszych edycjach Programu, jeśli warunki ich realizacji nie będą stanowić inaczej.

Złożenie w przyszłości kolejnego wniosku nie gwarantuje uzyskania środków takich samych, jakie przyznano na realizację zadania z pierwszego naboru, którego rezygnacja dotyczy.

 

Pliki do pobrania:

Zgodnie z zapisami projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027  Fundusze Europejskie muszą być osią komunikacji, firmować wszystkie działania oraz są obowiązkowym elementem każdego przekazu medialnego dotyczącego projektów współfinansowanych z FE. Program MALUCH+ ma znaczenie strategiczne i jest finansowany w ponad 80% ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), dlatego obowiązkowe jest każdorazowe wskazywanie źródła finansowania z FE w wystąpieniach dotyczących Programu „MALUCH+” oraz w treści artykułów publikowanych na stronach internetowych. Stosowanie poniższych wytycznych wynika również wprost z zapisów umowy.

Poniżej publikowane są:

 1. wytyczne w sprawie obowiązków informacyjno-promocyjnych przez ostatecznego odbiorcę wsparcia w ramach programu MALUCH+ 2022–2029 finansowanego ze środków KPO i FERS (dokument stanowi załącznik do umowy w sprawie dofinansowania zawieranej z Wojewodą Podkarpackim);
 2. Podręcznik wnioskodawcy – Fundusze Europejskie;
 3. Zestawienie znaków FE – KPO – kolorowe;
 4. Zestawienie znaków FE – KPO – monochromatyczne;
 5. Wzory tablic.

 

Pliki do pobrania: