Otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 28 lutego 2019700 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych.

Zmiany w oddziale paszportowym

Ogłoszony 28 lutego 2019 r. konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych (szczegóły w załączniku), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze polityki społecznej.

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację zadań socjoterapeutycznych, zakup pomocy niezbędnych do realizacji zadań określonych w ofercie, wspieranie działań innowacyjnych w zakresie spędzania wolnego czasu, zapewnienie warunków do udziału w życiu społecznym, a także na działania motywujące osoby starsze do podjęcia aktywności m.in. fizycznej, artystycznej i intelektualnej.

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój nr 27) lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 320 a) lub przesłać drogą pocztową listem poleconym na adres: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego), w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 21 marca 2019 r.