Program „Maluch +” 2020

Program MALUCH+2020 wraz z załącznikami w brzmieniu ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 02.10.2019 r. oraz Modułem 4 Programu ogłoszonym w dniu 06.12.2019 r.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza w dniu 02.10.2019 r. – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2020.

 1. Na Program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł.
 2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
 3. Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
  • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
  • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
   • funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,
   • nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;
  • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu,
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

 1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
 2. Termin składania ofert: do 13 listopada 2019 r.  Za datę wpływu oferty uznaje się datę wpływu dokumentów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!
 3. Oferty można składać w formie pisemnej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, (będącego właściwym ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Urzędu.
 4. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
 5. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.
 6. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.
 7. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020”

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w Programie.

 

Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Kancelaria Ogólna (pok. 27) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane.

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 333, 320) lub pod numerami telefonów 17-867-13-33, 17-867-13-00.

Pliki do pobrania:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

 1. O dofinansowywanie w ramach modułu 4, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
 2. W ramach modułu 4 dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
 3. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
 4. Termin składania ofert: do 10 stycznia 2020 r.
 5. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 6. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina , w terminie do 14 lutego 2020 r. dla modułu 4.
 7. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

 

Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w Programie.

Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Kancelaria Ogólna (pok. 27) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane.

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 320) lub pod numerami telefonów

17-17-867-13-00 oraz 17 867-13-67 (do 13.12.2019 r.) oraz 17-867-15-02 (od 16.12.2019 r.).

 

Informacja dotycząca wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.5 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020, Wojewoda Podkarpacki w ramach umów zawartych w module 1a i 1b oraz w module 2, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.5 i kolejnych Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020, Wojewoda Podkarpacki do umów zawartych w module 3 ustanawia następujące formy zabezpieczeń:
  • dla kwoty dofinansowania niższej lub równej 100 000 zł, jako zabezpieczenie realizacji umowy, beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 7 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta.
  • dla kwoty dofinansowania wyższej niż 100 000 zł i niższej lub równej 500 000 zł jako zabezpieczenie realizacji umowy beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 30 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta wraz z poręczeniem wekslowym przez inną osobę, niepozostającą z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym. Od poręczyciela pobiera się oświadczenie o niepozostawaniu z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • dla kwoty dofinansowania przekraczającej 500 000 zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się w dniu podpisania umowy lub do 30 dni kalendarzowych od daty jej podpisania, jedną z form zabezpieczenia według wyboru beneficjenta:
   • gwarancję bankową, ustanowioną na okres co najmniej do końca okresu trwałości zadania w przypadku modułu 3 lub do 31 grudnia 2021 r. w przypadku modułu 4, na kwotę stanowiącą 110% wartości przyznanego dofinansowania ( z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność krócej niż jeden rok i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
   • dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości, o wartości co najmniej 110% kwoty otrzymanej dotacji, na rzecz Wojewody Podkarpackiego.

 

 1. Do weksli wskazanych w pkt 2 ppkt 1 i 2, może być sporządzona deklaracja wekslowa.

 

 1. Wystawca weksla oraz poręczyciel weksla, pozostający w związku małżeńskim, zobowiązani są do przedłożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie weksla in blanco lub poręczenia takiego weksla.

 

 1. Wojewoda zastrzega sobie prawo do:
  • żądania poręczenia do weksla również w przypadkach wskazanych w pkt 2 ppkt 1;
  • do żądania od wystawcy i/lub poręczyciela weksla złożenia oświadczenia majątkowego;
  • do niewyrażenia zgody na poręczenie weksla przez osobę wskazaną przez wystawcę i żądania ustanowienia innego poręczyciela.

 

 1. Na umotywowany wniosek beneficjenta, termin wskazany w pkt 2 ppkt 2 i 3, może być wydłużony przez Wojewodę maksymalnie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

 

 1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest warunkiem koniecznym do wypłaty środków pochodzących z dotacji. Niedostarczenie dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie do Urzędu we wskazanym terminie (za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Urzędu), może spowodować rozwiązanie umowy na udzielenie dotacji ze skutkiem natychmiastowym.

 

Informacja dotycząca wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020 – Moduł 4

 

 1. Na podstawie punktu 6.2.8 i kolejnych Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020 – Moduł 4, Wojewoda Podkarpacki do umów zawartych w module 4 ustanawia następujące formy zabezpieczeń:
  • dla kwoty dofinansowania niższej lub równej 100 000 zł, jako zabezpieczenie realizacji umowy, beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 7 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta.
  • dla kwoty dofinansowania wyższej niż 100 000 zł jako zabezpieczenie realizacji umowy beneficjent wnosi w dniu podpisania umowy lub do 30 dni kalendarzowych od daty jej podpisania weksel in blanco, podpisany przez beneficjenta wraz z poręczeniem wekslowym przez inną osobę, niepozostającą z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym. Od poręczyciela pobiera się oświadczenie o niepozostawaniu z wystawcą weksla we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 1. Do weksli wskazanych w pkt 2 ppkt 1 i 2, może być sporządzona deklaracja wekslowa.

 

 1. Wystawca weksla oraz poręczyciel weksla, pozostający w związku małżeńskim, zobowiązani są do przedłożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie weksla in blanco lub poręczenia takiego weksla.

 

 1. Wojewoda zastrzega sobie prawo do:
  • żądania poręczenia do weksla również w przypadkach wskazanych w pkt 2 ppkt 1;
  • do żądania od wystawcy i/lub poręczyciela weksla złożenia oświadczenia majątkowego;
  • do niewyrażenia zgody na poręczenie weksla przez osobę wskazaną przez wystawcę i żądania ustanowienia innego poręczyciela.

 

 1. Na umotywowany wniosek beneficjenta, termin wskazany w pkt 2 ppkt 2, może być wydłużony przez Wojewodę maksymalnie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

 

 1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest warunkiem koniecznym do wypłaty środków pochodzących z dotacji. Niedostarczenie dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie do Urzędu we wskazanym terminie (za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Urzędu), może spowodować rozwiązanie umowy na udzielenie dotacji ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

Pliki do pobrania:

Informacja o ogłoszeniu wyników konkursu MALUCH+ 2020

W dniu 23.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w modułach 1a, 1b i 3. Wyniki dla modułu 2 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – Moduł 4 zostaną podane w późniejszym terminie.

Moduł 1a

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 1a (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty ze 110 gmin dotyczące utworzenia 2 761 miejsc opieki, na kwotę 84 739 644,69 zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 84 974 844,69 zł, z tego 84 739 644,69 zł na tworzenie miejsc opieki i 235 200 zł na ich funkcjonowanie.

Moduł 1b

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 1b (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty z 85 gmin dotyczące utworzenia 3 745 miejsc opieki, na kwotę 79 648 500,70 zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1b Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 80 154 800,70 zł, z tego 79 648 500,70 zł na tworzenie miejsc opieki i 506 300,00 zł na ich funkcjonowanie.

Moduł 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 3 (utworzenie w 2020 r. przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów), wpłynęły oferty od 611 podmiotów dotyczące utworzenia 18 329 miejsc opieki, na kwotę 171 517 388,20 zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

 

Szczegółowe wyniki, wraz ze źródłem finansowania, publikowane są poniżej. Zgodnie z punktem 6.1.1.Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy. Nieprzekraczalny termin na dostarczenie oświadczenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu) upływa zatem 03.02.2020 r. Niedostarczenie dokumentu do tej daty jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w konkursie. Podmioty, które podejmą jednak ewentualną decyzję o rezygnacji, są proszone o dostarczenie co najmniej drogą mailową (na adres s@rzeszow.uw.gov.pl oraz abozek@rzeszow.uw.gov.pl ) lub poprzez system EPUAP informacji o rezygnacji.

Wzory oświadczenia o przyjęciu dotacji stanowią odpowiednio załączniki 11 – 18 do Programu. Beneficjenci proszeni są o wnikliwe zapoznanie się z listą wyników i wypełnienie dla każdej złożonej oferty tylko jednego druku oświadczenia, adekwatnego do przyznanego dofinansowania ze środków rezerwy celowej lub Funduszu Pracy.

 

Pliki do pobrania: