Edycja 2022 r.

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

 

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 

Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

 1. Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
  Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.
  Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.
  W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.
 2. Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.
  Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

 1. Termin składania ofert – od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2022 r.
 2. Składanie ofert w generatorze ofert:
  W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Obsługi Dotacji. Generator Obsługi Dotacji jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.
  Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 16.00.
  Oferent zakłada swoje konto – jedno konto dla jednej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Instrukcją złożenia wniosku w Generatorze Obsługi Dotacji – dostępną na wyżej wskazanej stronie internetowej. Oferent ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie.
  Oferent ma możliwość wydruku oferty zapisanej w wersji roboczej.
  Po uzupełnieniu formularza oferty oraz dodaniu wszystkich wymaganych załączników, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez oferenta (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z urzędem wojewódzkim.
  Proces składania oferty składa się z następujących kroków:
  1) wypełnienia wszystkich pól oferty oraz dodania wymaganych załączników;
  2) złożenia oferty w Generatorze Obsługi Dotacji – za pomocą przycisku „złóż ofertę”;
  3) zapisania złożonej oferty w formacie PDF wraz z załącznikami;
  4) podpisania oferty kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowania przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami;
  5) złożenia oferty w wersji elektronicznej do właściwego urzędu wojewódzkiego.
  Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.
  Wykaz adresów urzędów wojewódzkich stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia.
 3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535).
 5. Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu terytorialnego oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 7. Wymagana dokumentacja (do złożenia oferty w wersji elektronicznej wymagane jest załączenie skanów dokumentów):
  1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
  2) uchwała odpowiednio rady gminy/rady powiatu/sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” albo uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+” (obowiązuje w przypadku ofert składanych w module 2);
  3) w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579);
  4) w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (w module 1), należy dołączyć do oferty rzut budynku z oznaczeniem pomieszczeń i metrażu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  5) wojewoda może ogłosić na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1) oraz konieczność załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym;
  6) oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 5 do ogłoszenia);
  7) umowa o partnerstwie, w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 7 do ogłoszenia).
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 9. W przypadku stwierdzenia w ofercie błędów formalnych wojewoda informuje oferenta o błędach i wzywa do poprawienia oferty w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty, przy czym:
  1) określenie jednakowego dla wszystkich oferentów trybu dokonywania poprawek i wyjaśnień, jak również rodzaju i zakresu uchybień podlegających poprawkom i wyjaśnieniom, leży we właściwości wojewody;
  2) w przypadku stwierdzenia przez wojewodę błędów w poprawionej ofercie wojewoda nie wzywa ponownie oferenta do poprawienia oferty. Wojewoda informuje oferenta o błędach w ofercie oraz przekazuje oferentowi informację o przyczynie odrzucenia
  oferty, przed zamieszczeniem wykazu ofert odrzuconych na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego;
  3) wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych wojewoda zamieszcza na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego z informacją o przyczynie odrzucenia oferty, w dniu przekazania – do urzędu obsługującego Ministra – listy ofert zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego.

 

Pliki do pobrania:

Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień, jak również rodzaj i zakres uchybień podlegających poprawkom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach otwartego konkursu PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w województwie podkarpackim.

 

 1. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień ustala się na podstawie zapisów rodz. V.7 programu a zgodnie z Ogłoszeniem o otwartym konkursie ofertPROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r. zwanym dalej konkursem.
 2. Poprawki i wyjaśnienia dotyczące składanych przez Wnioskodawców ofert w ramach otwartego konkursu ofert – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. mogą być dokonywane przez osobę upoważnioną w ofercie do dokonywania tych czynności.
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie na właściwym formularzu, wypełniona czytelnie i zawierać kompletne informacje określone w rozdz. IV. 7 ogłoszenia
  o konkursie
  .
 4. Zgodnie z rozdz. V.1. ogłoszenia o konkursie rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane kryteria formalne. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia merytorycznego.
 5. Zgodnie z rozdz. VI.7. ogłoszenia o konkursie odrzucenie wniosku w wyniku oceny formalnej, a także nieprzyznanie dotacji, jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.
 6. Wezwania do poprawy lub złożenia wyjaśnień do oferty dokonywane będą w następujący sposób:
  • wezwania zostaną przekazane na adres mailowy wskazany w ofercie za pośrednictwem kont mailowych pracowników prowadzących sprawę;
 7. Wojewoda wzywa oferenta do poprawienia błędów w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
 8. Na podstawie rozdz. V.7.2 programu oraz rozdz. IV.9.2 ogłoszenia o konkursie w przypadku stwierdzenia przez wojewodę błędów w poprawionej ofercie, wojewoda nie wzywa ponownie oferenta do poprawy oferty. Wojewoda informuje oferenta o błędach w ofercie oraz przekazuje oferentowi informacje o przyczynie odrzucenia oferty.
 9. Do poprawek i wyjaśnień, o których mowa w rozdz. V.7 pkt.2 programu oraz w rozdz. IV.9.pkt.2 ogłoszeniu o konkursie zalicza się:
  • dokonanie uzupełnień oferty o brakujące dokumenty, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta w sprawach majątkowych, właściwe opieczętowanie oferty, podania liczby miejsc w placówce adekwatnej do wnioskowanej kwoty,
  • zmiany oferty wynikające ze złożenia oferty na niewłaściwym formularzu,
  • zmiany oferty/wyjaśnienia wynikające z dokonania przez oferenta oczywistych błędów pisarskich, rachunkowych w tym w szczególności z niewłaściwego wyliczenia kwoty i procentowego udziału dotacji w stosunku do ogólnej wartości projektu,
  • zmiany oferty/wyjaśnienia wynikające z niewłaściwego ujęcia wydatków niekwalifikowalnych w wartości dotacji.
 10. Nie podlega poprawie w złożonej ofercie rodzaj inwestycji polegający na:
  • wykreśleniu z oferty części budowlanej,
  • zmiana budowy na przebudowę, remont.

  W ww. przypadkach zgodnie z rozdz. V.7 pkt.2 programu oraz rozdz. IV.9.pkt.2 ogłoszenia wojewoda informuje oferenta o ww. błędach w ofercie oraz przekazuje oferentowi informacje o przyczynie odrzucenia oferty.

 11. Zgodnie z rozdz. III.11 konkursu za kwalifikowalność kosztów na każdym etapie odpowiada Oferent/Zleceniobiorca (jednostka samorządu terytorialnego).

 

Nazwa zadania projektów złożonych w ramach programu Senior+ powinna być ujednolicona dla wszystkich dokumentów w programie, zgodnie z poniższym wzorem:

 

 1. Moduł 1 – Utworzenie lub/i 1 wyposażenie Klubu Senior+ / Dziennego Domu Senior 2 w …………… (miejscowość) przy ul………………
 2. Moduł 2 – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ / Dziennego Domu Senior+2 w …………… (miejscowość) przy ul………………

 

1 należy wybrać zgodnie z realizacją zadania – jeżeli zadanie w module 1 polega tylko na wyposażeniu należy wpisać w tytule zadania Wyposażenie Klubu Senior+ w ……….

2 należy wybrać rodzaj ośrodka wsparcia.

 

Pliki do pobrania:

Zwracamy Państwu uwagę na treść zapisów programowych dot. standardów lokalowych i kadrowych ośrodków wsparcia w szczególności dot. zapewnienia przez Klub „Senior+” tygodniowo co najmniej 20-godzinnej oferty usług (IV.2. punkt 6. Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025) oraz prawidłowego zatrudnienia kierowników w ośrodkach wsparcia. Poniżej wyjaśnienia MRiPS dot. realizacji programu.

 

Pomocne linki do realizacji programu:

http://senior.gov.pl/program_senior_plus
http://senior.gov.pl/program_senior_plus/strona/75

 

Pliki do pobrania:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki w ramach naboru ofert do Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022 r.:

 • na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1,
 • na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek – moduł 2.

Z woj. Podkarpackiego w ramach modułu 1 dofinansowanie otrzymały poniższe gminy:

 1. Brzozów – na utworzenie Klubu Senior+
 2. Jarosław – na utworzenie Klubu Senior+
 3. Fredropol – na utworzenie Klubu Senior+
 4. Mielec (gmina miejska) – na utworzenie Klubu Senior+.

W ramach modułu 2 wszystkie przekazane do MRiPS z woj. podkarpackiego wnioski otrzymały dofinansowanie, ale w obniżonej niż wnioskowana kwocie. Poniżej lista
z wynikami z modułu 1 i 2.

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/597

Jednocześnie przypominamy beneficjentom, iż warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji jest przesłanie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, oświadczenia o przyjęciu dotacji według zamieszczonego poniżej wzoru.

Oświadczenie opatrzone podpisem zaufanym należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

Przypominamy, że zgodnie z rozdziałem VI. pkt. 2. 1 programu Beneficjent może zostać wykluczony przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym, gdy nie złoży oświadczenia o przyjęciu dofinansowania w określonym terminie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×