Wydział Polityki Społecznej - S

Małgorzata Dankowska

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-13-00
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

Jolanta Tomczyk-Fila

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-13-20
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

Małgorzata Guła

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-13-20
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 320a (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należą w szczególności sprawy z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny, pieczy zastępczej, ochrony zdrowia, niepełnosprawności, rynku pracy oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 • Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej – (S-I)
 • Oddział Zdrowia Publicznego – (S-II)
 • Oddział Planowania i Analiz – (S-III)
 • Oddział Obsługi Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim – (S-IV)
 • Oddział Rynku Pracy – (S-V)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw organizacyjnych – (S-VI)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw windykacji, należności, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz programów rządowych – (S-VII)
 • Oddział koordynacji Świadczeń – (S-VIII)

 

 • sekretariat wydziału – piętro III, pok. 320,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej – piętro III, pok. 324 i 315
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w ramach działalności gospodarczej oraz w ramach działalności statutowej – piętro III, pok. 324 i 315
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – piętro III, pok. 314, 332 i 315,
 • aktualizacja wpisu do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – piętro III, pok. 314,315 i 332
 • sprawy związane z obsługą zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom, dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – piętro III, pok. 333,
 • sprawy związane z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus 2019” oraz wcześniejsze edycje – piętro III, pok. 333,
 • sprawy związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 317, 316,
 • sprawy związane z realizacją zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 314, 332, 315,
 • sprawy związane z realizacją „Programu 500 +” oraz z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 334, 316,
 • sprawy związane z nadzorem i kontrolą nad ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie w zakresie pomocy społecznej –piętro III, pok. 367, 316,
 • sprawy związane z nadzorem i kontrolą nad domami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy, dziennymi domami pomocy, placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – piętro III, pok. 324, 315,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności na rzecz osób bezdomnych, oraz prowadzenie kontroli organizacji pozarządowych – piętro III, pok. 317,333, 315, 316,
 • koordynowanie działań na rzecz zapobiegania handlowi oraz wsparcie ofiar handlu ludźmi – piętro III, pok. 316 i 317,
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem/dofinansowaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego, w tym sporządzanie sprawozdawczości, w zakresie:
  • opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – piętro III, pok. 312,
  • oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz zapewnienia realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody – piętro III, pok. 311,
  • dofinansowania kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. – piętro III, pok. 312,
  • funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – piętro III, pok. 312,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie – piętro III, pok. 312,
  • zasiłków okresowych oraz stałych z pomocy społecznej i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – piętro III, pok. 312,
  • wypłacania wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – piętro III, pok. 323,
  • utrzymania ośrodków pomocy społecznej – piętro III, pok. 312,
  • wypłaty zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – piętro III, pok. 312,
  • świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego oaz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus” – piętro III, pok. 323,
  • realizacji progeamu „Dobry start” – piętro III, pok.323
  • świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – piętro III, pok. 323,
  • Karty Dużej Rodziny – piętro III, pok. 302,
  • finansowania kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej – piętro III, pok. 302,
  • programu resortowego „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – piętro III, pok. 302,
  • funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego – piętro III, pok. 302,
  • wypłaty świadczeń cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP – piętro III, pok. 323,
  • wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koordynacji przez asystentów rodziny poradnictwa dla rodzin objętych ww. ustawą – piętro III, pok. 302,
  • kosztów obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – piętro III, pok. 302,
  • wypłaty odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego – piętro III, pok.302,
 • wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – piętro VI, pok. 612,
 • sprawy związane z prowadzeniem nadzoru i kontroli nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – piętro V, pok. 513,
 • postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów – piętro III, pok. 303,
 • wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia – piętro VI, pok. 612,
 • koordynowanie działań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia – piętro V, pok. 513,
 • statystyka sprawozdawcza w ochronie zdrowia – piętro VI, pok. 615,
 • Komisja Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych – piętro V, pok. 507a,
 • wpis do rejestru oraz dokonywanie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – parter, pok. 25,
 • przyznawanie statusu zakładu aktywności zawodowej – piętro VI, pok. 603, 617 oraz 318,
 • przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej – piętro VI, pok. 603, 617 oraz 318,
 • wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – piętro VI, pok. 603, 617 i 318,
 • wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – piętro VI, pok. 603, 617 i 318,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu bezrobocia – piętro VI, pok. 603, 617 i 318,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, starostów, powiatowe i wojewódzki urząd pracy oraz inne podmioty zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, prawidłowości zlecania zadań i usług rynku pracy oraz zlecania działań aktywizacyjnych, sposobów prowadzenia usług rynku pracy, organizowania i finansowania instrumentów rynku pracy – piętro VI, pok. 603, 617 i 318,
 • ochrona dziedzictwa narodowego w zakresie pozostającym w gestii Wojewody, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy i grobów wojennych, w tym prowadzenie kontroli – piętro III, pok. 325,
 • sprawy związane z koordynacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych:
 • hol główny pokój 39
 • III piętro, pok. 319
 • obsługa Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych – piętro III, pok. 325,
 • nadzór i kontrola nad działalnością powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności działających na terenie województwa podkarpackiego – pok. 26a,26f,
 • Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – parter:
  • punkt informacyjny – hol główny – pok. 39
  • posiedzenia składów orzekających – pok. 24, 24a oraz 26c, 26d, 26e