Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2019 r.

Data publikacji: 26 lutego 2019250 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda odkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych.

osoba bezdomna

Ogłoszony 26 lutego 2019 r. konkurs skierowany jest  do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych, prowadzących działalność w zakresie wsparcia osób bezdomnych.

Oferenci mogą starać się o dofinansowanie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących. Dotacja może zostać wykorzystana m. in. na: prowadzenie prac remontowych pomieszczeń użytkowych schronisk/noclegowni/ogrzewalni, zakup niezbędnego wyposażenia placówki, finansowanie kosztów bieżących utrzymania placówki, zakup środków higienicznych i opatrunkowych, odzieży, obuwia, bielizny osobistej i pościelowej, kołder, koców itp., aktywizację społeczno-zawodową osób bezdomnych oraz wspieranie działań mających na celu usamodzielnianie osób bezdomnych przebywających w placówkach.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia  19 marca 2019 r., w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, albo przesłanie drogą pocztową listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego).