Nabór ofert w ramach programu „Senior+”

Data publikacji: 17 grudnia 2018Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508) w zw. z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 (M. P. z 2018 r. poz. 228), zwanym dalej „programem”, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, zaprasza:

– jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury
dla osób starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu,
do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych
w ramach Programu.

 

KTO MOŻE SŁADAĆ OFERTĘ:

 1. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.
 2. W ramach modułu 1, jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku)
  2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.
 3. W ramach jednej oferty w ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego nie może wnioskować:

1) o więcej niż 250 tys. zł na utworzenie Dziennego Domu „Senior +” i 80 tys. zł na jego wyposażenie z tym, że łącznie nie może wnioskować o więcej niż 300 tys. zł na utworzenie
i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”;

2) o więcej niż 125 tys. zł na utworzenie Klubu „Senior +” i 25 tys. zł na jego wyposażenie – łącznie nie może wnioskować o więcej niż 150 tys. zł na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”.

 1. W ramach modułu 2 nie można występować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero stworzone lub wyposażone w ramach konkursu w edycji 2019.
 2. Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (w ramach modułu 2), są jednostki samorządu terytorialnego prowadzące Dzienne Domy i Kluby „Senior+” lub „Senior-WIGOR”, które zostały utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2018.
 3. W ramach modułu 2 Programu dofinansowaniu podlegają w pierwszej kolejności miejsca utworzone w latach ubiegłych na podstawie umów zawieranych w ramach modułu 1 Programu.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia wymaganego finansowego wkładu własnego (minimum 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2).
 5. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania utworzonego w ramach Programu Dziennego Domu lub Klubu „Senior+”, przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu (otrzymywania środków z Programu).
 6. Ze środków Programu pokrywane będą tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania.

 

ZASADY,TERMINY DOTYCZĄCE SKAŁDANIA OFERT

 1. Termin składania ofert – od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 4 stycznia 2019 r.
  do godz. 16.00.
 2. Składanie ofert w generatorze ofert

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

Składanie oferty przez GO podzielone jest na kilka kroków. Przejście do kolejnego kroku jest uwarunkowane prawidłowym wypełnieniem bieżącego kroku. Aby zapobiec utracie danych, informacje wprowadzone w danym kroku są zapisywane w momencie przejścia do innego etapu wypełniania oferty. Oferent ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie. Po tymczasowym zapisaniu wprowadzonych danych, użytkownik otrzyma unikalne hasło pozwalające na kontynuację wypełniania oferty, które należy zapisać i zachować, gdyż będzie ono również niezbędne na etapach przygotowania umowy o realizację zadania publicznego oraz sprawozdania końcowego. Oferent ma możliwość wydruku oferty zapisanej w wersji roboczej.

Po uzupełnieniu formularza oferty, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez Oferenta (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim.

Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 4 stycznia o godz. 24.00 (data stempla pocztowego).

Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 4 stycznia 
(w godzinach pracy urzędów).

 Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

 KRYTERIA WYBORU OFERT

 1. Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane kryteria formalne.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny formalnej oraz merytorycznej
  są dostępne w treści Programu.
 3. Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) w przypadku modułu 1 – zestawienia ofert zakwalifikowanych do Programu (zawierające: rodzaj placówki będącej przedmiotem oferty: Klub czy Dzienny Dom, liczbę obejmowanych Gmin lub Powiatów, planowaną liczbę miejsc w Dziennych Domach i Klubach „Senior+”, przyznaną ocenę),

2) w przypadku modułu 2 – listy ofert zakwalifikowanych do Programu (zawierające: liczbę obejmowanych Gmin lub Powiatów, liczbę miejsc w Dziennych Domach i Klubach „Senior+”, przyznaną ocenę oraz zbiorcze zapotrzebowanie z danego województwa),

– nie później niż do dnia 24 stycznia 2018 r.

 1. Ramowe wzory kart oceny formalnej i merytorycznej stanowią załączniki do ogłoszenia.

Szczegółowe dane dotyczące Progamu Senior+ znajdują się na stronie www.senior.gov.pl.