Informator Klienta

Sprawa piętro / numer pokoju
Kasa Urzędu: parter / pok. 28
Kancelaria Urzędu: parter / pok. 27
Paszportyskładanie wniosków: parter / pok. 29-33
Paszportyodbiór: parter / pok. 44-45
Legalizacja pobytu cudzoziemców: parter / pok. 46-47
Karta pobytu (wydanie dokumentu): parter / pok. 49-50
Wpis zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń: parter / pok. 49-50
Uznanie, nadanie, potwierdzenie obywatelstwa polskiego: piętro III / pok. 326
Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenie na pracę, pobyt czasowy i pracę): parter /pok. 51a-b
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: parter / pok. 24-26
Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów: piętro VI / pok. 615
Komisja orzekająca o zdarzeniach medycznych: piętro V / pok. 507a
Wpis podmiotów wykonujących działalność leczniczą do rejestru: piętro VI / pok. 612
Profil zaufany (ePUAP): hol główny / pok. 40
Zgłaszanie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia: piętro II / pok. 256
Rejestracja i analiza oświadczeń majątkowych: piętro II / pok. 257
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego: piętro II / pok. 245
Sprawy socjalne: parter / pok. 27b
Udostępnianie dokumentacji pracownicze
Składanie wniosków: parter / pok. 27 (kancelaria ogólna)
Dyżur pracowników archiwum (każdy czwartek) suterena / pok. 17
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze kościelnych osób prawnych: piętro III / pok. 365

 

Pamiętaj że jako obywatel masz prawa! Dzięki znajdującym się tutaj informacjom  zapoznasz się z podstawowymi uprawnieniami obywatela w stosunku do organów administracji oraz kilkoma praktycznymi wskazówkami, jak postępować załatwiając różne sprawy w urzędach. Znając swoje prawa i mając ich świadomość Znajomość praw klienta  Świadomość uprawnień posiadanych przez obywateli i umiejętność korzystania z nich powinny ograniczyć uciążliwość załatwiania spraw urzędowych, a w efekcie wpłynąć na poprawę relacji administracja – obywatel.

 

Wojewoda przyjmuje osobiście osoby w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym umówieniu wizyty).

W przypadku nieobecności Wojewody osoby przyjmowane są przez Wicewojewodę lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

Przyjmowanie osób odbywa się tylko w sprawach należących do kompetencji wojewody.

 

Codziennie w godzinach pracy Urzędu osoby zgłaszające się w sprawach skarg i wniosków przyjmowane są przez:

  • Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Przyjmowania Petycji, Skarg i Wniosków (II piętro, pok. 213),
  • dyrektorów wydziałów i ich zastępców oraz pracowników załatwiających sprawy.

 

Komórką organizacyjną koordynującą przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w PUW jest Oddział Obsługi Klienta w Biurze Wojewody tel. 17 867-12-13 (parter hol budynku lub II piętro pok. 213).

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (nie każde pismo zawierające żądanie jest petycją).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

 

Sposób wniesienia petycji:

  • petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • oznaczenie adresata petycji
  • wskazanie przedmiotu petycji

 

Jeżeli z treści petycji nie można należycie ustalić jej  przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie 14 dni – do wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycja musi być podpisana:

  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.

Termin przekazania petycji do właściwego podmiotu wynosi do 30 dni.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U.2017. poz. 1123).

 

Chcesz dowiedzieć się gdzie załatwić swoje urzędowe sprawy – wejdź na stronę  www.obywatel.gov.pl  lub napisz na  infolinia.obywatel@mc.gov.pl

 

Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222-500-151 (informacji centralnej w Ministerstwie Cyfryzacji) lub numer 222-500-132 (informacji wojewódzkiej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie).
Tu również możesz zgłosić uwagi i opinie dotyczące najbardziej problematycznych spraw.

 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.