Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim jest organem drugiej instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe  zespoły orzekające, działające na terenie województwa podkarpackiego.

 

Zadania Wojewódzkiego Zespołu:

 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydanych przez powiatowe  zespoły;
 • przeprowadzanie specjalistycznych badań, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności;
 • przyjmowanie odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie spraw przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie na wniosek organów uprawnionych postepowań w spawie stwierdzenia nieważności orzeczeń wydanych przez powiatowe zespoły;
 • gromadzenie i przetwarzanie danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

 

W skład Wojewódzkiego Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący Zespołu,
 • Sekretarz Zespołu,
 • lekarze,
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • doradcy zawodowi,
 • pracownicy socjalni.

 

Wojewódzki Zespół podlega bezpośrednio Wojewodzie Podkarpackiemu.

 

Termin na wniesienie odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół wynosi 14 dni od dnia odbioru orzeczenia.

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się każdorazowo za pośrednictwem zespołu powiatowego, który orzeczenie wydał.

 

Osoba, która w określonym wyżej terminie nie złożyła odwołania (uchybiła terminowi) może złożyć odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. We wniosku tym strona zobowiązana jest uprawdopodobnić, że uchybienie to nastąpiło nie z jej winy.

Nie obowiązuje żaden sformalizowany druk odwołania. Zgodnie z art. 128 Kpa odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Mając jednak na uwadze właściwe zrozumienie intencji odwołującego się przez organ drugiej instancji zaleca się, by z treści odwołania wynikał jego zakres.

Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia. Wraz z odwołaniem powiatowy zespół przesyła akta postępowania, w tym dokumentację medyczną załączoną do wniosku o wydanie orzeczenia. Nie mam zatem konieczności ponownego przedkładania przed Wojewódzkim Zespołem tej samej dokumentacji, która była w posiadaniu powiatowego zespołu.

Termin na rozpatrzenie odwołania przez Wojewódzki Zespół wynosi jeden miesiąc od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

W postępowaniu odwoławczym przed Wojewódzkim Zespołem, w sprawach o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, stosuje się odpowiednio tryb postępowania przed powiatowym zespołem.

 

Wynikiem postępowania odwoławczego może być:

 • uchylenie w całości lub w części decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jeśli została wydana niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • uchylenie w całości decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w razie naruszenia przepisów postępowania orzeczniczego.
 • utrzymanie w mocy orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jako zgodnego ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa.
 • umorzenie postępowania w razie wycofania odwołania przez stronę lub w przypadku zaistnienia przesłanki bezprzedmiotowości postępowania.

 

Wojewódzki Zespół nie może wydać orzeczenia na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżone orzeczenie rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

 

Uwaga:

Wojewódzki Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na posiedzenie składu orzekającego, ponieważ przepisy normujące zasady orzekania o niepełnosprawności nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie. Należy podkreślić, że postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wszczynane jest włącznie na wniosek strony.

 

Prawo strony postępowania orzeczniczego do złożenia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności Wojewódzkiego Zespołu do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych jest wyrazem realizacji prawa zawartego w Konstytucji RP, które stanowi, iż każdy obywatel ma prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy przez niezawisły sąd.

 

Termin na wniesienie odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Wojewódzki Zespół do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wynosi jeden miesiąc od dnia doręczenia orzeczenia.

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu, który orzeczenie wydał.

 

Osoba odwołująca się od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu może również wnieść odwołanie do protokołu w sądzie właściwym dla miejsca osoby odwołującej się od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu.

Nie obowiązuje żaden sformalizowany druk odwołania. Zgodnie z art. 477 § 1. Kpc odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika osoby odwołującej się od orzeczenia.

Wojewódzki zespół, który wydał orzeczenie, przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Wojewódzki zespół, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję lub orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Stronami postępowania przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych jest osoba odwołująca się i Wojewódzki Zespół.

Złożenie odwołania do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół zwolnione jest z kosztów sądowych

 

Uwaga!

Sądy po ogłoszeniu wyroku nie przesyłają go obligatoryjnie osobie, która złożyła odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu. Aby uzyskać pisemne potwierdzenie rozstrzygnięcia odwołania należy złożyć we właściwym dla osoby odwołującej się sądzie wniosek o wydanie odpisu wyroku.

W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sądu zawartym w wyroku.

W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do procedury „wpisywania” wyroków sądowych w orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

 

Adresy kontaktowe do rejonowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych wraz z ich właściwością miejscową:

IV Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych w:
Adres Telefon Obszar działania
powiatowego zespołu w:
Rzeszowie ul. Kustronia 4
35-045 Rzeszów
17 715-24-16

Dębicy,
Leżajsku,
Łańcucie,
Ropczycach,
Rzeszowie,
Strzyżowie.

Przemyślu ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl
16 676-14-30 Jarosławiu,
Przeworsku,
Przemyślu.
Krośnie ul. Wolności 3
38-400 Krosno
13 437-52-32 Brzozowie,
Jaśle,
Krośnie,
Sanoku.
Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
15 688-25-43 Mielcu,
Nisku,
Stalowej Woli,
Tarnobrzegu,
Kolbuszowej.

 

Adres do korespondencji:

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Podkarpackim

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Godziny pracy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:30 – 15:30 8:00 – 16:00 7:30 – 15:30 7:30 – 15:30 7:30 – 15:30

 

Uwaga:

Posiedzenia składów orzekających odbywać się mogą również poza ustalonymi godzinami pracy Zespołu, w tym również w soboty.

 

 

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu – Łukasz Dąbek

pokój: 26b | telefon: 17 867-10-82 | e-mail: ldabek@rzeszow.uw.gov.pl

 

Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu – Aneta Kowalska

pokój: 26f | telefon: 17 867-10-26 | e-mail: akowalska@rzeszow.uw.gov.pl

 

Pracownicy administracyjni obsługujący Wojewódzki Zespół

pokój: 25 | telefon: 17 867-10-66 lub 17 867-10-67
pokój: 26a | telefon: 17 867-10-74 lub 17 867-10-75
pokój: 27b | telefon: 17 867-10-62 lub 17 867-10-65

 

Gabinety dla składów orzekających

pokój: 24 i 24a
pokój: 26c, 26d, 26e

 

 

Ważne:

Brak jest możliwości skontaktowania się bezpośrednio z gabinetem członka składu orzekającego. Osoby chcące usprawiedliwić nieobecność na posiedzeniu lub uzyskać informację na temat procedury orzeczniczej powinny kontaktować się z dowolnym pracownikiem administracyjnym obsługującym Wojewódzki Zespół.

 

Wojewódzki Zespół ma swoją siedzibę w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

 

Budynek znajduje się w odległości:

 • 350 m od Dworca Głównego PKS (ul. A. Grottgera)
 • 500 m od Dworca Głównego PKP (pl. Dworcowy)
 • 200 m od dworca busów przy Centrum Handlowym Europa II (al. J. Piłsudskiego)

 

Osoby wysiadające na powyższych przystankach powinny udać się w kierunku południowym, w stronę Rynku Głównego w Rzeszowie. Po przekroczeniu alei Piłsudskiego na wysokości tzw. „okrągłej kładki” znajdą się bezpośrednio przy budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoby podróżujące komunikacją miejską lub podmiejską powinny wysiąść na przystanku „Piłsudskiego Urząd Wojewódzki” lub „Piłsudskiego Ameryka”.

Klienci Zespołu poruszający się samochodem osobowym mogą skorzystać z płatnego parkingu np. pod Ogrodami Bernardyńskimi, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Wojewódzkiego lub w wyznaczonych miejscach parkingowych przy drogach publicznych (w godz. od 9:00 – 17:00 obowiązuje strefa płatnego parkowania). Osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą zgłosić chęć skorzystania z parkingu przy Urzędzie Wojewódzkim (z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc postojowych wjazd na parking będzie możliwy po sprawdzeniu czy pojazd będzie miał gdzie zaparkować).

 

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w pomieszczeniach na parterze budynku w pokojach oznaczonych numerami 24, 24a, 26c, 26d, 26e.

Szczegółowe informacje o miejscu, dacie i godzinie rozpatrzenia sprawy znajdują się w zawiadomieniu o posiedzeniu składu orzekającego, które przesłane jest na adres wnioskodawcy albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika osoby odwołującej się od orzeczenia.

 

Podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony „Ogrodów Bernardyńskich”. Osoby chcące skorzystać z wózka inwalidzkiego znajdującego się w posiadaniu Zespołu powinny zgłosić ten fakt pracownikowi ochrony albo pracownikowi Biura Obsługi Klienta lub też pracownikowi administracyjnemu obsługującemu Wojewódzki Zespół.

Wewnątrz budynku znajdują się windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Uwaga:

Wojewódzki Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na posiedzenie składu orzekającego, ponieważ przepisy normujące zasady orzekania o niepełnosprawności nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie. Należy podkreślić, że postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wszczynane jest włącznie na wniosek strony.

 

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 19 zespołów powiatowych:

LP Powiat Siedziba Zespołu Nr telefonu Przewodniczący Obszar działania (powiat)
1. Brzozów ul. 3-go Maja 51
36-200 Brzozów
13 434 47 56 Irena Rąpała brzozowski
2. Dębica ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
14 680 31 32 Agnieszka Boro dębicki
3. Jarosław ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
16 624 62 76 Agata Kozak jarosławski, lubaczowski
4. Jasło ul. Rynek 18
38-200 Jasło
13 446 58 05 Regina Klimek jasielski
5. Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
17 744 57 19 Elżbieta Kwaśnik kolbuszowski
6. Krosno ul. Legionów 8
38-400 Krosno
13 436 85 81 Małgorzata Blaga krośnieński, m. Krosno
7. Leżajsk ul. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
17 240 25 25 Izabela Matuszek leżajski
8. Łańcut ul. Piłsudskiego 70/5
37-100 Łańcut
17 225 69 48  Jadwiga Cwynar łańcucki
9. Mielec ul. Żeromskiego 34
39-300 Mielec
17 780 04 77 Beata Kardyś          mielecki
10. Nisko ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko
15 841 63 68 Marta Ciosmak niżański
11. Przemyśl ul. Jasińskiego 1
37-700 Przemyśl
16 670 40 33 Edyta Witkowska-Mazurek przemyski, m. Przemyśl
12. Przeworsk ul. Lwowska 16
37-200 Przeworsk
16 649 09 10 Janina Styś przeworski
13. Ropczyce ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
17 222 89 68 Monika Kwietniewska ropczycko-sędziszowski
14. Rzeszów grodzki ul. Czackiego 2
35-051 Rzeszów
17 853 21 12 Anna Kubas m. Rzeszów
15. Rzeszów ziemski ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
17 859 48 23 Mariusz Szpunar rzeszowski
16. Sanok ul. Szopena 5
38-500 Sanok
13 464 23 35  Katarzyna Petrecka sanocki, bieszczadzki, leski
17. Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola
15 643 37 03  Tomasz Brymora stalowowolski
18. Strzyżów ul. Parkowa 7
38-100 Strzyżów
17 221 14 53 Magdalena Łyszczarz strzyżowski
19. Tarnobrzeg ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
15 822 56 96 Renata Kostępska tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg

 

Nadzór nad Wojewódzkim Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Siedziba Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Nowogrodzka 11,
00- 513 Warszawa

Adres korespondencyjny Biura:

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

telefon: 22 529-06-01 lub 22 529-06-00

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością powiatowych zespołów, funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

W imieniu Wojewody Podkarpackiego nadzór nad powiatowymi zespołami realizuje Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim.

 

Nadzór o którym mowa wyżej polega na:

 • kontroli zgodności orzeczeń z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • szkoleniu członków powiatowych i wojewódzkich zespołów,
 • udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób, w wieku do 16 roku życia.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

 

Klauzula informacyjna

dla stron postępowania prowadzonego przez
Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Podkarpackim

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Zespołu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewódzkiego Zespołu oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Zespole – Panią Magdaleną Borowik:

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.