Nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Data publikacji: 12 października 2021Wojewoda Podkarpacki informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla ww. osób niepełnosprawnych. W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Program realizowany jest w dwóch modułach:

 • MODUŁ I – Utworzenie i wyposażenie Centrum,
 • MODUŁ II – Funkcjonowanie Centrum.

Gmina/powiat aplikując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana/-y złożyć:

 • wniosek na środki finansowe (załącznik nr 1 do Programu);
 • zgłoszenie zadania inwestycyjnego (załącznik nr 7 do Programu wraz z załącznikami, o których mowa w tym dokumencie, tj. oświadczeniem o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projektem budowlanym lub programem funkcjonalno-użytkowym wraz z aktualnym zaświadczeniem o zgodności planowanej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego; w przypadku zadań inwestycyjnych polegających na zmianie przeznaczenia sposobu użytkowania /rozbudowy /przebudowy /remontu istniejącego obiektu również dokumentacją zdjęciową wskazującą na stan obiektu oraz ekspertyzą techniczną, a także w zależności od stanu przygotowania inwestycji: decyzją o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót budowalnych albo decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego);
 • kosztorys inwestorski;
 • informację o proponowanej kadrze wraz z planowaną liczbą etatów (może być przedstawiona w załączniku nr 7 do Programu);
 • dokumenty obrazujące rzut i rozkład pomieszczeń/wykaz pomieszczeń (wraz z ich powierzchnią) w projektowanym budynku Centrum;
 • projekt zagospodarowania działki, sporządzony stosownie do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. poz. 1609, z późn. zm.);
 • dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcyw przypadku podpisania wniosku przez osobę działającą w imieniu wnioskodawcy;
 • inne dokumenty, które w trakcie weryfikacji wniosku okażą się niezbędne w celu dokonania oceny wniosku.

Terminy naboru wniosków przedstawiają się następująco:

 • Gmina/powiat składa wniosek do Wojewody (załącznik nr 1 do Programu):

– w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu);

– w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.  (decyduje data wpływu).

 • Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)

‒ w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu od Wojewody).

 • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznego zatwierdzenia wniosków – w zakresie Modułu I oraz Modułu II ‒ w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku od Wojewody.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z załącznikami można pobrać ze strony: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×