Informator Klienta

1. Prawa osób, których dane dotyczą – klauzula informacyjna

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności dotyczących:
  • paszportów,
  • cudzoziemców,
  • spraw obywatelstwa i repatriacji,
  • spraw społecznych i zdrowia,
  • rynku pracy,
  • osób niepełnosprawnych,
  • nieruchomości,
  • ochrony środowiska,
  • budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
  • zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  • orderów i odznaczeń,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
 5. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 1. listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
 2. telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 3. e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl .

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Monitoring wizyjny w Urzędzie – informacja

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Monitoring wizyjny obejmuje budynek oraz jego otoczenie i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 14 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.

Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Damian Kołcz – Inspektor Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
Magdalena Borowik – Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Kontakt:

 

3. Punkt kontaktowy RODO

 1. „Punkt kontaktowy RODO” zlokalizowany jest w głównej siedzibie Urzędu (Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15) i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu.
 2. Do głównych zadań „Punktu kontaktowego RODO” należy:
  • udzielanie ustnych i pisemnych informacji klientom Urzędu w zakresie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
  • koordynacja spraw i udzielanie informacji, na żądanie osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach przetwarzania tych danych, w tym udzielanie dostępu do danych ich dotyczących w myśl art. 15 RODO;
  • koordynacja spraw związanych z załatwianiem wniosków składanych do Urzędu, przez osoby, których dane dotyczą w trybie w art. 16-20 RODO;
  • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
  • zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych;

 

Sprawa piętro / numer pokoju
Kasa Urzędu: parter / pok. 28
Kancelaria Urzędu: parter / pok. 27
Paszportyskładanie wniosków: parter / pok. 29-33
Paszportyodbiór: parter / pok. 44-45
Legalizacja pobytu cudzoziemców: parter / pok. 46-47
Karta pobytu (wydanie dokumentu): parter / pok. 49-50
Wpis zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń: parter / pok. 49-50
Uznanie, nadanie, potwierdzenie obywatelstwa polskiego: piętro III / pok. 326
Zatrudnianie cudzoziemców (zezwolenie na pracę, pobyt czasowy i pracę): parter /pok. 51a-b
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: parter / pok. 24-26
Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów: piętro VI / pok. 615
Komisja orzekająca o zdarzeniach medycznych: piętro V / pok. 507a
Wpis podmiotów wykonujących działalność leczniczą do rejestru: piętro VI / pok. 612
Profil zaufany (ePUAP): hol główny / pok. 40
Zgłaszanie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia: piętro II / pok. 256
Rejestracja i analiza oświadczeń majątkowych: piętro II / pok. 257
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego: piętro II / pok. 245
Sprawy socjalne: parter / pok. 27b
Udostępnianie dokumentacji pracownicze
Składanie wniosków: parter / pok. 27 (kancelaria ogólna)
Dyżur pracowników archiwum (każdy czwartek) suterena / pok. 17
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze kościelnych osób prawnych: piętro III / pok. 365

 

Pamiętaj że jako obywatel masz prawa! Dzięki znajdującym się tutaj informacjom  zapoznasz się z podstawowymi uprawnieniami obywatela w stosunku do organów administracji oraz kilkoma praktycznymi wskazówkami, jak postępować załatwiając różne sprawy w urzędach. Znając swoje prawa i mając ich świadomość Znajomość praw klienta  Świadomość uprawnień posiadanych przez obywateli i umiejętność korzystania z nich powinny ograniczyć uciążliwość załatwiania spraw urzędowych, a w efekcie wpłynąć na poprawę relacji administracja – obywatel.

 

Wojewoda przyjmuje osobiście osoby w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym umówieniu wizyty).

W przypadku nieobecności Wojewody osoby przyjmowane są przez Wicewojewodę lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

Przyjmowanie osób odbywa się tylko w sprawach należących do kompetencji wojewody.

 

Codziennie w godzinach pracy Urzędu osoby zgłaszające się w sprawach skarg i wniosków przyjmowane są przez:

 • Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Przyjmowania Petycji, Skarg i Wniosków (II piętro, pok. 213),
 • dyrektorów wydziałów i ich zastępców oraz pracowników załatwiających sprawy.

 

Komórką organizacyjną koordynującą przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w PUW jest Oddział Obsługi Klienta w Biurze Wojewody tel. 17 867-12-13 (parter hol budynku lub II piętro pok. 213).

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (nie każde pismo zawierające żądanie jest petycją).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

 

Sposób wniesienia petycji:

 • petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji

 

Jeżeli z treści petycji nie można należycie ustalić jej  przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie 14 dni – do wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycja musi być podpisana:

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.

Termin przekazania petycji do właściwego podmiotu wynosi do 30 dni.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U.2017. poz. 1123).

 

Wojewoda Podkarpacki przejął z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ponad 17 tysięcy niezałatwionych spraw. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, a często także konieczność prowadzenia korespondencji z instytucjami zagranicznymi, prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na załatwienie spraw.

 

Chcesz dowiedzieć się gdzie załatwić swoje urzędowe sprawy – wejdź na stronę  www.obywatel.gov.pl  lub napisz na  infolinia.obywatel@mc.gov.pl

 

Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222-500-151 (informacji centralnej w Ministerstwie Cyfryzacji) lub numer 222-500-132 (informacji wojewódzkiej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie).
Tu również możesz zgłosić uwagi i opinie dotyczące najbardziej problematycznych spraw.

 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

 

Szanowni Państwo,

 

W trosce o podnoszenie jakości pracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania Państwa potrzeb i oczekiwań, uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety w formie:

 1. Elektronicznej: link do formularza ankiety
 2. Pliku do pobrania: link do pliku (wypełnioną ankietę proszę wrzucić do skrzynki, znajdującej się w holu Urzędu)

 

 

Państwa opinie, uwagi i wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane i będą pomocne w usprawnianiu usług świadczonych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. 

 

 

Dyrektor Generalny
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie