Zaproszenie do konsultacji społecznych

Data publikacji: 8 listopada 2018Wojewoda podkarpacki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy .

Zmiany w oddziale paszportowym

Wojewoda podkarpacki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do konsultacji społecznych dotyczących projektów:

– Zarządzenia nr …/2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia …. 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Wojewody Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.”

Programu współpracy Wojewody Podkarpackiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.,  polegających na:

  • zgłaszaniu uwag do ww. projektu Programu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 16 listopada 2018 roku drogą e-mail na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl ,
  • uczestnictwie w spotkaniu konsultacyjnym mającym na celu sfinalizowaniu prac nad ww. projektem Programu, które zostanie zorganizowane w dniu 23 listopada 2018 r. w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (sala 213a) w godz. 8.00 – 9.00.

                              

 

Pliki do pobrania: