Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Data publikacji: 15 marca 2019Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach  komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert.

Zmiany w oddziale paszportowym

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach  komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., tj.:  

– konkursie ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych,

 – konkursie ofert na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych,

– konkursie ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie do 29 marca 2019 r. bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 320a) lub drogą e-mail na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl

Pliki do pobrania: