Zdrowie

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Funkcjonowanie podmiotów leczniczych reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze. zm.). W oparciu o powyższą ustawę oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r. poz. 605) Oddział Zdrowia Publicznego prowadzi rejestr podmiotów leczniczych, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na obszarze województwa. Realizowane procedury to: wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze, wypis z rejestru, wykreślenie z rejestru.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach rejestrowych opisane są w  podkategoriach.

 

 1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r. poz. 605);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019 r. poz. 173).

2. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Społecznej – Oddział Zdrowia Publicznego

pokój 220

tel.: 17 867-12-20
fax: 17 867-19-59
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

3. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru:

– wnioski składa się wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173)  lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z  2020 r. poz. 346);

 • Oświadczenie wnioskodawcy zgodne z treścią art. 100 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – formularz F-01/KIU-128;
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru.

Podmioty lecznicze są obowiązane spełniać następujące warunki:

 • posiadać pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o  wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 poz.186);
 • zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
 • zawrzeć w zakresie i terminie określonym w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i jest dostępny na stronie:  https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

 

4. Opłaty:

589 zł – płatne na konto:

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

nr konta: 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000

tytułem: Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

5. Termin załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru oraz wydaje zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

 

6. Składanie odwołań:

Nie dotyczy.

 

7. Uwagi:

Brak.

 

8. Oświadczenie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających z wydania opinii o celowości inwestycji (zgodnie z art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw (niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy);
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie załatwienia inicjowanych przez Panią/Pana spraw oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
 • osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r. poz. 605);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019 r. poz. 173).

2. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Społecznej – Oddział Zdrowia Publicznego

pokój 220

tel.: 17 867-12-20
fax: 17 867-19-59
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

3. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o wpis zmian podmiotu leczniczego do rejestru:

– wnioski składa się wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173)  lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z  2020 r. poz. 346);

 • Oświadczenie wnioskodawcy zgodne z treścią art. 100 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – formularz F-01/KIU-128;
 • Dokumenty potwierdzające zmiany zachodzące w podmiocie wykonującym działalność leczniczą powstałe po wpisie do rejestru
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie zmian do rejestru.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i jest dostępny na stronie:  https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

4. Opłaty:

294,50 zł – płatne na konto:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

nr konta: 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000

tytułem: Opłata za wpis zmian w rejestrze podmiotów leczniczych

 

5. Termin załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru oraz wydaje zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

 

6. Składanie odwołań:

Nie dotyczy.

 

7. Uwagi:

Brak.

 

8. Oświadczenie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających z wydania opinii o celowości inwestycji (zgodnie z art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw (niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy);
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie załatwienia inicjowanych przez Panią/Pana spraw oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
 • osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze. zm.).

 

2. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Społecznej – Oddział Zdrowia Publicznego

pokój 220

tel.: 17 867-12-20
fax: 17 867-19-59
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

 

3. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

 • podanie o wydanie wypisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podpisane przez osobę uprawnioną,
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie wypisu z księgi rejestrowej.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i jest dostępny na stronie: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

 

4. Opłata skarbowa:

5 zł – za każdą rozpoczęta stronę księgi rejestrowej – płatne na konto:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów

nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

tytułem: Opłata skarbowa za wypis z rejestru

 

5. Termin załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru oraz wydaje zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

 

6. Składanie odwołań:

Nie dotyczy.

 

7. Uwagi:

Brak.

 

8. Oświadczenie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających z wydania opinii o celowości inwestycji (zgodnie z art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw (niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy);
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie załatwienia inicjowanych przez Panią/Pana spraw oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
 • osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej leczniczej  (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r. poz. 605);

2. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Społecznej – Oddział Zdrowia Publicznego

pokój 220

tel.: 17 867-12-20
fax: 17 867-19-59
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

 

3. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

 • – wnioski składa się wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173)  lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z  2020 r. poz. 346);

  • Oświadczenie wnioskodawcy zgodne z treścią art. 100 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – formularz F-01/KIU-128;
  • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej

  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i jest dostępny na stronie:  https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

 

4. Opłaty:

10 zł – płatne na konto:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów

nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

tytułem: Opłata skarbowa za wykreślenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą z rejestru

 

5. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z k.p.a. do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

6. Składanie odwołań:

Pisemne odwołanie należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 27 (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

 

7. Uwagi:

Brak.

 

8. Oświadczenie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających z wydania opinii o celowości inwestycji (zgodnie z art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw (niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy);
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie załatwienia inicjowanych przez Panią/Pana spraw oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
 • osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×