Komunikat

Data publikacji: 8 kwietnia 2020Informacja dla klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Szanowni Państwo!

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przywraca od 18 maja br. bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy Klientów PUW w Rzeszowie do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

Klientów załatwiających sprawy w Urzędzie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.

Od dnia 18 maja 2020 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przywraca bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie we wtorki w godz. od 8:15 do 15:45, natomiast w pozostałe dni tygodnia od 7:45 do 15:15. Obsługa klientów w oddziałach paszportów w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu we wtorki od 10:15 do 17:45, w pozostałych dniach od 7:45 do 15:15. 

W celu ograniczenia kontaktów pracowników nie obsługujących bezpośrednio klientów zewnętrznych, wprowadza się organizację wejść i wyjść z budynków:

 • budynek PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej: dla klientów wyznacza się wejście główne do budynku od strony ogrodów bernardyńskich (strona zachodnia),
 • budynek Delegatury PUW w Tarnobrzegu przy ul. 1-go Maja: dla klientów uruchomione zostaje wejście od strony północnej (od „Tygodnika Nadwiślańskiego”),
 • w pozostałych obiektach Urzędu organizacja ruchu pracowników i klientów, ze względów logistycznych
  i technicznych, pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.

Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

Bezpośrednia obsługa klientów będzie się odbywać na parterach budynków, wg poniższych zasad:

 • budynek PUW w Rzeszowie: klienci Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, będą obsługiwani w pomieszczeniach na parterze budynku: skrzydło A – odbiór paszportów i sprawy cudzoziemców, skrzydło C – składanie wniosków paszportowych, klienci Wydziału Polityki Społecznej będą obsługiwani na dotychczasowych stanowiskach w holu głównym budynku, Biuro Obsługi Klienta będzie prowadzić obsługę klientów w pomieszczeniu dotychczasowej informacji paszportowej (1 stanowisko obsługowe, w tym potwierdzanie profilu zaufanego), w Sali Kolumnowej zorganizowane zostaną stanowiska do bezpośredniej obsługi klientów dla pozostałych komórek Urzędu;
 • w budynkach Delegatur obsługa klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców prowadzona będzie w dotychczasowych pomieszczeniach, dla pozostałych komórek organizacyjnych mających kontakt z klientem zostały wyznaczone pomieszczenia do obsługi na parterach budynków.

Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PUW w Rzeszowie mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostarczanie korespondencji przez klientów do Urzędu może odbywać się również przy wykorzystaniu pojemników ustawionych:

 • w budynku Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 w przeszklonym wiatrołapie od strony ogrodów bernardyńskich;
 • w pozostałych budynkach (Delegatury Urzędu) przy wejściach głównych na parterze.

Wykaz telefonów kontaktowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz informacje szczegółowe znajdują się poniżej.

Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

 

Rzeszów
Złożenie wniosku o wydanie paszportu 17 867-10-30
Odbiór paszportu 17 867-10-32
Dodatkowa informacja paszportowa 17 86-71-076
Rejestracja cudzoziemców w sprawach zezwoleń na pobyt i pracę oraz pracodawców w sprawach zezwoleń na pracę 532-519-755
Rejestracja w pozostałych sprawach tj. pobyty czasowe niemotywowane pracą, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, wizy, zaproszenia, obywatele UE oraz odbiór dokumentów (karty pobytu, zaproszenia) 783-937-128
Rejestracja w sprawie obywatelstwa, repatriacji i kościelnych osób prawnych 17 867-13-30

 

Przemyśl
Złożenie wniosku o wydanie paszportu 16 676-23-06
Odbiór paszportu 16 678-25-18
Rejestracja cudzoziemców i pracodawców we wszystkich sprawach 16 676-23-15

 

Krosno
Złożenie wniosku o wydanie paszportu 13 437-28-60
Odbiór paszportu 13 437-28-60

 

Tarnobrzeg
Złożenie wniosku o wydanie paszportu 15 822-17-36
Odbiór paszportu 15 822-17-36

 

Dodatkowe dane kontaktowe w sprawach obywatelskich i cudzoziemców:

Nazwa komórki   Nr telefonu Adres e:mail
Informacja dla cudzoziemców Legalizacja pobytu cudzoziemca
– pobyt czasowy
– pobyt czasowy i praca
– pobyt stały
– zezwolenia na pracę
– zaproszenia

532 519 759
532 519 761
532 519 762

16 676 23 07

cudzoziemcy@rzeszow.uw.gov.pl
Informacja w sprawie koordynacji świadczeń – informacja ogólna (infolinia czynna od 8-15) 17 867-1815 koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim 17 867-10-26, 17 867-10-67
Sprawy dotyczące profilu zaufanego 17 867-12-13
Składanie skarg i wniosków 17 867-12-13

 

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych PUW w Rzeszowie:

Lp. Wydział Nr telefonu
1. Wydział Prawny i Nadzoru 17 867-1243
2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny 17 867-1205
3. Biuro Wojewody 17 867-1249
4. Wydział Finansów i Budżetu 17 867-1555
5. Wydział Infrastruktury 17 867-1371
6. Wydział Nieruchomości 17 867-1344
7. Wydział Środowiska i Rolnictwa 17 867-1918
8. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 17 867-1238
9. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie 17 867-1515/1516
10. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 17 867-1310/1307
11. Zespół Audytu Wewnętrznego 17 867-1225
12. Wydział Polityki Społecznej  17 867-1300  

 

DANE KONTAKTOWE URZĘDU

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

tel.: 17 867-10-00

fax: 17 867-19-50

 

e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl