Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół

Termin na wniesienie odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół wynosi 14 dni od dnia odbioru orzeczenia.

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się każdorazowo za pośrednictwem zespołu powiatowego, który orzeczenie wydał.

 

Osoba, która w określonym wyżej terminie nie złożyła odwołania (uchybiła terminowi) może złożyć odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. We wniosku tym strona zobowiązana jest uprawdopodobnić, że uchybienie to nastąpiło nie z jej winy.

Nie obowiązuje żaden sformalizowany druk odwołania. Zgodnie z art. 128 Kpa odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Mając jednak na uwadze właściwe zrozumienie intencji odwołującego się przez organ drugiej instancji zaleca się, by z treści odwołania wynikał jego zakres.

Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia. Wraz z odwołaniem powiatowy zespół przesyła akta postępowania, w tym dokumentację medyczną załączoną do wniosku o wydanie orzeczenia. Nie mam zatem konieczności ponownego przedkładania przed Wojewódzkim Zespołem tej samej dokumentacji, która była w posiadaniu powiatowego zespołu.

Termin na rozpatrzenie odwołania przez Wojewódzki Zespół wynosi jeden miesiąc od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

W postępowaniu odwoławczym przed Wojewódzkim Zespołem, w sprawach o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, stosuje się odpowiednio tryb postępowania przed powiatowym zespołem.

 

Wynikiem postępowania odwoławczego może być:

  • uchylenie w całości lub w części decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jeśli została wydana niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • uchylenie w całości decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w razie naruszenia przepisów postępowania orzeczniczego.
  • utrzymanie w mocy orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jako zgodnego ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa.
  • umorzenie postępowania w razie wycofania odwołania przez stronę lub w przypadku zaistnienia przesłanki bezprzedmiotowości postępowania.

 

Wojewódzki Zespół nie może wydać orzeczenia na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżone orzeczenie rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

 

Uwaga:

Wojewódzki Zespół nie zwraca kosztów dojazdu na posiedzenie składu orzekającego, ponieważ przepisy normujące zasady orzekania o niepełnosprawności nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie. Należy podkreślić, że postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wszczynane jest włącznie na wniosek strony.