Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Usługi opiekuńcze

Wojewoda Podkarpacki informuje:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.

 

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2192, z późn. zm.). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

 

Cele Programu

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Rodzaj zadań

Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków  

Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadań 

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego w kwocie 40 mln zł. W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

 

Warunki przekazania środków finansowych z Programu

1. Przekazanie środków finansowych z Programu wojewodom odbędzie się na podstawie umów zawartych między poszczególnymi wojewodami a ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.
2. Gminom środki z Programu przekazuje wojewoda, na podstawie zawartej umowy.
3. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, o czym stanowi art. 17 ustawy o Funduszu Solidarnościowym.

 

Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie realizowane jest od 6 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Środki pochodzące z Programu mogą być przeznaczone na wsparcie finansowe realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

a) osób niepełnosprawnych do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) osób z orzeczeniami równoważnymi,
c) dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programów:

1. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 29 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 13 maja 2020 r. (decyduje data wpływu).

 

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 27 maja 2020 r.

 

Treść Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz załączniki do Programu dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,981,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020.