Otwarcie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu

Data publikacji: 12 kwietnia 2019W Jarosławiu otwarto filię Środowiskowego Domu Samopomocy. Inwestycja została zrealizowana dzięki dodatkowym środkom z budżetu państwa.

Otwarcie ŚDS

W uroczystości wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podziękowała wszystkim, którzy swą pracą i zaangażowaniem przyczynili się do zrealizowania inwestycji.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na zlecenie gminy miejskiej Jarosław dla 55 osób. W ubiegłym roku ŚDS otrzymał środki z budżetu państwa w łącznej wysokości 155 923 zł (99 923 zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast 56 000 zł z budżetu Wojewody Podkarpackiego) z przeznaczeniem na uruchomienie filii placówki dla 10 uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Utworzony w grudniu ubiegłego roku ośrodek wsparcia znajduje się w budynku przy ul. Sanowej 12.

***

ŚDS  świadczy usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu  społecznym. Usługi świadczone w  Środowiskowym Domu Samopomocy obejmują  w szczególności:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening     kulinarny,  trening umiejętności praktycznych, trening  gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową;
 • trening pedagogiczny;
 • trening umiejętności społecznych;
 • opiekę pielęgnacyjno-pielęgniarską;
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy  chronionej na przystosowanym stanowisku pracy poprzez  trening manualny min. w pracowniach: umiejętności twórczo-zawodowej, wsparcia-aktywizującego, sztuki użytkowej, poligraficzno –  komputerowej, rękodzieła artystycznego, umiejętności zawodowych;
 • współpracę z rodzinami, opiekunami i innymi bliskimi osobami, ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, organizacje pożytku publicznego i inne podmioty  działające na rzecz integracji społecznej uczestników;
 • spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego.