Wyniki konkursu „Maluch+” 2019

Data publikacji: 4 marca 2019Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki wszystkich modułów konkursu „MALUCH+” 2019.

Wyniki zostały zamieszczone na stronie internetowej resortu 27.02.2019 r.

Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów niepublicznych prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów. Skrócone listy wyników, obejmujące województwo podkarpackie, publikowane są na stronie Urzędu, pod adresem https://rzeszow.uw.gov.pl/maluch/ .

Wszyscy beneficjenci, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty niepubliczne, otrzymały środki na realizację zadań Programu. Na tworzenie miejsc przyznano dotację w pełnej zapotrzebowanej wysokości. Funkcjonowanie miejsc już istniejących zostanie dofinansowane w 2019 r. kwotą przeciętnie 150 zł na jedno dziecko miesięcznie w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i 100 zł w instytucjach niepublicznych. Na miejsca tworzone w bieżącym roku, o ile rozpoczną przed jego końcem działanie, beneficjenci otrzymają niezależnie od modułu 100 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Łącznie na moduł 1a przeznaczono 5 387 284 zł, w tym 5 367 284 zł na tworzenie miejsc. Na moduł 1b przeznaczono 764 794 zł, w tym 752 294 zł na tworzenie miejsc.

Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca opieki w module 2 wynosi 150 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3 402 900 zł.

Na moduł 3 przeznaczono 3 492 180 zł. W ramach modułu 4, przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki wynosi 100 zł. O taką kwotę zostanie obligatoryjnie pomniejszone miesięczne czesne opłacane przez rodziców. Na moduł 4 przeznaczono 2 746 700 zł.

Województwo podkarpackie otrzyma ze środków Programu łącznie 15 793 858 zł.

Wszyscy beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Ministra wyników, oświadczenia o przyjęciu dotacji lub środków z Funduszu Pracy Ostateczny termin składania oświadczeń upływa 08.03.2019 r.