Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zdrowie

Szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE – fizjoterapia

 

Ogłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie fizjoterapii w terminie 16 grudnia 2023 r. – 15 stycznia 2024 r.

 

Lista wolnych miejsc szkoleniowych :

Lp. Nazwa jednostki akredytowanej Liczba miejsc szkoleniowych
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60

2

2. Centrum Medyczne Medyk Sp.
z o.o. SP.K.
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 1
0

 

Informacje ogólne:

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii,
 • posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1213),
 • został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Fizjoterapeuta o którym mowa składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku posiadania),
 • dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie,
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Wniosek wraz  załącznikami należy:

 • składać osobiście w w Oddziale Zdrowia Publicznego pok. 224

lub

 • wysłać pocztą na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

 

Termin składania dokumentów:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

 

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. w przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie wg nowych przepisów (uchylony)
 1. 2. w przypadku  fizjoterapeuty,  który  nabył  kwalifikacje  na podstawie dotychczasowych przepisów:
 • staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów,
 • opublikowanie jako autor lub współautor:
  • podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów,
  • artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,
 • szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów.

 

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów:

 • uzyskanych za PEF (pkt.1) – w przypadku fizjoterapeuty, który nabył kwalifikacje na podstawie nowych przepisów (uchylony),
 • uzyskanych za posiadane doświadczenie zawodowe (wymienione w pkt. 2) –
  w przypadku fizjoterapeuty, który nabył kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego publikowane są na stronie internetowej PUW www.rzeszow.uw.gov.pl w komunikatach DLA KLIENTA zakładce Zdrowie/Szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów/Wyniki postępowania kwalifikacyjnego po dniu 16 stycznia.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się fizjoterapeutów w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne,
w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:

Fizjoterapeuta może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wojewody listy fizjoterapeutów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego.

Fizjoterapeuta, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia niezwłocznie fizjoterapeutę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1213)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1450).

 

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

  • PESRozmiar pliku: 16,8 KB