Senior+ – wyniki konkursu (edycja 2019)

Data publikacji: 13 lutego 2019Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (edycja 2019) na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1 oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek - moduł 2.

W ramach edycji 2019 programu w województwie podkarpackim:

– w module I powstanie 19 nowych placówek (5 Dziennych Domów Senior + oraz 14  Klubów Senior +), dofinansowanych na łączną kwotę 3  131 774,31 zł, które zapewnią miejsce dla 432 seniorów.

– w module II dofinansowanie otrzyma 28 już istniejących placówek (19 Dziennych Domów Senior + oraz 9  Klubów Senior +),na łączną kwotę 1 693 354,00 zł z dostępnymi 679 miejscami.

Jednocześnie przypominamy beneficjentom, iż warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji jest dostarczenie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oświadczenia o przyjęciu dotacjnie później niż do 22.02.2019 r. według wzoru zamieszczonego na stronie: https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/nabor-ofert-w-ramach-programu-senior/

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przedłożone drogą tradycyjną lub drogą e-PUAP, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione na adres e-mailowy urzędu   s@rzeszow.uw.gov.pl   

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.senior.gov.pl/

Pliki do pobrania: