Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Data publikacji: 15 maja 2020MRPiPS zatwierdził listę wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego, akceptując tym samym 2 wnioski rekomendowane przez Wojewodę Podkarpackiego.

  1. Wniosek Gminy Dydnia na rozbudowę i przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Krzemienna (MODUŁ I) na kwotę 1 140 242,00 zł;
  2. Wniosek Gminy Gać na remont i przebudowę budynku z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Ostrów (MODUŁ I) na kwotę 1 078 671,92 zł.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zmierza do stworzenia warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych. Centra opiekuńczo-mieszkalne, przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z  2020 r. poz. 426 z późn. zm.). Osoby te, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Centra, poprzez wspólny pobyt uczestników w formie dziennej lub całodobowej, powinny w pozytywny sposób wpływać na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału
i zasobów. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, powinny mieć możliwość zamieszkiwania w nowotworzonych Centrach.

Nabór w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” prowadzony jest w trybie ciągłym.

Pliki do pobrania: