„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – wyniki naboru wniosków

Data publikacji: 23 maja 2019Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

 28 lutego 2019 r. Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zarówno poprawę jakości, jak i zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Gminy, które przystąpiły do realizacji ww. Programu otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi im zwiększenie liczby godzin świadczonych tych usług dla osób spełniających kryteria wskazane w Programie.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów 17 maja 2019 .

W ramach ogłoszonego programu w województwie podkarpackim minister zatwierdził wnioski złożone przez 25 gmin, w ramach których przyznano środki  w wysokości 1 141 338,29 zł na usługi opiekuńcze i 119 932 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zgodnie z wymogami Programu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina obowiązana jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

Pliki do pobrania: