Zdrowie

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), w dniu 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.

 

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie jest on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

 

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwia świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać ma prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

 

Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest poprzez adres www.iowisz.ezdrowie.gov.pl

 

1.  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1347);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1348).

2.  Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego

Kontakt:

pokój 220

tel. 17 867 12 20

fax. 17 867 19 59

s@rzeszow.uw.gov.pl

 

3. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji składa się do organu wydającego opinię w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.);
  Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) dostępny jest na stronie: https://iowisz.ezdrowie.gov.pl/
 • Oświadczenie wnioskodawcy zgodne z treścią art. 95e ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – (F-01/KIU-274);
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie opinii o celowości inwestycji.

 

4. Opłaty:

 • 4000 zł – płatne na konto:

Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny

45 1130 1017 0000 0075 5920 0003

(Bank Gospodarstwa Krajowego)

tytułem: Opłata za wniosek o celowości inwestycji (nazwa podmiotu leczniczego)

 

5. Termin załatwienia sprawy:

Organ wydaje opinię w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.

 

6. Składanie odwołań:

Pisemne odwołanie należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 27 (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się w formie protestu do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

 

7. Uwagi:

Brak.

 

8. Oświadczenie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających z wydania opinii o celowości inwestycji (zgodnie z art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw (niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy);
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie załatwienia inicjowanych przez Panią/Pana spraw oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
 • osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji wraz z oświadczeniem i upoważnieniem (w przypadku gdy wniosek sporządziła inna osoba niż osoba uprawniona), może być doręczony:

 

1. W formie papierowej:

 • pocztą na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Polityki Społecznej, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
 • osobiście, poprzez złożenie dokumentów w kancelarii Urzędu (pokój 27).

 

2. Elektronicznie:

 • z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2001 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z  2016 r.  poz. 1579)
 • podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570).

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PUWRzeszow/SkrytkaESP

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×