Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” ruszył w całej Polsce w kwietniu 2016 roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń, ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Kryterium dochodowe przestaje obowiązywać
i ze świadczenia skorzystać będą mogli wszyscy rodzice.

Komu przysługuje wsparcie z programu „Rodzina 500+”?

Świadczenie wychowawcze  przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących
w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł w postaci dodatku wychowawczego otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego
i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wniosek o świadczenie 500+

Wnioski o świadczenie 500+ można składać od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia br. tradycyjnie. Można to zrobić w dowolny sposób: osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wnioski w wersji papierowej dostępne są
w urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej czy gminnym centrum, które realizują Program „Rodzina 500+” właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do wniosku dostępny jest też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest całkowicie darmowy,
za jego pobranie oraz złożenie nie ma żadnych opłat.

Brak decyzji w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego 500+

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w urzędzie. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.

Świadczenie wypłacane jest w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto
lub gotówką.

Okres, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze 500+

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziły istotne zmiany w zakresie okresu, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Trwający obecnie – od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.

Zaś od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy  trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Natomiast rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego
z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek.

W przypadku złożenia wniosku w trakcie trwania okresu świadczeniowego, świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Odstępstwo od powyższej zasady przyznania prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku może dotyczyć np. sytuacji związanej z ustalaniem prawa
do świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia dziecka.

W takim przypadku, jeżeli rodzic nowonarodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę RP, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie wychowawcze. Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie wychowawcze, o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia może skutkować koniecznością zwrotu przez osobę uprawnioną nienależnie pobranych świadczeń.

„Rodzina 500 plus” w Unii Europejskiej

 Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE, EOG lub Szwajcarii jednocześnie.

Świadczenie 500+ dla obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium innego państwa UE, EOG, Szwajcarii lub innych państw spoza UE

W przypadku zamieszkania całej rodziny na terytorium innego państwa w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych – również świadczenia wychowawczego 500+, ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa. Wówczas uprawnienie
do świadczeń ustalane jest na podstawie miejsca zamieszkania – niezależnie od tego czy takie prawo istnieje czy nie.

Posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania w trakcie pobierania świadczeń (nie mylić z zameldowaniem) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500+ (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci
). Warunek ten jest częściowo zniesiony jedynie w przypadkach, w których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i członkowie rodziny zamieszkują, bądź podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce i innym państwie członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (np. jeden z rodziców i dzieci zamieszkują w Polsce a drugi z rodziców pracuje za granicą).

Dane statystyczne dot. Programu „Rodzina 500 plus” w woj. podkarpackim:

W województwie podkarpackim ze wsparcia programu „Rodzina 500+” korzysta ponad 216 tys. rodzin, świadczenie wychowawcze otrzymuje średniomiesięcznie ponad 357 tys. dzieci.

Do rodzin trafiło już ponad 7 mld 458 mln zł. (miesięcznie to ponad 185 mln zł).

W dyspozycji Wojewody Podkarpackiego na rok 2020 znajdują się środki finansowe na ten cel w kwocie ponad 2 mld 219 mln zł.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924).

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi.

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×