Edycja 2021 r.

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

 

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 

Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

 1. Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)
  i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
  Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.
  Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.
  W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.
 2. Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.
  Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

 1. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.
 2. W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.
 3. W ramach jednej oferty w ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego nie może wnioskować:
  1. o więcej niż 400 tys. zł na utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”;
  2. o więcej niż 200 tys. zł na utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”.
 4. W ramach modułu 2 nie można występować o zapewnienie funkcjonowania ośrodków, które mają zostać dopiero utworzone i/lub wyposażone w ramach konkursu w edycji 2021.
 5. Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2), są jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Dzienne Domy „Senior-WIGOR” na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2016 oraz Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2017–2020, w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.
 6. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20% wartości dla zadań realizowanych  w ramach modułu 1 oraz minimum 50% wartości dla zadań realizowanych  w ramach modułu 2).
 7. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania utworzonego w ramach programu Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+”, przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach programu (otrzymywania środków z programu).

 

 1. Termin składania ofert – od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.
 2. Składanie ofert w generatorze ofert:
  W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl .

  Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.

  Oferent ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie. Po tymczasowym zapisaniu wprowadzonych danych użytkownik otrzyma unikalne hasło pozwalające na kontynuację wypełniania oferty, które należy zapisać i zachować, gdyż będzie ono również niezbędne na etapach przygotowania umowy o realizację zadania publicznego oraz sprawozdania końcowego.

  Oferent ma możliwość wydruku oferty zapisanej w wersji roboczej.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez Oferenta (za pomocą przycisku „złóż ofertę”) system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach
  z Urzędem Wojewódzkim.

  Aby dokończyć proces składania oferty:
  1) należy – za pomocą przycisku „złóż ofertę” – złożyć ofertę w generatorze ofert;
  2) należy zapisać złożoną ofertę w formacie PDF i ją wydrukować;
  3) oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby;
  4) należy ją złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.

  Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

  Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

 3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z organizacjami  wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 5. Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu terytorialnego oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

 

Zwracamy Państwu uwagę na treść zapisów programowych dot. standardów lokalowych i kadrowych ośrodków wsparcia w szczególności dot. zapewnienia przez Klub „Senior+” tygodniowo co najmniej 20-godzinnej oferty usług (IV.2. punkt 6. Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025). Oferty złożone w obecnej edycji muszą spełniać ww. wymóg programowy.

 

Zgodnie z pkt. VIII 4 ogłoszenia o konkursie:

Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi przewidywanymi kategoriami kosztów, pokrywanymi z dotacji i ujętymi w ofercie, do 10% wartości przewidywanych kosztów całkowitych danej kategorii kosztów.

Oferent ma obowiązek uprzedniego informowania Wojewody o przesunięciach pomiędzy kategoriami kosztów, a także ich pisemnego uzasadnienia.

 

Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień,
jak również rodzaj i zakres uchybień podlegających poprawkom i wyjaśnieniom dla ofert składanych w ramach otwartego konkursu
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r.
w województwie podkarpackim.

 

 1. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień ustala się na podstawie zapisów pkt V.7 programu a zgodnie z Ogłoszeniem o otwartym konkursie ofertPROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r. zwanym dalej konkursem.
 2. Uzupełnienia, wyjaśnienia, poprawki i zmiany dotyczące składanych przez Wnioskodawców ofert w ramach otwartego konkursu ofert – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r. mogą być dokonywane przez osobę upoważnioną w ofercie do dokonywania tych czynności.
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie na właściwym formularzu, wypełniona czytelnie i zawierać kompletne informacje określone w pkt. IV. 7 ogłoszenia o konkursie.
 4. Zgodnie z pkt V.1. ogłoszenia o konkursie rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane kryteria formalne. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia merytorycznego.
 5. Zgodnie z pkt VI.7. ogłoszenia o konkursu odrzucenie wniosku w wyniku oceny formalnej, a także nieprzyznanie dotacji, jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.
 6. Wezwanie oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia lub poprawy oferty następuje drogą e-mailową.
 7. Wojewoda wzywa oferenta do poprawienia błędów w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
  Na podstawie pkt IV.9 ogłoszenia o konkursie w przypadku stwierdzenia przez Wojewodę błędów w poprawionej ofercie, oferent nie jest ponownie informowany o błędach i wzywany do poprawienia oferty, która podlega ocenie i jego oferta podlega odrzuceniu.
 8. W przypadku niewłaściwego zakwalifikowania danego kosztu oferent zostanie wezwany do dokonania zmiany w ofercie. Brak zastosowania się do wezwania o dokonanie zmiany skutkować będzie odrzuceniem oferty ze względów
 9. Do poprawek i wyjaśnień, o których mowa w pkt IV. 9 ogłoszenia o konkursie zalicza się m.in.:
  a) oczywiste błędy pisarskie, rachunkowe i błędy rachunkowe wynikające z niewłaściwego wyliczenia kwoty i procentowego udziału dotacji w stosunku do ogólnej wartości projektu,
  b) ujęcie wydatków niekwalifikowanych w wartości dotacji,
  c) brak podania liczby miejsc w placówce adekwatnej do wnioskowanej kwoty,
  d) nieścisłości w programie inwestycyjnym co do zakresu rzeczowego inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 10. Zgodnie z pkt III.11 konkursu za kwalifikowalność kosztów na każdym etapie odpowiada Oferent/Zleceniobiorca (jednostka samorządu terytorialnego).

 

Wymagana dokumentacja (do złożenia oferty w wersji elektronicznej wymagane jest załączenie skanów dokumentów):

 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (wydrukowany z GO), podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę;
 2. uchwała odpowiednio rady gminy/rady powiatu/sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” albo uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+” (obowiązuje w przypadku ofert składanych w module 2);
 3. w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579);
 4. w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (w module 1), należy dołączyć do oferty rzut budynku z oznaczeniem pomieszczeń i metrażu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 5. wojewoda może ogłosić na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1) oraz konieczność załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym;
  Informujemy, że wojewoda nie ogłosił na stronach internetowych innego niż wskazane w programie wzoru programu inwestycyjnego ani kalkulacji kosztów.
  Poniżej w sekcji plików do pobrania załączamy wytyczne do prawidłowego  przygotowania programu inwestycyjnego dla moduł 1.
 6. oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 5 do ogłoszenia);
 7. umowa o partnerstwie, w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 7 do ogłoszenia).

 

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×