Program „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – nabór wniosków

Data publikacji: 18 marca 2019Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Strategicznym celem programu będzie wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. W ramach programu mogą być finansowane zadania polegające na otoczeniu tych miejsc stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim związanych; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscach pamięci; zabezpieczenia i utrzymania miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości i autentyzmu; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej.

Program sprzyja stosowaniu działań służących nadaniu lub przywróceniu odpowiedniej rangi obiektom a także wykorzystywaniu nowoczesnych metod badań, edukacji i promocji w celu ochrony dziedzictwa narodowego. Program promuje zadania obejmujące opiekę nad grobami lub cmentarzami wojennymi, które mają wyjątkową wartość historyczną. Preferowane będą też zadania dotyczące obiektów, których stan zachowania wymaga podjęcia niezwłocznego działania.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Najbliższy nabór do programu zakończy się 29 marca 2019 r.

Szczegóły tutaj .