Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 11 sierpnia 2017W piątek 11 sierpnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w woj. podkarpackim.

konferencja prasowa

W wydarzeniu uczestniczyli wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, dyrektor OT ARR Rzeszów Józef Wyskiel, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec oraz zastępca dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a wśród nich warto wymienić: rodziny o najniższych dochodach, osoby starsze, niepełnosprawne czy też osoby bezdomne. Na program składają się nie tylko paczki żywnościowe i posiłki lecz również działania towarzyszące, które polegają na organizowaniu warsztatów uczących, jak sprawnie zarządzać środkami finansowymi, rozsądnie robić zakupy, przygotowywać zdrowe i pełnowartościowe posiłki.

 

Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych. Polska na ten cel asygnuje 15 % ogólnej puli środków, tj. ponad 360 milionów złotych. Program realizuje Agencja Rynku Rolnego, nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące miesięczny dochód nie większy niż: 1268,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność.

 

W skali kraju z analizy danych dotyczących realizacji Programu wynika, że ponad 13 tysięcy osób dotychczas objętych Programem, zrezygnowało z paczek żywnościowych, co związane jest m.in. z korzystaniem z Programu Rodzina 500+. W realizacje Podprogramu zaangażowane są cztery ogólnopolskie organizacje partnerskie: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż.

 

W województwie podkarpackim na 160 gmin w Podprogramie w 2016 uczestniczyło 145 gmin. Ośrodki Pomocy Społecznej wydały łącznie 45 964 skierowań dla 105 881 osób. 15 gmin nie uczestniczyło w Programie.  W przeważającej większości (12 gmin) powodem braku uczestnictwa w Programie był brak organizacji partnerskiej, a także konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów przez ośrodek/gminę. 

 

Wśród odbiorców pomocy żywnościowej w woj. podkarpackim były 37 249 osoby będące beneficjentami Programu Rodzina 500+. Ponad 1500 osób uprawnionych do skorzystania z PO PŻ nie zgłosiło się po pomoc. W ocenie ośrodków pomocy społecznej w przypadku 674 osób przyczyną rezygnacji z PO PŻ była poprawa sytuacji materialnej w związku z pobieraniem świadczenia wychowawczego.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim 145 samorządom gminnym, które czynnie włączyły się w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). Pozostałe 15 gmin, które jeszcze nie brały w nim udziału zachęcam do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do przyłączenia się do jego realizacji, pamiętając, że zasiłek celowy na zakup żywności to często kwoty od 50 do 150 zł, a wartość jednej paczki w Podprogramie w 2017 roku wynosi 269 zł” – powiedział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch w trakcie konferencji.