„Pokonać bezdomność” – konkurs ofert

Data publikacji: 23 stycznia 2020Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”  i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

W ramach konkursu w 2020 r. będą dofinansowane projekty, odpowiadające następującym modułom i celom szczegółowym:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W bieżącym roku na realizację  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczono kwotę 5 500 000,00 zł.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć w powyższym terminie osobiście.

Szczegółowe informację można uzyskać w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 661-12-56.

Szczegóły dostępne są na stronie MRPiPS – tutaj .

 

Pliki do pobrania: