Usługi opiekuńcze

WOJEWODA PODKARPACKI INFORMUJE:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

  1. osób niepełnosprawnych do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. osób z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  3. dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie ilości godzin usług opiekuńczych. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 60 mln zł.

Zadanie realizowane jest od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

  1. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 29 marca 2019 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
  3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji
    i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów – w terminie do 17 maja 2019 r.