Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zdrowie

Specjalizacje lekarskie

Lekarze i lekarze dentyści uzyskują tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny poprzez odbycie szkolenia określonego programem specjalizacji i złożenie państwowego egzaminu, albo po uzyskaniu równoważnego tytułu specjalisty za granicą.

 

Jednostki organizacyjne ubiegające się o prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych lub staży kierunkowych składają wnioski akredytacyjne wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) po uprzednim wyznaczeniu administratora jednostki szkolącej i założeniu konta w SMK.

 

Jednostką odpowiedzialną za uruchomienie i wdrożenie tego systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Dlatego prosimy o kierowanie wszelkich uwag, skarg, wątpliwości i pytań związanych z funkcjonowaniem SMK bezpośrednio do CSIOZ:

tel. (22) 492 50 19,
(22) 203 27 66,
(22) 597 09 76,
(22) 597 09 75,
(22) 597 09 80,
(22) 597 09 21

lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem procesu postępowania kwalifikacyjnego i koniecznością potwierdzania przez lekarza / lekarza dentystę przyjęcia przyznanego miejsca szkoleniowego w sesji Jesień 2022, Centrum e-Zdrowia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zamieściło na swojej stronie internetowej pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-ksztalcenia instrukcję i krótki film instruktażowy w ww. zakresu.

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla danej specjalności organizuje Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), a przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna.

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES)

 

1. Przystąpienie do egzaminu:

W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty od sesji jesiennej 2017 ulegają zmianie zasady przeprowadzania PES. Szczegółowe informacje na stronie CEM

 

2. Terminy składania dokumentów:

Lekarze, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PES składają do Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie za pomocą SMK wniosek o potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wraz z kompletem dokumentów.

 

Wojewoda w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta wojewódzkiego, który w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji merytorycznej odbycia szkolenia. W przypadku braku konsultanta wojewódzkiego lub w przypadku, kiedy konsultant wojewódzki pełni jednocześnie funkcję kierownika specjalizacji, merytorycznej weryfikacji dokonuje konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny.

 

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.

 

O odmowie potwierdzenia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

 

Uwaga!

Procedura uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc, w związku z powyższym termin ten należy uwzględnić przed planowanym złożeniem wniosku o przystąpienie do PES.

 

Terminy składania wniosku o przystąpienie do PES do CEM w Łodzi do dnia:

 • 31 grudnia – na sesję wiosenną w terminie od 1 marca do 30 kwietnia
 • 31 lipca – na sesję jesienną w terminie od 1 października do 30 listopada

 

3. Wykaz podstawowych dokumentów:

 1. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (wydrukowany z SMK).
 2. Indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny.
 3. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji dotycząca uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole.
 4. Karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca:
  • decyzję kierownika specjalizacji o zaliczeniu stażu specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem
  • wymagane wpisy wraz z potwierdzeniem zaliczenia staży, kolokwiów, dyżurów oraz uczestnictwo w działalności Towarzystwa Naukowego
 5. Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych).
 6. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacyjnym.
 7. Praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem lub praca poglądowa, na temat objęty programem specjalizacji, podpisana przez kierownika specjalizacji. 
  Osoby ze stopniem naukowym dodatkowo:
  • wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
  • zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym (kserokopia)
 8. Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów zobowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.  
 9. Kopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu).
 10. Kopię świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia (dotyczy tylko lekarzy rezydentów).

 

Uwaga!

Powyższa lista zawiera jedynie wykaz podstawowych dokumentów, jakie są wymagane do PES. W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

 

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

 

Lekarze, którzy byli już dopuszczeni do PES po założeniu konta w SMK, składają za jego pomocą wniosek o przystąpienie do PES do CEM w Łodzi w terminie do dnia:

 • 31 grudnia – na sesję wiosenną w terminie od 1 marca do 30 kwietnia
 • 31 lipca – na sesję jesienną w terminie od 1 października do 30 listopada

 

W związku z art. 23 ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, konieczne jest wypełnienie przez osobę składającą dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego dodatkowego formularza.

 

Pliki do pobrania:

Nowy projekt realizowany przez CMKP w Warszawie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Realizator projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

 

Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. trybie modułowym w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

 • onkologii klinicznej,
 • radioterapii onkologicznej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • patomorfologii,
 • hematologii,
 • geriatrii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • rehabilitacji medycznej,
 • reumatologii,
 • medycynie rodzinnej.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie CMKP