Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” ruszył w całej Polsce w kwietniu 2016 roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

W województwie podkarpackim ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” korzysta blisko 152 tys. rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 246 tys. dzieci.  W sumie do rodzin trafiło już ponad 1 mld 941 mln zł.

Od 1 sierpnia można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu „Rodzina 500 plus”.

Nowy okres zasiłkowy

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus można złożyć w gminie osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wnioski w wersji papierowej dostępne są w urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej czy gminnym centrum, które realizują Program „Rodzina 500+” właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest całkowicie darmowy, za jego pobranie oraz złożenie nie ma żadnych opłat.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do
30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” będą dotyczyć również likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

 

Więcej informacji tutaj.

Informacja na temat nowych wzorów wniosków dostępna tutaj.

 

Dane statystyczne dot. Programu „Rodzina 500 plus” w woj. podkarpackim:

  • W województwie podkarpackim ze wsparcia programu „Rodzina 500+” korzysta blisko 152 tys. rodzin, świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 246 tys. dzieci
  • Do rodzin trafiło już ponad 1 mld 941 mln zł. (Miesięcznie to ponad 122 mln zł),
  • Spośród 152 tys. rodzin uprawnionych:

–  na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze pobiera ponad 84 tys. rodzin.

– ponad 9,5 tys. rodzin (tj. ponad 6% ogólnej liczby rodzin) posiada prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W dyspozycji Wojewody Podkarpackiego na rok 2017 znajdują się środki finansowe na ten cel w kwocie 1 mld 352 mln zł.

Stan realizacji

W województwie podkarpackim na dzień 31.08.2017 r. do organów właściwych wpłynęło 122 210 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wydano 14 415 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Udział wydanych decyzji we wnioskach wyniósł 12%. Natomiast na dzień 30.09.2017 r. liczba złożonych wniosków wynosi 141 829, liczba wydanych decyzji – 77 188. Udział wydanych decyzji we wnioskach wynosi 54%.

 

Pliki do pobrania: