Narada dotycząca rolnictwa i obszarów wiejskich

Data publikacji: 16 maja 2018Pod przewodnictwem wojewody Ewy Leniart odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich.

Narada w Nowosielcach

W naradzie, która odbyła się 15 maja br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, uczestniczyli wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, członek zarządu województwa podkarpackiego Piotr Pilch, jak również przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz organizacji rolniczych, Urzędu Statystycznego, jednostek samorządu terytorialnego, a także środowisk naukowych oraz organizacji i związków branżowych z terenu Podkarpacia. W trakcie posiedzenia przedstawiony został stan zaawansowania prac nad przygotowaniem strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim do 2030 r., w której wskazane zostaną najważniejsze zadania rozwojowe nakreślające kierunki działań w regionie. Strategia opracowywana jest przez Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Przygotowana została już część diagnostyczna, zawierająca opis sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa oraz opis obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym, a także opracowana została analiza SWOT określająca szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony rolnictwa i obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Kolejnym etapem prac Zespołu będzie przygotowanie priorytetowych projektów wraz z ich opisami, koniecznych do podjęcia na obszarach wiejskich województwa. Zaproponowane rozwiązania mają służyć zwiększeniu opłacalności produkcji rolnej i poprawie jakości życia na wsi. Następnie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne opracowanej Strategii, a jej przyjęcie planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, który od 2008 r. prowadzony jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapoznali się z nowymi, ukończonymi w bieżącym roku inwestycjami, tj. z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym oraz halą – poligonem uprawowym do praktycznej nauki zawodu. Przedsięwzięcia te umożliwiają wdrożenie nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Niewątpliwie ułatwiają też transfer wiedzy do praktyki, a przez to pozwalają na pełne przygotowanie kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego.