„Opieka wytchnieniowa” – wyniki naboru wniosków

Data publikacji: 4 czerwca 201931 maja 2019 r. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

W ramach ogłoszonego programu wnioski złożyło 16 województw, w tym 329 gmin/powiatów na kwotę 23 653 841,12 zł.

W województwie podkarpackim Minister zatwierdził wnioski złożone przez 14 gmin i 2 powiaty, w ramach których przyznano środki  w łącznej  wysokości 601 622,96 zł.                      

Zgodnie z wymogami Programu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina/powiat obowiązana jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

Pliki do pobrania: