„Od zależności do samodzielności” – wyniki konkursu

Data publikacji: 6 marca 2019Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 marca br. ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności do samodzielności” edycja 2019.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Głównym celem programu „Od zależności do samodzielności” jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, które własnym staraniem, siłami, możliwościami i zasobami, nie są w stanie samodzielnie ich pokonać.

W ramach tegorocznej edycji programu „Od zależności do samodzielności” dofinansowanie otrzyma 46 podmiotów, tj. 20 jednostek samorządu terytorialnego i 26 organizacji pozarządowych. Łączna kwota dofinansowania to 3 mln zł.

Lista podmiotów rekomendowanych do dofinansowania została zamieszczona na nw. stronie internetowej resortu: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-w-ramach-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2019-r

Podmioty, które otrzymały dotację, aby zawrzeć umowę, muszą dostarczyć do MRPiPS  następujące dokumenty w ciągu 7 dni:

  1. Dwa egzemplarze umowy (umowę należy wypełnić odręcznie. Nie należy jej w żaden sposób przekształcać).
  2. Oświadczenie o przyjęciu dotacji. 
  3. Uaktualniony  harmonogram oraz kosztorys realizacji zadania (dwa egzemplarze, każdy podpisany, jak umowa).
  4. Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy (z wyłączeniem sytuacji, w której pełnomocnictwo zostało złożone na etapie składania oferty i nie zaszły w tym zakresie żadne zmiany).
  5. Oświadczenia, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert, Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to wkładu własnego w zakresie wkładu osobowego).

Dokumenty należy odesłać na adres:
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Wszelkie  informacje w powyższej sprawie  znajdują  się na stronach MRPiPS